TOWS logo The Other WokSpace LOGO

the other workspace

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”)

Hatályos: 2019. november 01. napjától

A 40 Old Building Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 13, cégjegyzékszám: 01-09-331486, adószám: 26548463-2-41, továbbiakban: “The Other WorkSpace”,​ vagy​ “TOWS”​) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az ÁSZF, az Eseti Szerződés, és az Adatkezelési Tájékoztató, vagy egyéb a TOWS-al kötött Szerződés részét képező dokumentum alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni.

 • Adatkezelési Tájékoztató: a TOWS által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/); a Honlapon illetve a máshol elhelyezett verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/) megtalálható Adatkezelési Tájékoztató szövege irányadó. 
 • Adatok: a TOWS-al Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatai valamint Cégadatairól (amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet), valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatai. 
 • Adatkezelő: az a személy, aki a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő más jogi és/vagy természetes személy.
 • Adatkezelés: Személyes Adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés).
 • Adatkezelési Hozzájárulás: az Érintett Személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett Személy nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Ár vagy Árak vagy Árjegyzék: a TOWS által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/price/); a Honlapon illetve a máshol található verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/price/) megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak. 
 • ÁSZF: az ÁSZF ezen dokumentum és mellékleteit megnevezése; a TOWS és Ügyfelei közötti Coworking Szolgáltatás keretében és a Coworking Szolgáltatások kiegészítéseként kért Egyéb Szolgáltatások keretében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek; az ÁSZF első oldalán megjelölt dátummal lép hatályba; az aktuálisan hatályos ÁSZF a TOWS Honlapján érhető el, a  https://theotherworkspace.com/aszf/ webcímen. 
 • Bankszámla: a 40 Old Building Kft. mindenkori hatályos cégjegyzékében feltüntetett bármely bankszámla. 
 • Cégadat: az Eseti Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatok, amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, email cím, képviselő neve, a cégkivonat másolata, törvényes képviselő aláírási címpéldánya másolata, és kapcsolattartó meghatalmazása (ha a kapcsolattartó nem törvényes képviselő).
 • Coworker: a TOWS-al, mint a Szolgáltatás nyújtójával Eseti Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Coworking Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az Eseti Szerződés megkötésekor ezen Fél által a Coworking Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek). 
 • Coworking Szolgáltatás: a TOWS VH Coworking irodai tér és infrastruktúra az érvényes ÁSZF szerinti megosztott használata más Coworkerekkel.
 • Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja: az Eseti Szerződésben meghatározott nap, amely kezdetével Coworker a TOWS Coworking Szolgáltatásait – esetenként Egyéb Szolgáltatásokkal kiegészítve – igénybe veszi; az automatikusan újrakötött Eseti Szerződésben a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja lesz.
 • Eseti Szerződés: jelenti a Coworker Adatlapot, és bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről a TOWS, másrészt az Ügyfél megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás specifikus feltételeiről; továbbá amelyekben a TOWS és az Ügyfél megállapodnak a TOWS által bérelt vagy a TOWS tulajdonában lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatáról és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában; a TOWS és az Ügyfél között létrejövő jogviszony.
 • Egyéb Szolgáltatások: a TOWS által az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.
 • Érintett Személy: bármely kezelt adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy; egy személy akkor azonosítható ha a kezelt adat a közvetlen vagy közvetett módon (különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) lehetőséget nyújt az azonosítására.
 • Fél vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a TOWS mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybevevője.
 • Havi Fix Asztal Használat: a TOWS és az Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján az Ügyfél mint Coworker vagy az Ügyfél által megjelölt Coworker(ek) jogosult(ak) a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Lejárati Napjáig valamennyi naptári napon 0:00 és 24:00 óra között igénybe venni; a Havi Fix Asztal Használat a Szerződés Lejárati Napján szűnik meg amennyiben a Szerződés nem újul meg. 
 • Házirend: a TOWS VH Coworking és az Irodaház használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz. 
 • Honlap: a TOWS által üzemeltetett, https://theotherworkspace.com címen elérhető internetes oldal. 
 • Irodaház: az Alfa V.H. Office Center elnevezésű irodaház amely az ingatlan-nyilvántartásban 25459/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. alatti ingatlant jelenti/jelöli.
 • Lejárati Nap: az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontját követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjának; amennyiben ilyen nap nincs, a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját követő hónap utáni hónap első napja; ha az Eseti Szerződés automatikus újrakötésére kerül sor, a Lejárati Nap számításához az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja helyettesíti az eredeti Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját.
 • Próbaidőszak: a Szerződő Ügyfél és a TOWS által kötött Eseti Szerződésben meghatározott Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjával kezdő – a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját beleszámítva – 5 (öt) naptári napot jelenti.
 • Személyes Adat: a természetes személy, az Ügyfél, illetve amennyiben egy Szolgáltatás igénybe vevőjeként szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, email cím, telefonszám, valamint a természetes személy személyazonosító okmányának (személyi igazolvány és/vagy útlevél és/vagy lakcímkártya)  másolata; valamint az Adatkezelési Tájékoztató keretében, az Érintett Személyre vonatkozó bármely információ, amennyiben ezen információ az Érintett Személy azonosítására felhasználható; az Adatkezelés szempontjából az anonimizált vagy aggregált információ már nem Személyes Adat.
 • Szerződés, vagy Szerződések: a TOWS mint Szolgáltatás nyújtója, és az Ügyfél mint Szolgáltatás igénybe vevője, által megkötött Eseti Szerződés(ek), azok bővítményei és mellékletei, valamint az Eseti Szerződéseket kiegészítő megállapodások a TOWS és a Szerződő Ügyfél között.
 • Szerződő Ügyfél, vagy Ügyfél: a TOWS-al szerződő Fél, legyen az természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet; aki az Eseti Szerződés keretében mint Ügyfél kerül azonosításra; aki a TOWS-tól mint a Szolgáltatás nyújtójával lép Szerződésbe mint Szolgáltatás igénybevevője és/vagy jogosultja; a Coworker amennyiben az Eseti Szerződés keretében az Ügyfél természetes személyként kerül azonosításra.
 • Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a TOWS által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).
 • TOWS VH Coworking: a TOWS által az Irodaházban bérelt irodák.

II. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

Érvényes Szerződés hiányában a TOWS VH Coworking irodák használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. A TOWS VH Coworking olyan közösségi iroda ahol költséghatékonyan, jó körülmények között végezhetik a Coworkerek munkájukat. Magyar és külföldi szabadúszók, induló vállalkozások, kis csapatok, és nonprofitok részére próbáljuk létrehozni az ideális munkavégzéshez megfelelő körülményeket.

1. Eseti Szerződések megkötése

A Felek közötti szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a TOWS és a Szerződő Ügyfél aláírták az Eseti Szerződést, amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

 • Szerződő Ügyfél azonosítása
 • Coworker(ek) azonosítása (amennyiben a Coworker nem azonos a Szerződő Ügyféllel)
 • Felek megjelölik a kiválasztott Szolgáltatást és azért fizetendő Díjat
 • Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót

A szerződéskötés során az Ügyfél köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges Személyes Adatokat, illetve Cégadatokat, továbbá nyilatkoznia kell a regisztráció napján hatályos ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadásáról. Amennyiben az Ügyfél a TOWS által kért dokumentumok átadását, bemutatását, és/vagy esetleges másolat készítését megtagadja, a TOWS a szerződéskötéstől valamint a Szerződéstől bármikor elállhat. A szerződéskötéshez során az Ügyfél köteles teljes és valós információkat megadni.

A jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworkert – valamint a Szerződő Ügyfelet; illetve természetes személy esetén a Szerződő Ügyfelet; a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik. Jogi személyek nevében csak a képviseletükre feljogosított természetes személy járhat el.

2. Egyéb Szolgáltatások

A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Eseti Szerződések rendelkező Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

3. Adatszolgáltatási Kötelezettség

A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait (a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél Személyes Adatait ellenőrzésétől függővé tenni, és szükség esetén a személyazonosító okmányról másolatot készíthet, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását).

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg mint Ügyfél, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – azaz a Coworker vagy Coworkerek.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles teljes felelősséget vállalni értük a TOWS-al szemben, valamint a Coworker(ek) által okozott károkért.

Ha a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

4. Tájékoztatási kötelezettség

Amennyiben az Ügyfél jogi személy, vagy egyéb szervezet, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglaltakról, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról.

5. Ügyfelek nyilvántartása, Adatkezelés

A TOWS jogosult a vele Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól valamint amennyiben a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatairól nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől – Coworkerektől – megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen Adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak következményeiért a Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a TOWS Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza (az Adatkezelési Tájékoztató a következő oldalon elérhető: https://theotherworkspace.com/gdprinfo/).

A TOWS az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 3 (három) évig jogosult kezelni. A TOWS az Adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át.

A TOWS a számlázással, fizetéssel, és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

A TOWS az Irodaházba és a TOWS VH Coworkingbe való belépés biztosítás érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani, a lehető legkisebb mennyiségű adat átadásra törekedve.

Az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a TOWS köteles az Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) héten belül törölni – a következő kivételével. Azon adatok amelyeket megőrzésére jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi a TOWS-ot legkésőbb a jogszabály által meghatározott idő után 2 hónappal lesznek törölve.

Az Irodaház területén vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Coworker, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy az Irodaház területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Irodaház üzemeltetője kép-, hang-, illetve videofelvételt rögzítsen, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon tárolja és felhasználja.

6. Havi Fix Asztal Használat - szerződés automatikus újrakötése

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződést megkötő Ügyfél legkésőbb szerződése Lejárati Napja előtt 1 (egy) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát, úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre – a következő kivételével.

Kivétel: A Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfélnek az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt legalább 3 (három) héttel kell, legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát jeleznie.

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfél legkésőbb az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt 3 (három) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre.

A TOWS a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés automatikus újrakötésével ellentétes szándékát a szerződés megkötésének napjától a Lejárati Napjáig jelezheti legalább email útján, a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

III. SZOLGÁLTATÁSOK

A TOWS – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – a jelen fejezet szerinti Szolgáltatásokat nyújtja a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés keretében a Coworkereknek.

Az Ügyfél harmadik személy(ek) részére nem közvetítheti a Szolgáltatásokat.

1. Havi Fix Asztal Használat

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés alapján a Coworker a Szerződés határozott időtartamán belül az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • TOWS VH Coworking iroda, az iroda közös terei, és a TOWS VH Coworking-ben található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel
 • Vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata
 • A Coworker által a szerződés megkötésekor kiválasztott munkaállomás (íróasztal és szék)  kizárólagos használata
 • Az Irodaházban található konyhák és mosdók használata

A TOWS – különös tekintettel a hálózatot üzemeltető szolgáltatónál vagy egyéb harmadik személyeknél esetlegesen fellépő problémákra, hibákra – nem garantálja, hogy az internet hozzáférés minden időszakban a megadott sebességgel működik. Esetleges probléma, hiba felmerülése vagy internet kimaradás esetén a TOWS – különösen az internetszolgáltató megkeresésével – minden tőle telhetőt megtesz a hiba, probléma, leállás mielőbbi elhárítása érdekében.

A Coworker köteles a TOWS által rendelkezésre bocsátott internet hozzáférést rendeltetésszerűen használni, köteles tartózkodni a hálózat túlterhelésétől, irreálisan nagy adatforgalom bonyolításától, valamint bármilyen büntetőjogi következménnyel fenyegető cselekménytől. Továbbá a Coworker nem használhatja az internetet felnőtt tartalom, valamint egyéb közszeméremsértés, vagy megbotránkozás kiváltására alkalmas, vagy bűncselekménnyel összefüggő tartalom megtekintésére, letöltésére stb. Kizárólag a Szerződő Ügyfél felelős valamennyi általa megjelölt Coworker az internet nem szabályszerű használatából eredő következményért.

2. Egyéb Szolgáltatások

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosíthatja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében: 

 • Zárható irattárolók használata
 • Nyomtatás, szkennelés lehetősége
 • Vendégjegy váltásának lehetősége

Amennyiben a TOWS és a Szerződő Ügyfél között előzetes írásos Szerződés jön létre, az ÁSZF-ben nem feltüntetett, egyéb Szolgáltatásra, az egyedileg megállapított árazás – amelyet Felek a Szerződésbe foglalnak – kifizetését követően, és ezen ÁSZF keretein belül, a TOWS teljesíthet.

3. 0-24 órás belépési lehetőség

A TOWS lehetőséget biztosít arra, hogy Coworkerek az őket érintő Szerződés által, és ezen ÁSZF szerint, megjelölt Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjától a Szerződésük Lejárati Napjáig, hozzáférhessenek a TOWS VH Coworking irodáihoz az általuk megkötött Szerződés igénybevételi napjain bármely időpontban (azaz 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek. Ez azt értelmezi, hogy a TOWS-t képviselő személyek nem mindig fognak az Irodaházban tartózkodni; így a Coworkernek egyedül kell az Irodaház területén közlekedni és a TOWS VH Coworking-be bejutni.

A TOWS VH Coworking irodái-ba való bejutáshoz szükséges kulcsot – és/vagy ujjlenyomatos belépési jogosultságot, és/vagy elektronikus kulcsot – a TOWS a Szerződés megkötésével, egyidejűleg bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Coworker a jelen pont szerinti 0-24 órás belépés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, és annak során nem jogosult más Coworkert, vagy egyéb harmadik személyt az Irodaház valamint a TOWS VH Coworking területére beengedni. A jelen pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Szerződő Ügyfél teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szerződő Ügyfél több Coworker részére köti meg az Eseti Szerződést, úgy az Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

Jelenleg a TOWS VH Coworking irodái-ba való 0-24 órás belépési lehetőséghez a TOWS az irodákhoz kulcsot ad – 1 (egy) kulcs Coworkerenként. A kulcs(ok) átvételét az Eseti Szerződés aláírásával a Szerződő Ügyfél elismeri. A kulcs esetleges elvesztését a Szerződő Ügyfélnek és/vagy Coworkernek azonnal jelenteni kell személyesen vagy a [email protected] email címen. A Szerződő Ügyfél és a TOWS közötti jogviszony megszűnése esetén – Szerződés felmondása bármely Fél által, vagy a szerződés automatikus újrakötésének hiánya – a Szerződő Ügyfél köteles minden általa átvett kulcsot a TOWS-nak visszaadni a jogviszony megszűnésének napján.

Amennyiben a Szerződő Ügyfél az általa átvett kulcsokat elveszíti – azaz a TOWS és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnése napján nem tudja visszaszolgáltatni a TOWS részére; és/vagy a TOWS és az Ügyfél által kötött Szerződés megkötésének napja és a jogviszony megszűnése között az Ügyfél a TOWS felszólítására 7 naptári napon belül nem tudja felmutatni – úgy a TOWS korlátlanul, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a kaució összegét felhasználni a hiányos számú kulcsok pótlásáért, valamint a zárcsere fedezésére.

IV. EGYÉB FELTÉTELEK

1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a TOWS további Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni. A Coworkerek kötelesek betartani a TOWS személyzete által adott utasításokat és a Házirendet.

2. Rendeltetésszerű használat

A Coworkerek kötelesek valamennyi technikai felszerelést, bútort, továbbá a helyiségeket és az épület(ek) belső és külső részeit azok állágát megóvva használni. Helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A Coworkereknek a munkaállomásokat azok használatát követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban kell elhagyni. Jelen bekezdésben foglaltak megszegésével okozott károkat a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker után köteles megtéríteni.

3. Ujjlenyomatos beléptetés

A TOWS a Coworkerek számára lehetőséget biztosít ujjlenyomatos azonosítás alkalmazásával működő beléptető-rendszer díjmentes használatára bizonyos irodákban. A használat feltétele, hogy az Ügyfél a saját, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek), beléptető-rendszer használatához szükséges adatait (az ujjlenyomatról a biometrikus azonosításhoz használt speciális felvevő eszközzel készített képeket) hiánytalanul a TOWS rendelkezésére bocsássa. Ezen adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett kifejezetten hozzájárul azok TOWS általi kezeléséhez.

4. Kaució

Szerződő Ügyfelek a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés ÁFA mentes havi szolgáltatási díjának 1.5 (egy és fél) szeresének megfelelő összeget – készpénzben, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján – köteles a TOWS részére megfizetni. Amennyiben a kauciót a Szerződő Ügyfél banki átutalás útján fizeti ki, úgy a közlemény rovatában a “Kaució” szót is fel kell tüntetnie.

A TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A Szerződő Ügyfél az általa mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével, okozott kárért felelős. Amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy egyéb szervezet, az Ügyfél a valamennyi általa megjelölt Coworker – aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik és az általa/általuk mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban okozott kárért, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével okozott kárért, felelős. A károkért a TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A kaució fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS által küldött értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució jelen ÁSZF szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj növekedése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució módosított szolgáltatási díj szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj csökkenése a Szerződő Ügyfél által már megfizetett kaució összegét nem érinti. A TOWS az alapul szolgáló Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kaució összegének a Szerződő Ügyféllel szembeni követelése kielégítésére fel nem használt részét a Szerződő Ügyfél részére hiánytalanul megfizetni. A TOWS a kaució összege után kamatot nem fizet.

5. Szolgáltatások felfüggesztése

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyféllel szemben is jogosult a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben a Szerződő Ügyfél a TOWS-al szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. A TOWS a Szolgáltatások jelen pont szerinti felfüggesztéséről minden esetben email útján értesíti a Szerződő Ügyfelet, az értesítésben megjelölve a felfüggesztés okát. A jelen pont szerinti felfüggesztés az arra okot adó lejárt fizetési kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik.

6. TOWS VH Coworking területén készült kép- és videofelvételek marketing célú felhasználása

Szerződő Ügyfél, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a TOWS VH Coworking területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TOWS a Szerződő Ügyfélről a TOWS VH Coworking területén kép-, és videofelvételt rögzítsen, és azokat a TOWS által nyújtott Szolgáltatások reklámozása céljából, további korlátozás nélkül felhasználja. A fentiek szerinti kép-, illetve videofelvétel jelen pont szerinti tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Használati és szolgáltatási díjak

Ügyfél az Eseti Szerződésben meghatározott Szolgáltatások igénybevételéért az Eseti Szerződésben (az Eseti Szerződés II.3.-as pontjában) meghatározott szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Amennyiben az Eseti Szerződés ezen pontja nem határoz meg használati illetve szolgáltatási díjat, az Ügyfél a Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok igénybevételekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. Számlázás

Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően a TOWS haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.

Havi Fix Asztal Használati Szerződés megkötése esetén a számla teljesítésítésének napja a Szerződés megkötésének napjával egyezik az első Havi Fix Asztal Használati Szerződésnél; míg a Szerződés automatikus újrakötése után a számla teljesítésítésének napja az ujrakötés napjával egyezik. A TOWS valamennyi elszámolási időszak első napjától jogosult kiállítani az adott elszámolási időszakra vonatkozó számláját.

A TOWS számláit elektronikus számlaként állítja ki, és elektronikus módon küldi el Szerződő Ügyfeleinek az Eseti Szerződésben megadott email címre.

3. Fizetési határidők és módok

A Szerződő Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szerződés aláírása napján a TOWS házipénztárába történő befizetéssel, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján köteles kiegyenlíteni.

Szerződés automatikus újrakötése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a szolgáltatási díjat a számla keltétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, online bankkártyás fizetés által, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalással kiegyenlíteni.

4. Fizetési kötelezettség teljesítése

A Szerződő Ügyfél köteles a TOWS által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

Online bankkártyás fizetés esetén Szerződő Ügyfél az online bankkártyás alkalmazására vonatkozó igényét az Eseti Szerződés aláírása előtt kell, hogy jelezze. Online bankkártyás fizetés esetén a TOWS – a szamlazz.hu fiókján keresztül – emailben küldd értesítést a Szerződő Ügyfél számára. Az emailben található linkre kattintva az Ügyfél megtekintheti a részére kiállított számlát, és azonnal végrehajthatja az online fizetést is.

Az online bankkártyás fizetést választó Ügyfél a bankkártyás fizetést lehetőségét biztosító szolgáltató, az OTP SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft., székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42) által üzemeltetett internetes felületre lesz irányítva. Ezen felületen keresztül tudja Szerződő Ügyfél a fizetését rendezni. Az online bankkártyás fizetési mód alkalmazásának feltétele, hogy Szerződő Ügyfél elfogadja az annak kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató által megállapított szerződéses feltételeket, illetve adatvédelmi tájékoztatót.

A TOWS nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés alkalmazásából eredő esetleges károkért. Az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés igénybevétele kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját szerződési feltételeit kell alkalmazni, az azokhoz szükséges adatok kezelésére pedig az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a TOWS Bankszámláján sor kerül.

Fizetési késedelem esetén a TOWS minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. Minden megkezdett nap teljes naptári napot jelent.

Fizetési késedelem esetén a TOWS megtagadhatja a Szerződő Ügyfél illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek) – Coworker(ek) – a TOWS VH Coworking-be való belépését; és felfüggesztheti a Szolgáltatások nyújtását; a számla kiegyenlítéséig. A használattól független díjak – így különösen a Havi Fix Asztal Használat ára – megfizetésének kötelezettsége továbbra is fennáll a Szolgáltatások felfüggesztésére tekintet nélkül.

A TOWS az Ügyfél részére egyszeri összegű 50’000 (ötvenezer) forint kötbért jogosult kiszámlázni 30 (harminc) napon túli késedelmes fizetés esetén. Ez nem zárja ki az ezt meghaladó károk, költségek iránti igények érvényesítését.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Havi Fix Asztal Használati Szerződés lejárta

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés a II.6. pontban részletezett feltételek esetén – a korábbival megegyező újabb határozott időtartamra – új Szerződésként automatikusan ismét létrejön. A határozott időtartamon belül a Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben (VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE) foglalt okokból és módon kerülhet sor.

2. Eseti Szerződés Próbaidőszakon belüli felmondása

A Szerződő Ügyfél jogosult az általa megkötött első Havi Fix Asztal Használati Eseti Szerződés Próbaidőszakán belül, indokolás nélkül, írásban azonnali hatállyal felmondani az általa kötött első Havi Fix Asztal Használati Szerződést.

A Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondásra csak az Ügyfél és a TOWS közötti első Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnél jogosult. Ha a TOWS és az Ügyfél között a múltban már létrejött Coworking Szolgáltatás céljából kötött akármilyen Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződés, a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet. A Szerződés automatikus újrakötésével – jelen ÁSZF II.6.-os pontja szerinti automatikus újrakötés – az újrakötött Szerződés nem minősül első TOWS-al Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnek. Automatikusan újrakötött Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet.

Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a TOWS az Eseti Szerződés szerinti szolgáltatási díj Szerződő Ügyfél általi tényleges használattal érintett arányos részére jogosult, azzal, hogy a Szerződő Ügyfél által már megfizetett esetleges többlet összegét köteles az Eseti Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni. Az Eseti Szerződések jelen pont szerinti felmondása esetén a TOWS részére fizetendő, illetve általa visszatartható szolgáltatási díjak összege az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj harmincad része szorozva a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával – amely számoláskor minden megkezdett napot teljes naptári napnak számolunk – de legalább az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj 2 (két) harmincad része.

3. Szerződésszegés miatti felmondás

A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettségét nem tartotta be, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható. 

A TOWS különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esett
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS-nak, akár a TOWS más Szerződő Ügyfelének, akár az Irodaház üzemeltetőjének, akár az Irodaház ügyfelének kárt okoz
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS munkatársának, akár más Coworkernek munkáját felszólítás – szóbeli vagy írásos – után is akadályozza
 • A Szerződő Ügyfél – valamint amennyiben az Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt Coworker(ek) – a Szerződés – beleértve ezen ÁSZF-et valamint a Házirendet – alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget
 • A Szerződő Ügyfél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult

A Coworkerek a Szolgáltatásokat kizárólag ezen ÁSZF-ben meghatározott célokra és módon használhatják fel. Az ettől eltérő felhasználáshoz a TOWS előzetes, és kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezen előírás megszegése esetén a TOWS jogosult a Szerződés azonnali hatályú megszüntetésére.

A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja
 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg

A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS jogosult a Szerződés szerinti teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.

A Szerződő Ügyfél által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét – az azonnali felmondás napja és a szerződés Lejárati Napja közötti időre – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét.

4. Közös Megegyezés szerinti felmondás

Amennyiben a Szerződő Ügyfél és a TOWS a Szerződés felmondásában állapodnak meg, a Felek közötti Közös Megegyezés kizárólag írásban érvényes, jelen ÁSZF IX.1.-es pontjában meghatározottak szerint. A Közös Megegyezésben nem meghatározott kötelezettségének és jogokat a jelen ÁSZF határozza meg.

5. Az ÁSZF módosítása miatti felmondás

Az ÁSZF módosításával kapcsolatos szerződésbontás jelen ÁSZF IX.3.-as pontjában meghatározottak szerint történik. 

6. Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtti felmondás

A TOWS a Szerződés megkötése és a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja közötti időszakban, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles az Ügyfél által kifizetett használati illetve szolgáltatási díjjat – amennyiben az Ügyfél a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtt a TOWS részére számláját kiegyenlítette – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni.

VII. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltatások és Szerződés

A TOWS kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget.

A harmadik személy(ek) közreműködésével nyújtott (és/vagy közvetett) szolgáltatások kapcsán a TOWS vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a TOWS szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A Szolgáltatások egy részét a TOWS közvetített szolgáltatásként nyújtja (például, de nem kizárólag: WIFI biztosítása). Ezen szolgáltatások feltételeiről a TOWS az érintett Ügyfelet tájékoztatja. Ebben az esetben a közvetített szolgáltatásokért a TOWS nem vállal felelősséget.

2. Tárgyak, vagyontárgyak

A TOWS nem vállal felelősséget a Coworker által a TOWS VH Coworking területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért. Az Coworkerek felelőssége a saját, illetve általuk használt eszközök felügyelete. A TOWS nem felel az eltűnt tárgyakért, és nem vállal felelősséget a TOWS VH Coworking-ben elhelyezett ruházatért és tárgyakért. A TOWS felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az értéktárgyaikat ne hagyják az Irodában őrizetlenül.

A TOWS az Ügyfélnek javasolja az Irodaháznak, a TOWS VH Coworking területének, munkaállomás(ok)nak, és az egyéb felszereléseknek alapos vizsgálatát a Szerződés megkötése előtt. Az alkalmazandó díjszabástól függően adott esetben a munkaállomás nagyobb, nyílt térben helyezkedhet el, és ezért külön nem zárható. Az Ügyfél tudomásul veszi e körülményeket, és azt, hogy semmilyen, a használati díj fentiekből eredő csökkentésére irányuló igény nem érvényesíthető. A TOWS nem biztosítja, hogy egy bizonyos munkaállomás, iroda, tárgyaló állapota a Szerződés időtartama alatt folyamatosan kifogástalan lesz. A Szerződés megkötésével az Ügyfél elismeri, hogy a munkaállomás, a TOWS VH Coworking, és az Irodaház a Szerződésben írt összes felszereléssel el van látva.

3. Harmadik személy

A TOWS a TOWS VH Coworkinget használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A TOWS a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. A TOWS nem felel a Coworkerek által egymásnak vagy harmadik személyeknek okozott kárért.

VIII. VIS MAIOR

A TOWS mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a TOWS a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a TOWS haladéktalanul értesíti az érvényes Szerződéssel rendelkező Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. 90 (kilencven) napot meghaladó vis maior esetén a Szerződő Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj időarányos része visszajár.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Kapcsolattartás

Felek elsősorban elektronikus levelezés (email) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési (email) címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére. A TOWS elektronikus elérhetősége: [email protected] . Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott email címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni.

Az email értesítés írásbeliség követelményének való megfelelőségét e tekintetben az Ügyfél ezúton kifejezetten elismeri.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pont szerinti módon akár a Szerződést módosító, vagy megszüntető jognyilatkozatok közlésének is helye lehet.

Felek bármelyike jogosult bármely nyilatkozatát vagy értesítését a fentiek szerinti elektronikus út helyett tértivevényes postai küldemény útján közölni. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni levelezési címét, és ott a postai elérhetőségét folyamatosan biztosítani, továbbá köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére.

A TOWS postai elérhetősége: 40 Old Building Kft., 1056 Budapest, Molnár utca 13. A másik Fél részére postai úton küldött – a fentieknek megfelelően megcímzett – nyilatkozatokat és értesítéseket a tértivevényen feltüntetett átvétel időpontjában, átvétel hiányában pedig a sikertelen kézbesítési kísérlet napjától számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek kell tekinteni.

2. ÁSZF közlése

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a TOWS, a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról az elektronikus levelezési címről (email cím) ahova az általa előzetesen megismert, és a Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF, szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását elektronikus formátumban kéri.

3. ÁSZF módosítása

A TOWS bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF az első oldalán – valamint a TOWS Honlapján (https://theotherworkspace.com/aszf/) – megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételének napja.

A módosításokat – az alábbi kivételekkel – a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződések automatikus újrakötése kerül sor, és amennyiben az újrakötésre kerülő Szerződés ideje alatt az ÁSZF tartalma változott, úgy a Szerződések automatikus újrakötése előtt a TOWS köteles az ÁSZF módosított szövegét emailben, mellékleteként – vagy egy figyelmeztető emailben a Honlapon található ÁSZF-hez vezető linket (https://theotherworkspace.com/aszf/) és az ÁSZF változásáról értesítő szöveget – elküldeni az érintett Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre – a módosítások hatályba lépését követő első újrakötés napját megelőzően.

Az első kivétel a Házirend Azonnali Hatályú módosítása. A Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles a Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

A második kivétel az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása. Az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított ÁSZF rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén az ÁSZF módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított ÁSZF hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. Az Ügyfél és/vagy Coworker által javasolt vagy alkalmazott feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a TOWS alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik.
A TOWS ezúton kifejezetten felhívja a Szerződő Ügyfél figyelmét arra, hogy az ÁSZF módosításával kapcsolatos kifogását írásban, és az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül teheti meg. Kifogás esetén a Szerződés a Szerződés Lejárati Napjával vagy az érintett hónap utolsó napján szűnik meg (a kettő közül az a nap, amelyik naptárilag előbb következik be).

4. Adatvédelem és Adatkezelési Tájékoztató

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót is.

5. Infrastruktúra Karbantartása és Takarítás

A TOWS jogosult az épület, az irodai infrastruktúra vagy a munkaállomás fenntartásához vagy bővítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentéséhez vagy károk helyreállításához szükséges javítások, felújítások és strukturális változtatások elvégzésére az Ügyfelek megfelelő értesítése mellett. Közvetlenül fenyegető kár bekövetkezése esetén az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az általa használt munkaállomás rendelkezésre bocsátására, és – amennyiben szükséges – annak azonnali elhagyására. Ha az Ügyfél e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebből eredő károk és költségek viselésére. Szükséges és ésszerű javítások esetében az Ügyfél nem jogosult a használati díj csökkentésére és kárai érvényesítésére, kivéve, ha a munkaállomást ésszerűtlenül hosszú ideig nem használhatja.

A TOWS jogosult az TOWS VH Coworking irodákban a munkaállomások elmozdítására, valamint az irodai bútorok, felszerelések, és a TOWS egyéb berendezési elemei helyének változtatására, az TOWS VH Coworking irodák átrendezésére. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy az átrendezés keretében a Coworkerek az Irodában tartott dolgait a TOWS elmozdítsa. Az átrendezés keretében az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. A TOWS hétköznap reggel 07:00 előtt és/vagy este 19:00 után, valamint hétvégén takarítja és karbantarthatja a TOWS VH Coworking-et. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a takarítás, illetve hibaelhárítás érdekében, a Coworker(ek) az Irodában tartott dolgait adott esetben a TOWS elmozdítsa, majd visszahelyezze.

6. Magatartás és Etika

Az Irodaházba történő belépés és a Szolgáltatások igénybevétele kizárólag érvényes Szerződéssel, és az szerződéskötéskor átadott kulcs birtokában lehetséges. A Coworkerek a kulcsot nem adhatják át harmadik személyek részére. A TOWS VH Coworking-ből, a TOWS kizárhatja a Szerződő Ügyfélet illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – etikátlan, helytelen vagy kárt okozó, a rendes üzletmenetet zavaró magatartás, tevékenység vagy a Házirend be nem tartása miatt.

7. Szellemi Alkotások Joga

A TOWS nem felelős a Coworkerek munkájára vonatkozó szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok harmadik személyek általi megsértéséért, továbbá az adatátvitelből vagy adathordozók meghibásodásából eredő jogsértésekért. A Szerződő Ügyfél köteles biztosítani, hogy a versenyjogi, szerzői jogi, védjegy, adatvédelmi és egyéb jogsértések ne vezethessenek a TOWS felelősségének megállapításához. Amennyiben ilyen jogsértés a TOWS tudomására jut, az Ügyfél Szerződése azonnali hatállyal felmondásra kerül. Bármilyen jogsértés esetén az Ügyfél köteles mentesíteni a TOWS-et harmadik személy bármilyen igénye alól. Amennyiben a TOWS ellen harmadik személy pert indít fenti jogsértésből eredően, a Szerződő Ügyfél a jogszabályban írt módon köteles megtéríteni az ügyvédi költségeket is.

8. Érvénytelen Előírások

Amennyiben ezen ÁSZF vagy a Felek közötti Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó.

9. Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, a Felek közötti jogviszonyban az utóbbit kell alkalmazni. Az Ügyfél köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.

10. Illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.

11. ÁSZF pontjai és struktúrája

Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.

12. Nyelv

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Jelen ÁSZF angol nyelvű változata kizárólag fordításnak tekinthető. Ha az angol nyelvű és a magyar nyelvű változat között értelmezési vagy nyelvi eltérések adódnak, valamint bármilyen más az magyar és angol változat közötti eltérés esetén, jelen ÁSZF magyar nyelvű változata irányadó.

Budapest, 2019 November 01

X. MELLÉKLETEK

1. Házirend

a. Az TOWS VH Coworking házirendje

Kérjük figyelj Te is a rendre és távozáskor, ha Te vagy az utolsó a TOWS VH Coworking iroda részben akkor ne felejtsd el a villanyokat lekapcsolni és az iroda ajtajait kulcsra zárni – abban a részben ahol Te szoktál ülni!

Azért tudunk ilyen áron felajánlani szolgáltatásainkat, mert a Coworkerek magukat szolgálják ki és figyelnek az eszközök rendeltetésszerű használatára, ez pedig nagyfokú bizalomra épül. Hiszünk benne, hogy a közösségünk tudja és akarja becsülettel működtetni ezt.

Távozáskor arra kérünk, hogy pakolj el mindent magad után; ha állandó tárolóra van szükséged, akkor bérelhetsz zárható szekrényeket.

A TOWS VH Coworking a közös munkahelyünk, ezért kérjük, hogy másokra tekintettel végezd munkádat! Mindent szabad, ami másokat nem zavar! Így például figyelj rá, hogy a telefonod ne csörögjön túl hangosan, hogy a telefonbeszélgetéseket a folyosón folytasd, hogy meleg és finom illatú ételeket ne az irodán belül / asztalodnál fogyaszd el, hogy kedvenc zenéidet csak Te hallgasd – a szomszédodnak ne kelljen!

Kérünk, hogy mosogass el magad után, hogy Te is mindig tiszta eszközöket találj, amikor szükséged van rá.

A TOWS-ba azért szeretünk járni, mert figyelünk egymásra és együttműködünk a hatékony munkavégzés érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy egymás munkáját végezzük, hanem figyelünk egymásra és arra, hogy egy csendes, nyugodt munkakörnyezetünk legyen a TOWS-ban. Ezért a többi Coworker-re való tekintettel kérünk, hogy ami a többiekett valószínűleg zavarni fogja, azt ne a TOWS VH Coworking irodán belül folytasd, a közös folyosókon és a konyhában nyugodtan lebonyolíthatod hívásaidat, beszélgetéseidet, és a tobbit!

Nálunk mindenki választhat saját helyet amíg a TOWS-ban tölti az idejét, ez a szerződés megkötésekor történik. Kérjük ne foglald el azt a helyet amit nem Te választottál. Sokan szeretik a megszokott helyüket megtartani, ezért nálunk ezt meg is tehetik, a helyet amit Te vagy más választ amikor szerződünk akár a szerződés végéig megtarthatod/megtarthatják! Más munkaállomáshoz lehet ülni, ha nem választotta ki senki, vagy ha Veled elcseréli a helyét! Kérünk, ne feledd Te sem, hogy ahol a Te helyed vége van, ott kezdődik Más-é.

b. Az Irodaház házirendje

Ezen pont az Irodaház házirendjének nagy vonalait összegzi. Itt az egész Irodaház használatának alapvető elveit találhatod meg, mint például, hogy nem kezdhetsz neki átfesteni az épületet, a rongálásokért felelős vagy, vagy hogy nem engedhetsz be harmadik személyt az épületbe.

Coworker köteles az Irodaház közlekedőtereit, a menekülő útvonalait szabadon hagyni. Az azokon való közlekedést, menekülést sem Coworker, sem Coworker az Irodaházban ideiglenesen tartózkodó látogatói és / vagy szállítói még ideiglenesen sem akadályozhatják.

A TOWS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a közös használatú területen nem helyezhető el cégtábla, névtábla, sem reklámtábla. TOWS engedélye kiterjed a cégtábla, névtábla, reklámtábla és valamennyi egyéb hirdetőeszköz tartalmának és külső megjelenéséhez való hozzájárulásra.

A Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjától a Lejárati Napig:

 • Coworker köteles a TOWS VH Coworking irodát jó állapotban tartani.
 • A TOWS VH Coworking irodán belüli falakon, azok maradandó sérülését okozó módon képeket és/vagy egyéb tárgyakat elhelyezni nem megengedett. A jelen rendelkezés megszegése következtében  megrongálódott falelemek cseréjének és/vagy javításának költségei Szerződő Ügyfél terhelik. 
 • Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker és/vagy megbízottjai és/vagy alvállalkozói és/vagy szállítói és/vagy látogatói nem helyezhetnek el semmiféle hulladékot az Irodaház közös területein.
 • Állatot, kutyát csak TOWS előzetes írásbeli engedélyével szabad az épületbe hozni (kivételt képeznek a vakvezető kutyák, rendőrségi kutyák).

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker, alkalmazottai, megbízottjai valamint bármilyen látogatói kötelesek az irodaházban az írott és íratlan szabályok figyelembe vételével a csendet betartani, illetve betartatni. A Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker köteles az általános együttélési szabályok betartásával eljárni, harmadik személyek nyugalmát, életét, egészségét, testi épségét és vagyontárgyait nem veszélyeztetheti.

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker, a TOWS előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult az Irodaházon és/vagy TOWS VH Coworking irodán belül kialakított közműveket, azok vezeték rendszerét, érintő munkálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, azokat bármilyen módon átalakítani. Ezen kikötés értelemszerűen vonatkozik az Irodaházon és/vagy a TOWS VH Coworking irodán belüli villamoshálózatra, víz-és egyéb vezetékekre, valamint a telefonhálózatra egyaránt.

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek) köteles a TOWS együttműködni és TOWS-ot segíteni illetve támogatni az Irodaházban és/vagy TOWS VH Coworking irodában keletkező károsodások megelőzésében (kárenyhítési kötelezettség). Szerződő Ügyfél és a Coworker(ek) köteles haladéktalanul jelezni a TOWS felé minden olyan körülményt, ami a TOWS VH Coworking irodát, az Irodaházat vagy harmadik személyek életét, testi épségét, vagyontárgyait veszélyezteti.

Szerződő Ügyfél és Coworker(ek) nem jogosult(ak) az Irodaházat és TOWS VH Coworking irodát a Szerződésben megállapodott és rögzített tevékenységen kívül más tevékenységet folytatni a TOWS előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek) az Irodaház területén nem tárolhat éghető, tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagokat még ideiglenes jelleggel sem.

A TOWS VH Coworking irodát senki nem használhatja szálláshely céljára, még ideiglenes jelleggel sem.

Szerződő Ügyfél és Coworker nem építhet be étel-ital automatákat sem az Irodaházba, sem a TOWS VH Coworking irodába közhasználatú üzleti céllal. Saját konyha, ebédlő vagy egyéb hasonló létesítmény üzemeltetése az Irodaházban és/vagy a TOWS VH Coworking irodában csak a TOWS előzetes írásos beleegyezésével történhet.

Zárat csak a TOWS cserélhet. A TOWS a portaszolgálatnak és az Irodaház üzemeltetőjének megadja a Szerződő Ügyfél telefonszámát és nevét, amelyen szükség (vészhelyzet) esetén értesíthető(k) a Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek). A megadott telefonszám helyességéért a Szerződő Ügyfél felel, a telefonszám helytelensége miatt keletkezett károkat a Szerződő Ügyfél köteles viselni.

Lifthasználat: a személy lifttel bútorok és egyéb terhek nem szállíthatóak.

Az új jogszabály és/vagy rendelet értelmében az Ingatlan teljes területén, valamint az Ingatlan bejárattól számított öt (5) méteren belül dohányozni tilos.

A Házirend szabályainak megszegésével okozott valamennyi kárt a szabályszegő Szerződő Ügyfél; és/vagy a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megjelölt szabályszegő Coworker(ek) útán a Szerződő Ügyfél; köteles megtéríteni.

General Terms and Conditions (later mentioned as “GTC”)

Effective as of: November 01st, 2019

Pursuant to Section 6:77(1) of Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code (hereinafter “Civil Code”), the general terms and conditions of contracts entered into by 40 Old Building Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: 1056 Budapest, Molnár utca 13, company registration number: 01-09-331486, tax number: 26548463-2-41, hereinafter “The Other WorkSpace” or “TOWS”) on and after the date from which these general terms and conditions of contracts enter into effect (as mentioned above), the following General Terms and Conditions of Contract (hereinafter “GTC” or “GTCs”) are applicable to all Contracts on Services set out hereunder as follows:

I. DEFINITIONS

For the purpose of the GTC, the Specific Agreement, and the Privacy Policy, or any other document complementing an Agreement between TOWS and a Client, capitalised terms used shall have the following meanings.

 • Privacy Policy: a guide to the privacy and privacy practices of TOWS in relation to the Personal Data of individuals. The currently effective Privacy Policy is available on the Website (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/); in the event of any discrepancy between the versions on the Website or elsewhere, the text of the Privacy Policy located on the Website (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/) shall prevail.
 • Data: Personal Data and Company Data (if the Customer is a legal entity or other organisation) of the Customer who entered into a Contract with TOWS, and of any natural person designated to use the Services – Coworkers – Personal Data.
 • Controller: the person who determines the purposes and tools used in the processing of Personal Data by themselves or with others.
 • Processor: any natural or legal person that processes Personal Data in the name of the Controller, but that is not the Controller.
 • Data Processing: any of the automated or manual operations or combination of operations relating to Personal Data or dataset (including but not limited to: collection, recording, filing, filing, storing, transforming, altering, retrieving, accessing, using, communicating, transmitting, distributing, making available, coordination, linking, limiting, deleting, destroying).
 • Contribution To Data Processing: a voluntary, explicit and unambiguous statement of the Data Subject’s will, which the Data Subject indicates, by way of a statement or act of unambiguous confirmation, that he or she is consenting to the processing of the Personal Data concerning him or her.
 • Personal Data Breach: a breach of security that results in the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or unauthorized access to any Personal Data transmitted, stored or otherwise processed.
 • Price or Prices or Price List: a list of the prevailing prices for the services and usage of the Services provided by TOWS under these GTCs. The prevailing Price List is continuously available on the Website (https://theotherworkspace.com/price/); in the event of any discrepancy between versions on the Website (https://theotherworkspace.com/price/) or elsewhere, the price list information on the Website shall prevail.
 • GTC: is the name of this document and its annexes; the General Terms and Conditions applicable to the Coworking Services between TOWS and its Clients and to any Services requested in addition to the Coworking Services; shall enter into force on the date indicated on the first page of the GTC; the current GTC is available on the TOWS Website at https://theotherworkspace.com/aszf/. 
 • Bank Account: any bank account listed in the current company register for 40 Old Building Kft. .
 • Company Data: information that the Client must provide at the conclusion of the Specific Agreement if the Client is a legal person, or other organisation, such as the name of the Client, registered office, registration number, tax number, email address, representative’s name, copy of the Company Statement, copy of the legal representative’s signature, and authorization by the legal representative.
 • Coworker: a natural person who enters into a Specific Agreement with TOWS – TOWS being the provider of the Services, or if the Customer who enters into a Specific Agreement with TOWS – TOWS being the provider of the Services – is a legal person, or other organisation, then the Coworker is (or Coworkers are) the natural person(s) designated by the Client to use the Coworking Services.
 • Coworking Service: shared use of the TOWS VH Coworking office space and infrastructure with other Coworkers in accordance with the GTCs.
 • Starting Date of the Coworking Service: the date set out in Specific Agreement from which the Coworker is eligible to the Coworking Services provided by TOWS – sometimes complemented by Additional Services; upon the automatic renewal of the Specific Agreement, the Starting Date of the Coworking Service in the automatically renewed Specific Agreement will be the date of the automatically renewal of the Specific Agreement.
 • Specific Agreement: means the Coworker Data-Sheet and any other written document in which TOWS, on the one hand, and Customer, on the other hand, agree to the specific terms of the Coworking Service; in which TOWS and Customer agree to share use of office space and infrastructure leased by or owned by TOWS, and related services; the legal relationship between TOWS and Customer.
 • Additional Services: services provided by TOWS to the Clients in addition to the Services provided under the Agreements referred to in these GTCs, against payment of a special usage or service fee.
 • Data Subject: any natural person identified or identifiable on the basis of any data processed; a person is identifiable if the data being processed can directly or indirectly (in particular, an identifier such as name, number, location, online identification or one or more factors relating to his physical, physiological, genetic, intellectual, economic, cultural or social identity) be used to identify the person.
 • Party or Parties: the parties to the Agreement, namely TOWS as the Services’ provider and any natural or legal person or organisation as the Services’ user or purchaser.
 • Monthly Fix Desk Contract: the Contract entered into by TOWS and the Client pursuant to which the Client as the Coworker, or the Coworker(s) designated by the Client, is entitled to the Services mentioned in this GTC, from the Starting Date of the Coworking Service as set forth in the Specific Agreement – and described in this GTC, especially regarding the automatic renewal of the Specific Agreement – to the  Expiration Date, between 00:00 and 24:00 on any calendar day; the Monthly Fix Desk Contract is terminated on the Expiration Date if the Contract is not renewed. 
 • House Rules: the rules governing the detailed terms and conditions of use of the TOWS VH Coworking and the Office Building as contained in Annex 1 to these GTC.
 • Website: the internet page operated by TOWS, available at https://theotherworkspace.com . 
 • Office Building: the office building named Alfa V.H. Office Center, which is registered in the real estate registry under the number 25459/2, as has its physical address at 1132 Budapest, Victor Hugo street 11.
 • Expiration Date: the day of the month following the Starting Date of the Coworking Service as set forth in the Specific Agreement which corresponds to the Starting Date of the Coworking Service based on its number; if no such day exists, the first day of the month following the month of the Starting Date of the Coworking Service; in the event of an automatic renewal of the Specific Agreement, the date of the automatic renewal of the Specific Agreement will replace the Starting Date of the Coworking Service set forth in the original Specific Agreement.
 • Trial Period: the 5 (five) calendar day period that begins on (and includes) the Starting Date of the Coworking Service set in the  Specific Agreement between the Client and TOWS.
 • Personal Data: personal information of the natural person, personal information of the Customer, or in case the Customer is a legal person, or other organisation, personal information of the natural person(s) designated by the Customer to use the Service(s), as required at the time of conclusion of the Contract such as the name, place and date of birth, mother’s birth name, address, email address, telephone number, and copy of the natural person’s identity document (ID and/or passport and/or address card); in the context of the Privacy Policy, any information relating to the Data Subject, provided that such information may be used to identify the Data Subject; anonymized or aggregated information is no longer considered to be Personal Data for the purposes of Data Processing.
 • Contract or Agreement or Contracts or Agreements: the Specific Agreement(s) entered into by TOWS as the Service’s – or Services’ – provider and Customer as the Service’s – or Services’ – User, such contract’s annexes and attachments, and any agreements between TOWS and the Client that come as complements or amendments to the Specific Agreement(s).
 • Customer or Client or Contracting Client: any Party entering into an agreement with TOWS, be it a natural person, a legal entity, or any other organization; any natural person, legal entity, or any other organization which is identified as a Client in the Specific Agreement; any natural person, legal entity, or any other organization which enters into a contract with TOWS as the user, purchaser, or beneficiary of TOWS’ Services’; the Coworker if the Client is identified as a natural person in the Specific Agreement.
 • Service or Services: any service provided by TOWS to a Client under or in connection with any Agreement as described in these GTC.
 • TOWS VH Coworking: the offices rented by TOWS in the Office Building.

II. CONCLUSION OF CONTRACTS

Without a valid Contract, TOWS VH Coworking Offices and the Services are not available. TOWS VH Coworking is a community office where Coworkers can do their job cost-effectively and in good conditions. We are trying to create the ideal conditions for Hungarian and foreign freelancers, start-ups, small teams, and nonprofits.

1. Conclusion of Specific Agreement

An agreement between the Parties for the Coworking Service shall be entered into after the TOWS and the Contracting Client have signed the Specific Agreement, with a minimum content of:

 • Identifying a Contracting Client
 • Identification of Coworker (s) (if Coworker is not the Contracting Client)
 • The Parties will indicate the selected Service and the Fee to be paid for it
 • Customer agrees to be bound by these GTC and the Privacy Policy

During the conclusion of the contract, the Client is obliged to provide the Personal Data and the Company Data required for the conclusion of the contract, and to declare the acceptance of the provisions of the GTC and the Privacy Policy effective on the day of registration. If Client refuses to provide, present and / or copy any documents requested by TOWS, TOWS may at any time refuse to enter into the Contract and the Contract. The Customer is required to provide complete and accurate information at the time of entering into the contract.

In the case of a legal person or other entity, the natural person (s) designated by the Contracting Client to use the Services – Coworker – and the Contracting Client; or, in the case of a natural person, the Contracting Client; during the performance of the Contract, from the commencement of the actual use of the Service, you have the rights and obligations under these GTC. Only natural persons authorized to represent them may act on behalf of legal persons.

2. Other services

The Agreement for the Use of Other Services under this GTC may be concluded verbally or by implication, subject to the terms and conditions set forth in the Price List effective on the date of the Agreement. Only Customers with valid Specific Agreement shall be entitled to use the Other Services upon payment of the usage or service fees for the Other Service to be used.

3. Disclosure of Information

Prior to entering into the Contract, the Contracting Client – if the Client is a natural person – is required to provide Personal Data to TOWS. TOWS retains the right to make the signature of the Contract and the providing of Services subject to the verification of the Client’s Personal Data and may make a copy of the ID you consent by signing the copy, at TOWS’ sole discretion and without being required to state the justifications for doing so. 

If the Agreement is entered into by a Customer which is a legal entity or other organisation, such Contracting Customer shall provide Company Information prior to entering into the Agreement and, together with the applicable Personal Data, identify the natural person(s) – Coworker or Coworkers – who are entitled to use the Service(s) under the Contract(s) entered into by the Contracting Client. 

If the Customer enters into an Agreement with more than one Coworker, then the Customer shall pay the full amount of the respective Agreement to each Coworker designated by it. 

If the Client enters into an Agreement with more than one Coworker, then the Client shall be fully liable to TOWS for all Coworker designated by it and for any damage caused by the Coworker(s). 

If the Customer is a Legal Entity or other entity, TOWS may, at its sole discretion, make the conclusion of the Contract conditional upon proof of the right of representation of the person acting on behalf of the Customer, without giving any reason. In such cases, proof of the right of representation shall be furnished, in particular, by supplying the original or a certified copy of a certified company signature (notarial signature or specimen countersigned by a lawyer) and verifying the identity of the person acting ( the person concerned gives his consent by signing the copy).

4. Obligation to inform

If the Customer is a legal entity or other entity, the Customer is obliged to inform the Coworker (s) designated to use the Services of this GTC and the Privacy Policy prior to entering into the Agreement.

5. Customer’s registration, Data Processing

TOWS has the right to keep a record of the Personal Data and Company Data of the Customer who has entered into the Agreement and, if the Contracting Customer is a Legal Entity or other entity, a natural person designated to use the Services – Coworkers – Personal Data. By entering into the Agreement, the Contracting Client agrees to the management of the Data in accordance with these Terms and Conditions and further declares that he/she is duly authorized to use such Services by the natural persons designated by him / her – Coworkers. Should the latter statement prove to be false, the Customer shall be fully liable for the consequences thereof. Further provisions on the handling of Personal Data are contained in the TOWS Privacy Policy (the Privacy Policy is available at https://theotherworkspace.com/gdprinfo/).

TOWS has the right to manage the data management for 3 (three) years from the date of the agreement. TOWS is responsible for the proper protection of the data in the course of data processing and may not use them for purposes other than the Contract, unless otherwise provided by law or regulatory authority without the consent of the data subject.

TOWS shall have the right to pass on the Data of Customers and natural persons designated to use the Services to third parties providing such services to TOWS in order to meet its billing, payment, and accounting obligations.

TOWS is authorized to transfer the Data of Customers and individuals designated to use the Services to any third party providing such services to TOWS in order to secure access to the Office Building and TOWS VH Coworking, with a minimum of data transmission.

The Client is also entitled to request in writing the deletion of the record prior to the expiration of the above term, in which case TOWS shall delete the Client Data immediately, but no later than 2 (two) weeks, except for the following. Data that is required to be retained by law or regulatory authority will be deleted by TOWS no later than 2 months after the statutory deadline.

Act CXXXIII of 2005 on the Rules of Personal and Property Protection and Private Investigation for the Protection of Property in the Office Building Act operates an electronic surveillance system (closed-circuit camera system) in accordance with the provisions of Act IV. Coworker and the natural person using the TOWS Services on the basis of a Guest Ticket expressly consent to the use of the Office Building Operator’s Image, Audio or Video recordings, and as provided by applicable law, by expressive consent and stores and uses it.

6. Monthly Fix Desktop Usage - auto-renew contract

Unless the Customer concludes a Specific Agreement containing the Monthly Fixed Desktop Agreement at least one (1) week prior to the Expiration Date, notifies TOWS of its intention not to renew the Agreement at any time, the Parties shall automatically A Monthly Fixed Desktop Use Agreement will be entered into, with the exception of the following.

Exception: Following the first automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the Customer must notify TOWS, at least by email, at least 3 (three) weeks prior to the expiration date of the automatically renewed Agreement, of its intention not to re-conclude the Agreement.

If, after the first automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the Client does not notify TOWS, at least by email, at least 3 (three) weeks prior to the automatically renewed Agreement, of its intention to re-enter the Agreement, On the day, a Specific Agreement with the same type of new Monthly Fixed Desktop will automatically be created.

TOWS may indicate its intention, contrary to the automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, from the date of conclusion of the Agreement to the Expiration Date, at least by email to the email address provided by the Contracting Client in the Specific Agreement.

III. SERVICES

Except as otherwise provided in this GTC, TOWS will provide the Services under this section to Coworkers under a Specific Agreement for the use of the Monthly Fixed Desktop.

Customer may not distribute the Services to third parties.

1. Monthly Fixed Table Usage

Pursuant to the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, Coworker is entitled to the following Services for a specified term of the Agreement:

 • Use of TOWS VH Coworking Office, Common Areas of the Office, and Office Furniture in TOWS VH Coworking (primarily for work) under the terms of this GTC
 • Wireless Internet (WIFI) access and use of electricity
 • Exclusive use of workstation (desk and chair) selected by Coworker 
 • Use of kitchens and toilets in the office building

In particular, TOWS does not guarantee that Internet access will operate at the specified speed at all times, particularly with regard to any problems that may occur with your network service provider or other third parties. In the event of a potential problem, error or internet outage, TOWS will, in particular by contacting your ISP, make every effort to resolve the error, problem, or downtime as soon as possible.

Coworker is required to use the internet access provided by TOWS for its intended purpose, to refrain from overloading the network, engaging in unreasonably large amounts of data traffic, and not to engage in any criminal activity. In addition, Coworker may not use the Internet to view, download, download, etc. content that is intended to induce adult or other content that is offensive or defamatory, or is offensive. The Customer shall be solely responsible for any and all Coworker(s) designated by it as a consequence of improper use of the Internet.

2. Other Services

TOWS may provide the Contracted Customers with a valid Contract with the following Other Services in return for payment of the Service Fees specified in the Price List: 

 • Using lockable cabinets
 • Possibility of printing and scanning
 • Possibility to change guest ticket

In the event of a prior written agreement between TOWS and the Contracting Client, the TOWS may perform any other Service not specified in the GTC, upon payment of the individually determined price that the Parties include in the Agreement.

3. 0-24 hour entrance

TOWS shall provide Coworkers with access to the TOWS VH Coworking Offices at any time during the Contract (ie 0:00 and 24:00) on the Coworking Offices specified in this Agreement and in accordance with this GTC, from the Starting Date of the Coworking Service to the Expiration Date of their Agreement. : 00 hours). This means that TOWS representatives will not always be in the Office Building; so Coworker has to travel alone in the Office Building and enter TOWS VH Coworking.

The key to access TOWS VH Coworking Offices – and / or fingerprint access and / or electronic keys – will be provided to you by TOWS upon conclusion of the Agreement. Coworker may exercise the 0-24 hour entry right under this clause only in person and shall not be allowed to enter any other Coworker or any third party into the Office Building or TOWS VH Coworking. In the event of any breach of any obligation under this clause, the Customer shall have full and unlimited liability for damages. If the Customer concludes this Specific Agreement with more than one Coworker, Customer shall be fully and indefinitely liable for any and all Coworkers designated by it.

Currently, the TOWS VH Coworking office has a 0-24 hour entry time to TOWS office key – 1 (one) key per Coworker. The Contracting Client acknowledges receipt of the key (s) by signing the Specific Contract. Any loss of key must be immediately reported to the Customer and/or Coworker personally or to [email protected]. In the event of termination of the legal relationship between the Contracting Client and TOWS – termination of the Agreement by either Party or failure to automatically renew the Agreement – the Client shall return to the TOWS any keys it has received on the date of termination of the legal relationship.

In the event that the Client loses the keys it has taken over – ie, is unable to return it to TOWS on the Expiration Date of the relationship between TOWS and Client; and/or between TOWS and Customer at the date of the conclusion of the Agreement and termination of the legal relationship within 7 calendar days upon TOWS’ request, TOWS shall have the right to use the security at any time in its sole discretion and without obligation to replace keys and to cover lock replacement.

IV. OTHER CONDITIONS

1. Proper use of law

Customer shall exercise its rights under this Agreement in full compliance with the law and the provisions of this Policy, in accordance with the requirements of lawful exercise, with due regard to the legitimate interests of other TOWS Clients. Coworkers are required to comply with the instructions given by TOWS staff and the Policy.

2. Intended use

Coworkers are required to use all technical equipment, furniture, and rooms and interior and exterior parts of the building (s) to protect their condition. Misuse, improper use and damage is prohibited. Coworkers must leave workstations in a clean condition suitable for their intended use after use. Damages caused by breach of this paragraph shall be indemnified by the Client for each Coworker designated by it.

3. Fingerprint Entry

TOWS gives Coworkers the ability to use a fingerprint authentication access system free of charge in certain offices. It is a condition of use that Customer’s data (images of the fingerprint using the special biometric identifier captured by the fingerprint) required to use the access system, including those of the natural person(s), Coworker(s) designated to use the Service, are fully make it available to you. By providing this data, the data subject expressly consents to their processing by TOWS.

4. Deposit

Contracting Clients shall pay to TOWS as a deposit 1.5 (one-and-a-half) times the amount corresponding to the VAT-free monthly service charge for the services requested in the Contract. The deposit should be paid at the same time as the first fee is paid by the Client. The Deposit can be paid to TOWS either in cash or by bank transfer. If the Client chooses to pay the deposit by bank transfer, the Client should include in reference of the transfer the word “Kaució”.

TOWS shall have the unrestricted right to use the Deposit Amount directly to satisfy any overdue claim against the Contracting Client.

The Customer shall be liable for any damage caused by the breach of the terms and conditions it has caused both in its TOWS VH Coworking office and in its office building as well as in the GTC or specific contract. If the Customer is a legal entity or other entity, Customer will receive full and unlimited compensation for any Coworker he/she is entitled to under the Contract(s) entered into by the Customer, shall be liable and liable for any damage caused by him/her both to TOWS VH Coworking’s office and to the Office Building and to any breach of the terms and conditions of the GTC or specific contract. For damages, TOWS shall have the unlimited right to use the deposit for the direct satisfaction of any overdue claim against the Customer.

If the deposit is used – in whole or in part – as described above, the Client shall be obliged to supplement the deposit to reach the total amount due to be held in deposit within 5 (five) days of the email notification sent to the Client – to the email address provided by the Client in the Specific Agreement – by TOWS. In the event of an increase in the fees relating to the Services based on which the deposit was calculated, the Client shall be obliged to supplement the deposit to reach the total amount due to be held in deposit within 5 (five) days of the email notification sent to the Client – to the email address provided by the Client in the Specific Agreement – by TOWS. The reduction of the service fee on which the deposit is calculated does not affect the amount of the deposit already deposited by the Client. Within 15 (fifteen) days of the termination of the underlying Agreement, TOWS shall pay back to the Client any portion of the deposit that was not used to satisfy any claim against the Contracting Client. TOWS does not pay any interest on the deposit.

5. Suspension of Services

TOWS shall also have the right to unilaterally suspend the provision of the Services under this Agreement to any Contracting Client who has a valid Agreement if the Contracting Client fails to meet its payment obligations to TOWS under any due payment terms. In any event, TOWS will notify the Client of any suspension of the Services under this section by email, stating the reason for the suspension. The suspension under this section shall automatically terminate upon payment of the due payment due. 

6. Marketing use of TOWS VH Coworking images and videos

By entering into the TOWS VH Coworking area, the Contracting Client, the Coworker, and any natural person using the TOWS Services expressly consent to the TOWS recording and video recording of the Coworker in the TOWS VH Coworking Area to promote the Services provided by TOWS without further limitation. The recorded person shall not be entitled to any royalties or other monetary or other compensation for the usage of the images or video recordings under this clause. 

V. PAYMENT TERMS

1. Usage and service charges

The Customer shall pay for the use of the Services specified in the Specific Contract (point II.3 of the Specific Contract) for using the Services specified in the Specific Agreement. Unless this clause of the Occasional Agreement specifies a usage or service fee, the Customer shall pay the usage or service fees in accordance with the Price List in effect at the time of concluding the Agreement. For the use of other Services, you are required to pay usage and service fees in accordance with the Price List in effect at the time of your use. The prices listed in the Price List do not include the value added tax. 

2. Invoicing

Upon receipt of a request to use the Service (verbally or by implication), TOWS will promptly issue a bill to Customer for the Services or Other Services to be used.

In the case of a Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the date of completion of the invoice shall be the same as the date of the first Monthly Fixed Desktop Use Agreement; whereas, after the automatic re-conclusion of the Agreement, the date of completion of the invoice shall be the date of re-conclusion. TOWS is entitled to issue an invoice from the first day of each accounting period for that accounting period.

TOWS issues its invoices as electronic invoices and sends them electronically to its Contracting Clients to the email address provided in the Specific Agreement.

3. Payment terms and methods

The Client shall pay the Service Fee on the date of signing the Agreement by depositing it in TOWS’s cashier, using an online bank card payment, or by bank transfer to TOWS’s bank account.

In the event of an automatic re-conclusion of the Agreement, the Customer shall pay the Service Fee within 5 (five) days of the date of invoice in cash, by online bank card payment or by bank transfer to TOWS’s bank account.

4. Fulfillment of payment obligation

The Contracting Client shall pay the invoice duly issued by TOWS within the applicable payment term in Hungarian Forints. In the case of performance in other currencies, the additional costs resulting from the conversion shall be borne by the Contracting Client.

In the case of online bank card payments, the Contracting Client must indicate his / her request for the use of online bank card before signing the Specific Agreement. In the case of online credit card payment, TOWS shall notify the Contracting Client via email at szamlazz.com. By clicking on the link in the email, the Customer will be able to view the invoice issued to them and make an online payment immediately.

The Customer who chooses to pay by credit card online is the service provider of OTP SimplePay (OTP Mobile Services Ltd., registered office: 1743 Budapest, Hungária krt. 17-19. 42) will be directed to the web interface operated by you. Through this interface the Contracting Client can settle his payment. The use of the online credit card payment method is subject to acceptance by the Contracting Client of the contractual terms and conditions and the privacy statement of the service provider providing the possibility of online credit card payment.

TOWS shall not be liable for any damages resulting from the use of online credit card payment or associated recurring payment. The use of online credit card payment or recurring payment related thereto shall be subject to the terms and conditions of the service provider of the online bank card payment service and the information provided by the online bank card payment service provider in its privacy policy.

If a bank transfer payment is selected, the Contracting Client’s payment obligation shall be deemed to have been discharged on the date when the amount involved is credited to TOWS’ Bank Account.

In the event of late payment, the TOWS shall, for each day of delay, be a natural person Contracting Client, in accordance with the Civil Code. 6:48. Of the Civil Code, while in the case of a legal person or other organization Contracting Client, the Civil Code. 6: 155th Shall be entitled to default interest. Each day you start means a full calendar day.

In the event of late payment, TOWS may refuse to enter into the TOWS VH Coworking the Client or any natural person (s) designated by it to use the Service – Coworker (s); and suspend the provision of the Services; until the bill is cleared. The obligation to pay non-usage fees, in particular the Monthly Fixed Desktop Use Price, shall continue to apply regardless of the suspension of the Services.

TOWS is entitled to invoice Customer a lump sum of 50’000 (fifty thousand) Forints in the event of late payment beyond 30 (thirty) days. This does not preclude claims for damages or costs exceeding this.

VI. TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. Monthly Fixed Desktop Use Agreement Expiration

The Monthly Fixed Desktop Use Agreement is provided in Section II.6. shall be automatically renewed in the form of a new Contract for the same fixed term as the above. Termination of the Contract within the fixed term shall be for the sole reasons and in the manner set forth in this Chapter (VI. TERMINATION OF THE AGREEMENT). 

2. Termination of Special Agreement during Trial Period

The Customer shall have the right to terminate the first Monthly Fixed Desktop Usage Agreement without undue delay during the trial period of its first Monthly Fixed Desktop Use Agreement.

The Client is only entitled to terminate this Agreement with respect to the first Coworking Service Agreement between Client and TOWS. If any Coworking Service Agreement has been entered into between TOWS and Customer for any Coworking Service that has been concluded in the past, the Customer may not terminate this Section. By automatically re-concluding the Agreement – the automatic re-conclusion pursuant to Section II.6.6 of these GTC – the re-concluded Agreement shall not be considered as the first TOWS Agreement for the Coworking Service. In the case of an automatically re-concluded Contract, the Contracting Client may not terminate this Section.

In the event of immediate termination by a Client pursuant to this clause, TOWS shall be entitled to a proportion of the Service Fee under the Agreement, proportional to its actual use by the Client, subject to payment of any excess already paid by the Client within 15 (fifteen) days of termination. within Customer’s refund. The amount of service charges payable to or withheld by TOWS in the event of termination under this clause shall be equal to one-thirty times the service charge payable to TOWS multiplied by the number of days running from the Starting Date of the Coworking Service to but not less than 2 (two) thirtieths of the service charge payable under the Specific Agreement.

3. Termination for breach of contract

The innocent Party is entitled to terminate this Agreement with immediate effect in writing if the other Party has failed to fulfill an essential contractual obligation, or has committed a serious breach of contract, or has acted in a manner which would not reasonably be expected to continue the Contract. 

In particular, TOWS may, but not exclusively, terminate this Agreement with immediate effect under this clause if:

 • The Customer has been overdue for more than 5 (five) days with any payment obligation
 • The conduct (or behavior) of the Contracting Client, or the natural person(s) Coworker(s) designated to use the Services, to either TOWS or any other TOWS Contracting Client, the Office Building Operator or the Office Building Client cause
 • The Contracting Client – or any natural person(s) designated by him to use the Services, Coworker(s) – will or may not obstruct the work of TOWS or any other Coworker, upon request, either verbally or in writing.
 • The Contracting Client – and if the Client is a Legal Entity or other Coworker(s) designated to use the Services – will not fulfill any of its obligations under this Agreement, including these GTC and the Policy
 • Bankruptcy, liquidation or winding-up proceedings have been initiated against the Contracting Client

Coworkers may use the Services solely for the purposes and in the manner specified in this GTC. Any other use requires the prior and express written consent of TOWS. In the event of a breach of this provision, TOWS shall be entitled to terminate this Agreement with immediate effect.

In particular, but not exclusively, the Contracting Client is entitled to terminate the Contract with immediate effect under this clause if:

 • TOWS will not provide the Services under the Contract for a period exceeding 48 (forty-eight) hours unless there is good reason or external circumstance to justify this
 • TOWS will not, within a reasonable time or external circumstance, take steps to remedy the Services within 48 (forty-eight) hours if there are serious grounds or external circumstances preventing or disabling the provision of the Services under the Agreement

In the event of termination by TOWS with immediate effect under this section, TOWS shall be entitled to full use and service fees under the Agreement and may claim compensation for any loss suffered by it.

In the event of immediate termination by the Client pursuant to this clause, TOWS shall reimburse the proportional portion of the use or service fee under this Agreement within 15 (fifteen) days of the termination of the Agreement, from the date of immediate termination to the Client may claim compensation for the damage suffered, provided that such compensation does not exceed the amount of the consideration specified in the Specific Agreement entered into and terminated by the Client.

4. Termination by Common Understanding

Unless the Contracting Client and TOWS agree to terminate the Contract, the Common Understanding between the Parties shall be effective only in writing as set forth in Section IX.1 of this GTC. The obligations and rights not specified in the Common Understanding are defined in these GTC.

5. Termination due to modification of GTC

The termination of the contract related to the modification of the GTC shall be as specified in Section IX.3 of this GTC.

6. Termination of the Coworking Services prior to the Starting Date of the Coworking Service

TOWS retains the right to terminate the Agreement with immediate effect, at its sole discretion, and without any obligations, between the date of the conclusion of the Agreement and the Starting Date of the Coworking Service set out in the Specific Agreement. In the event of immediate termination by TOWS pursuant to this clause, TOWS shall reimburse Customer for any use or service fee paid to Customer by TOWS within 15 (fifteen) days of termination of the Agreement, provided the Customer has made a payment to TOWS for the Coworking Services prior to the Coworking Service Start Date.

VII. RESPONSIBILITY

1. Services and Contract

TOWS is solely responsible for the quality and standard of the Services that it provides directly, in accordance with these GTC.

For services provided (and / or indirectly) through third party(s), TOWS undertakes to promptly, upon notice by the Contracting Client, take steps to resolve any issues regarding the availability or quality of the service. If the third party contributor fails to remedy the above problem within a reasonable time, or the frequency of occurrence of the same problem renders the use of the service concerned impossible, TOWS will, if necessary, employ another contributor to provide the service.

Some of the Services are provided by TOWS as an intermediate (including, but not limited to, WIFI). The TOWS will inform the Customer concerned of the terms of these services. In this case, TOWS assumes no responsibility for the mediated services.

2. Items, property

TOWS assumes no liability for any damage to Coworker’s property or other assets brought into or stored in the TOWS VH Coworking area by Coworker. It is the responsibility of the Coworkers to oversee their own devices and the devices they use. TOWS is not responsible for any lost items and is not responsible for any clothing or items placed in TOWS VH Coworking. TOWS warns Customers not to leave their valuables unattended in the Office.

TOWS recommends that Customer thoroughly examine the Office Building, TOWS VH Coworking Area, Workstation (s), and other equipment prior to entering into the Contract. Depending on the applicable tariff, the workstation may, where appropriate, be located in a larger open space and therefore cannot be locked separately. Customer acknowledges these circumstances and states that no claim for a reduction of the User Fee as a result of the above shall be enforceable. TOWS does not warrant that a particular workstation, office, meeting room will be in good standing throughout the duration of the Contract. By entering into the Contract, Customer acknowledges that the workstation, TOWS VH Coworking, and the Office Building are provided with all equipment provided in the Contract.

3. Third person

TOWS is not responsible for the behavior of third parties using TOWS VH Coworking. TOWS will apply legal consequences under this GTC to Contracting Clients who violate the terms of their Agreement or Policy. TOWS is not responsible for any damage caused by the Coworkers to one another or to third parties.

VIII. VIS MAIOR

TOWS shall be exempt from legal consequences arising from failure to perform or late fulfillment of its obligations under this Agreement if such failure or delay is the result of vis maior.

Vis maior shall mean any extraordinary event occurring after the conclusion of the Contract which TOWS could not foresee or prevent in its own interest and which is not due to its own fault or negligence; such events include, but are not limited to, war, revolution, strike, fire, flood, epidemic, natural or elemental disaster, earthquake.

In the event of vis maior rendering the performance of the Contracts impossible, TOWS shall promptly notify Customers with a valid Contract of the vis maior, its cause and expected duration. In the event of vis maior, the time limits laid down in the Agreement shall be automatically extended by such duration. In the event of vis maior exceeding 90 (ninety) days, the Contracting Client shall be entitled to terminate the Contract, in which case the proportion of the usage or service fee already paid by him shall be refunded.

IX. MIXED PROVISIONS

1. Relations

The parties communicate primarily by electronic mail (email). The Client shall indicate in the Contract the electronic mail (email) address at which its availability is permanently provided and shall notify TOWS thereof immediately. Electronic contact information for TOWS: [email protected]. In the event of electronic communication between the Parties using the email addresses given above, any statements or notices sent in writing shall be deemed to be in writing and communicated on the date of successful delivery.

The compliance of the email notice with the written requirement is hereby expressly acknowledged by Customer.

The Parties expressly state that, as set out in this clause, they may be the place of notice of any modification or termination of this Agreement.

Either of the Parties is entitled to send any statement or notice by postal receipt instead of by electronic means as described above. The Contracting Client shall indicate in the Contract his / her mailing address and keep his / her postal address there and notify TOWS of any change thereof without delay.

TOWS mail contact: 40 Old Building Ltd., 1056 Budapest, Molnár utca 13. Statements and notices sent to the other Party, duly addressed as above, at the time of receipt indicated on the acknowledgment of receipt and, failing receipt, shall be deemed to have been communicated on the 5 (fifth) working day.

2. Communication of the GTC

By entering into the Contract, the Contracting Client declares that by publishing the effective text of these GTC on the Website, TOWS has enabled the Client to become acquainted with the contents of the GTC prior to entering into the Contract.

When concluding the Contract, the Contracting Client shall declare the electronic mail address (email address) to which he / she knows in advance and expressly accepts the GTC text valid at the time of conclusion of the Contract.

3. Modification of the GTC

TOWS may at any time unilaterally amend the provisions of these GTC. The revised GTC shall enter into force on the date indicated on its first page – and on the TOWS Website (https://theotherworkspace.com/aszf/), however, not earlier than the date of publication of the amended GTC on the Website.

The amendments shall apply to contracts entered into after their entry into force, with the following exceptions. If the Contracts are automatically re-concluded and if the content of the GTC has changed during the time of the re-conclusion of the Contracts, the TOWS shall, prior to the automatic restatement of the Contracts, (https://theotherworkspace.com/aszf/) and notice of changes to the GTC – to be sent to the Contracting Clients – to the email address provided by the Specific Agreement – before the date of the first re-issue of the amendments.

The first exception is the Immediate Change Policy. In the event of a modification of the Policy with immediate effect, the provisions of the modified Policy shall apply to the Contracts already concluded. Accordingly, TOWS shall, in the event of an immediate change to the Policy, electronically send the revised text of the Policy to the Contracting Clients in effect on the date of entry into force of the revised Policy.

The second exception is the Immediate Amendment of the GTC. In case of immediate amendment of the GTC, the provisions of the modified GTC shall also apply to the Contracts already concluded. To this end, TOWS shall, in the event of an immediate change to the GTC, send electronically the revised GTC to Contracting Clients valid on the date of entry into force of the modified GTC – electronically – as specified by the email address.

The present GTC can only be modified in writing, other modifications are invalid. The terms proposed or applied by Customer and / or Coworker shall not apply unless TOWS expressly objects to their use.
TOWS hereby expressly draws the attention of the Contracting Client to its written objection to the amendment of the GTC and within 8 (eight) days after the notification. In the event of an objection, the Contract shall terminate on the Contract Expiration Date or on the last day of the month concerned (whichever is the earlier).

4. Privacy and Privacy Policy

All data protection regulations can be found in the Privacy Policy available on the Website. By accepting these GTC, the Client also accepts the Privacy Policy.

5. Infrastructure Maintenance and Cleaning

TOWS has the right to make repairs, renovations and structural changes to maintain or expand the building, office infrastructure or workstation, and to reduce risks or restore damage, subject to appropriate notice to Customers. Prior notice to the Customer is not required in the event of imminent damage. In this case, Customer is required to provide the workstation he / she is using and, if necessary, to leave it immediately. Should the Customer fail to comply with this obligation, he shall be liable for any resulting damages and costs. If necessary and reasonable repairs are made, Customer shall not be entitled to reduce the user charge and to claim damages, unless you are unable to use the workstation for an unreasonably long period of time.

TOWS has the right to move workstations in the TOWS VH Coworking Offices and to reposition office furniture, equipment and other TOWS fixtures, and to rearrange the TOWS VH Coworking Offices. The Contracting Client acknowledges and agrees that, in the course of the reorganization, the Coworkers’ business at the Office will be moved by TOWS. Prior notice to the Customer is not required in the event of a rearrangement. TOWS cleans and maintains TOWS VH Coworking on weekdays before 7am and / or after 7pm and on weekends. The Contracting Client acknowledges and agrees that, for cleaning or troubleshooting purposes, Coworker(s) may, if necessary, move and replace TOWS any work held in the Office.

6. Behavior and Ethics

Access to the Office Building and use of the Services is only possible with a valid Contract and with the key provided at the time of conclusion of the Contract. Coworkers may not pass the key on to third parties. TOWS may exclude the Contracting Client or any natural person(s) designated by the Client to use the Services – Coworker(s) – from TOWS VH Coworking for unethical, inappropriate or harmful conduct, and any activity or policy that is not compliant with the GTC and Agreements with the Client.

7. Intellectual Property Law

TOWS shall not be liable for any third party infringement of any intellectual property rights in the Coworkers’ work, nor for any breach of data transmission or media failure. The Contracting Client is responsible for ensuring that violations of competition, copyright, trademark, privacy and other laws do not result in the liability of TOWS. If such violation is brought to the attention of TOWS, Customer’s Agreement will be terminated immediately. In the event of any breach, Customer shall release TOWS from any third party claim. If TOWS is sued by a third party for such infringement, the Contracting Client shall also be liable for the costs of attorneys in the manner prescribed by law.

8. Invalid Requirements

Should any provision of this GTC or the Agreement between the Parties prove to be invalid, the other provisions shall not be affected. Any provision which is invalid in whole or in part shall be replaced by that which is closest to it and takes the utmost account of the intentions of the Parties.

9. Applicable law

The provisions of Hungarian law shall apply to the present GTC and to the individual Contracts and to the matters not regulated therein. In the event of any difference between any provision of these GTC and any provision of the Contract, the latter shall prevail in the legal relationship between the Parties. Customer is responsible for complying with all applicable local, national, EU and international laws and regulations, particularly Hungarian law, and for reporting any breach of the law.

10. Competence clause

The Buda Central District Court shall have sole jurisdiction over any dispute concerning the creation, validity, interpretation, performance, termination, breach of any of the Contracts under this GTC and the rights and obligations of the Parties arising therefrom, . Disputes falling within the jurisdiction of the Tribunal shall be decided by the courts in accordance with the general rules of the Civil Code in force at any given time. 

11. Points and structure of the GTC

The numbering of the GTC paragraphs, sub-paragraphs and paragraphs is intended solely for the purpose of clarity of the GTC and does not affect the structure and interpretation of the GTC.

12. Language

This GTC is published in Hungarian and English. The English language version of this GTC shall be considered as a mere translation only. In the event of any differences of interpretation or language between the English and Hungarian versions, or any other differences between the Hungarian and English versions, the Hungarian version of these General Terms and Conditions shall prevail.

Budapest, 2019 November 01

X. ANNEXES

1. House Rules

a. House Rules of TOWS VH Coworking

Please keep an eye out for order and if you are the last person in TOWS VH Coworking when leaving, please be sure to turn off the lights and lock the office doors!

We are able to offer our services at such a great price because we operate on a high level of trust and Coworkers are self-servicing themselves in the office and are dedicated to the proper use of the TOWS VH Coworking offices and devices. We believe that our community of Coworkers operates with utmost integrity.

When you leave, we ask you to pack your tools and devices and leave a clean and orderly office behind yourself; if you need permanent storage, you can rent lockers.

TOWS VH Coworking is our common workplace, so please do your work with consideration for others! You are free to do anything that is legal and that doesn’t bother others! So, for example, make sure your phone doesn’t ring too loudly, keep phone conversations in the hallway, don’t eat your hot and delicious meals inside the office space / at your desk, and don’t force your fellow Coworkers to listen to your favorite songs!

Please clean the utensils (glasses, etc.) that you used, so that we all find them clean when we need them.

We love to go to TOWS because we look out for each other and we go there to work together and motivate each other to work efficiently. This does not mean that we do each other’s work, but we look out for each other and keep the place a quiet, relaxed working environment. So with the other Coworkers in mind, we ask you not to do anything that would be likely to bother the rest of the Coworkers, you can safely handle your calls, conversations, and more in the common corridors and in the kitchen!

With us, everyone can choose their own seat while they spend their time at TOWS, this is done when the first Specific Agreement is signed. Please do not occupy the place you did not choose. Many people like to keep their usual place, which is why we want them to be able to do it here. The place you or others choose when you sign your contract is yours until the end of your contract! You can sit at another workstation if no one has chosen it, or if you exchange your seat with another person! Please do not forget that where your place ends is where someone else’s begins.

b. House Rules of the Office Building

This section summarizes the major elements in the House Rules of the Office Building. Here you will find the basic principles for using the entire Office Building (such as not repainting the building, the responsible for the damage done, or regarding the prohibition on allowing third parties to enter the building).

The Coworkers are obliged to leave the corridors of the Office Building and it’s escape routes free of blockage. Neither the Coworker nor the Coworkers’ visitors and/or delivery personnel can temporarily block the escape routes of the Office Building.

Without the prior written consent of TOWS, no sign, nameplate or advertising board may be placed in the common areas of the Office Building, this includes the content and appearance of the signboard, nameplate, billboard and all other advertising media.

From Starting Date of the Coworking Service to Expiration Date:

 • Coworker is required to keep TOWS VH Coworking in good condition.
 • It is not allowed to place pictures and/or other objects on the walls of the TOWS VH Coworking office as they will permanently damage them. The cost of replacing and/or repairing wall elements damaged as a result of a breach of this provision shall be borne by the Customer. 
 • The Contracting Client and/or Coworker and/or its agents and/or subcontractors and/or suppliers and/or visitors may not dispose of any waste in common areas of the Office Building.
 • Animals and dogs may only be brought into the building with the prior written permission of TOWS (except guide dogs, police dogs).

The Contracting Client and/or Coworker, its employees, agents and any visitors to the office building are required to observe to written and unwritten rules, and keep the Office Building silent and calm. The Client and/or Coworker shall comply with the general rules of cohabitation and shall not endanger the peace, life, health, physical integrity or property of third parties.

The Client and/or Coworker, without the prior written permission of TOWS, is not authorized to perform or alter any part of the Office Building, alter or modify the Office Building, its wiring system, or any part of the Office Building and/or TOWS VH Coworking Office. This clause applies, mutatis mutandis, to the electrical network, water and other plumbing within the Office Building and/or TOWS VH Coworking office, as well as the telephone network.

The Contracting Client and/or Coworker(s) shall cooperate with and assist TOWS in preventing damage to the Office Building and/or TOWS VH Coworking (indemnification obligation). The Contracting Client and the Coworker(s) shall promptly notify TOWS of any circumstances that endanger the life, physical integrity, or property of TOWS, the Office Building or any third party.

The Client and the Coworker(s) shall not be authorized to engage in activities, in the Office Building and in the TOWS VH Coworking office, other than those agreed upon and recorded in the Agreement without the prior written permission of TOWS.

The Contracting Client and/or Coworker(s) may not store flammable or explosive materials, even on a temporary basis, in the Office Building.

It is strictly forbidden to use the TOWS VH Coworking office for lodging, even temporarily.

Contracting Customer and Coworker may not install food and beverage vending machines either in the Office Building or in the TOWS VH Coworking Office for public business purposes. Operation of your own kitchen, dining room or similar facilities in the Office Building and/or the TOWS VH Coworking Office is subject to the prior written consent of TOWS.

Only TOWS can replace the locks. TOWS will provide the concierge service and the Office Building Operator with the Client’s telephone number and name, the Office Building Operator may contact the Client and/or Coworker(s) in case of an emergency. The Client shall be responsible for the correctness of the telephone number provided, and be liable for any damage caused by incorrect telephone number.

Elevator usage: furniture and other loads cannot be carried by a person in the elevator.

Under the new law and/or regulations, smoking is prohibited throughout the Office Building and within five (5) meters of the entrance to the Office Building.

All damage caused by breaching the House Rules by the breaching Client; and/or through the breaching Coworker(s) specified by the Contracting Client in the Specific Agreement; are the sole responsibility of the Client.

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”)

Hatályos: 2019. november 01. napjától

A 40 Old Building Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 13, cégjegyzékszám: 01-09-331486, adószám: 26548463-2-41, továbbiakban: “The Other WorkSpace”,​ vagy​ “TOWS”​) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az ÁSZF, az Eseti Szerződés, és az Adatkezelési Tájékoztató, vagy egyéb a TOWS-al kötött Szerződés részét képező dokumentum alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni.
 • Adatkezelési Tájékoztató: a TOWS által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gd
  prinfo/); a Honlapon illetve a máshol elhelyezett verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gd
  prinfo/) megtalálható Adatkezelési Tájékoztató szövege irányadó. 
 • Adatok: a TOWS-al Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatai valamint Cégadatairól (amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet), valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatai. 
 • Adatkezelő: az a személy, aki a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő más jogi és/vagy természetes személy.
 • Adatkezelés: Személyes Adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés).
 • Adatkezelési Hozzájárulás: az Érintett Személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett Személy nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Ár vagy Árak vagy Árjegyzék: a TOWS által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/pr
  ice/); a Honlapon illetve a máshol található verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/pr
  ice/) megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak. 
 • ÁSZF: az ÁSZF ezen dokumentum és mellékleteit megnevezése; a TOWS és Ügyfelei közötti Coworking Szolgáltatás keretében és a Coworking Szolgáltatások kiegészítéseként kért Egyéb Szolgáltatások keretében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek; az ÁSZF első oldalán megjelölt dátummal lép hatályba; az aktuálisan hatályos ÁSZF a TOWS Honlapján érhető el, a  https://theotherworkspace.com/
  aszf/ webcímen. 
 • Bankszámla: a 40 Old Building Kft. mindenkori hatályos cégjegyzékében feltüntetett bármely bankszámla. 
 • Cégadat: az Eseti Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatok, amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, email cím, képviselő neve, a cégkivonat másolata, törvényes képviselő aláírási címpéldánya másolata, és kapcsolattartó meghatalmazása (ha a kapcsolattartó nem törvényes képviselő).
 • Coworker: a TOWS-al, mint a Szolgáltatás nyújtójával Eseti Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Coworking Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az Eseti Szerződés megkötésekor ezen Fél által a Coworking Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek). 
 • Coworking Szolgáltatás: a TOWS VH Coworking irodai tér és infrastruktúra az érvényes ÁSZF szerinti megosztott használata más Coworkerekkel.
 • Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja: az Eseti Szerződésben meghatározott nap, amely kezdetével Coworker a TOWS Coworking Szolgáltatásait – esetenként Egyéb Szolgáltatásokkal kiegészítve – igénybe veszi; az automatikusan újrakötött Eseti Szerződésben a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja lesz.
 • Eseti Szerződés: jelenti a Coworker Adatlapot, és bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről a TOWS, másrészt az Ügyfél megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás specifikus feltételeiről; továbbá amelyekben a TOWS és az Ügyfél megállapodnak a TOWS által bérelt vagy a TOWS tulajdonában lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatáról és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában; a TOWS és az Ügyfél között létrejövő jogviszony.
 • Egyéb Szolgáltatások: a TOWS által az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.
 • Érintett Személy: bármely kezelt adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy; egy személy akkor azonosítható ha a kezelt adat a közvetlen vagy közvetett módon (különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) lehetőséget nyújt az azonosítására.
 • Fél vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a TOWS mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybevevője.
 • Havi Fix Asztal Használat: a TOWS és az Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján az Ügyfél mint Coworker vagy az Ügyfél által megjelölt Coworker(ek) jogosult(ak) a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Lejárati Napjáig valamennyi naptári napon 0:00 és 24:00 óra között igénybe venni; a Havi Fix Asztal Használat a Szerződés Lejárati Napján szűnik meg amennyiben a Szerződés nem újul meg. 
 • Házirend: a TOWS VH Coworking és az Irodaház használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz. 
 • Honlap: a TOWS által üzemeltetett, https://theotherworkspace.com címen elérhető internetes oldal. 
 • Irodaház: az Alfa V.H. Office Center elnevezésű irodaház amely az ingatlan-nyilvántartásban 25459/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. alatti ingatlant jelenti/jelöli.
 • Lejárati Nap: az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontját követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjának; amennyiben ilyen nap nincs, a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját követő hónap utáni hónap első napja; ha az Eseti Szerződés automatikus újrakötésére kerül sor, a Lejárati Nap számításához az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja helyettesíti az eredeti Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját.
 • Próbaidőszak: a Szerződő Ügyfél és a TOWS által kötött Eseti Szerződésben meghatározott Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjával kezdő – a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját beleszámítva – 5 (öt) naptári napot jelenti.
 • Személyes Adat: a természetes személy, az Ügyfél, illetve amennyiben egy Szolgáltatás igénybe vevőjeként szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, email cím, telefonszám, valamint a természetes személy személyazonosító okmányának (személyi igazolvány és/vagy útlevél és/vagy lakcímkártya)  másolata; valamint az Adatkezelési Tájékoztató keretében, az Érintett Személyre vonatkozó bármely információ, amennyiben ezen információ az Érintett Személy azonosítására felhasználható; az Adatkezelés szempontjából az anonimizált vagy aggregált információ már nem Személyes Adat.
 • Szerződés, vagy Szerződések: a TOWS mint Szolgáltatás nyújtója, és az Ügyfél mint Szolgáltatás igénybe vevője, által megkötött Eseti Szerződés(ek), azok bővítményei és mellékletei, valamint az Eseti Szerződéseket kiegészítő megállapodások a TOWS és a Szerződő Ügyfél között.
 • Szerződő Ügyfél, vagy Ügyfél: a TOWS-al szerződő Fél, legyen az természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet; aki az Eseti Szerződés keretében mint Ügyfél kerül azonosításra; aki a TOWS-tól mint a Szolgáltatás nyújtójával lép Szerződésbe mint Szolgáltatás igénybevevője és/vagy jogosultja; a Coworker amennyiben az Eseti Szerződés keretében az Ügyfél természetes személyként kerül azonosításra.
 • Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a TOWS által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).
 • TOWS VH Coworking: a TOWS által az Irodaházban bérelt irodák.

II. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

Érvényes Szerződés hiányában a TOWS VH Coworking irodák használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. A TOWS VH Coworking olyan közösségi iroda ahol költséghatékonyan, jó körülmények között végezhetik a Coworkerek munkájukat. Magyar és külföldi szabadúszók, induló vállalkozások, kis csapatok, és nonprofitok részére próbáljuk létrehozni az ideális munkavégzéshez megfelelő körülményeket.

1. Eseti Szerződések megkötése

A Felek közötti szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a TOWS és a Szerződő Ügyfél aláírták az Eseti Szerződést, amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

 • Szerződő Ügyfél azonosítása
 • Coworker(ek) azonosítása (amennyiben a Coworker nem azonos a Szerződő Ügyféllel)
 • Felek megjelölik a kiválasztott Szolgáltatást és azért fizetendő Díjat
 • Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót

A szerződéskötés során az Ügyfél köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges Személyes Adatokat, illetve Cégadatokat, továbbá nyilatkoznia kell a regisztráció napján hatályos ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadásáról. Amennyiben az Ügyfél a TOWS által kért dokumentumok átadását, bemutatását, és/vagy esetleges másolat készítését megtagadja, a TOWS a szerződéskötéstől valamint a Szerződéstől bármikor elállhat. A szerződéskötéshez során az Ügyfél köteles teljes és valós információkat megadni.

A jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworkert – valamint a Szerződő Ügyfelet; illetve természetes személy esetén a Szerződő Ügyfelet; a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik. Jogi személyek nevében csak a képviseletükre feljogosított természetes személy járhat el.

2. Egyéb Szolgáltatások

A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Eseti Szerződések rendelkező Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

3. Adatszolgáltatási Kötelezettség

A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait (a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél Személyes Adatait ellenőrzésétől függővé tenni, és szükség esetén a személyazonosító okmányról másolatot készíthet, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását).

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg mint Ügyfél, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – azaz a Coworker vagy Coworkerek.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles teljes felelősséget vállalni értük a TOWS-al szemben, valamint a Coworker(ek) által okozott károkért.

Ha a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

4. Tájékoztatási kötelezettség

Amennyiben az Ügyfél jogi személy, vagy egyéb szervezet, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglaltakról, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról.

5. Ügyfelek nyilvántartása, Adatkezelés

A TOWS jogosult a vele Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól valamint amennyiben a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatairól nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől – Coworkerektől – megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen Adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak következményeiért a Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a TOWS Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza (az Adatkezelési Tájékoztató a következő oldalon elérhető: https://theotherworkspace.com/gdprin
fo/). A TOWS az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 3 (három) évig jogosult kezelni. A TOWS az Adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. A TOWS a számlázással, fizetéssel, és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani. A TOWS az Irodaházba és a TOWS VH Coworkingbe való belépés biztosítás érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani, a lehető legkisebb mennyiségű adat átadásra törekedve. Az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a TOWS köteles az Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) héten belül törölni – a következő kivételével. Azon adatok amelyeket megőrzésére jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi a TOWS-ot legkésőbb a jogszabály által meghatározott idő után 2 hónappal lesznek törölve. Az Irodaház területén vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Coworker, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy az Irodaház területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Irodaház üzemeltetője kép-, hang-, illetve videofelvételt rögzítsen, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon tárolja és felhasználja.

6. Havi Fix Asztal Használat - szerződés automatikus újrakötése

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződést megkötő Ügyfél legkésőbb szerződése Lejárati Napja előtt 1 (egy) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát, úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre – a következő kivételével.

Kivétel: A Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfélnek az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt legalább 3 (három) héttel kell, legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát jeleznie.

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfél legkésőbb az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt 3 (három) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre.

A TOWS a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés automatikus újrakötésével ellentétes szándékát a szerződés megkötésének napjától a Lejárati Napjáig jelezheti legalább email útján, a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

III. SZOLGÁLTATÁSOK

A TOWS – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – a jelen fejezet szerinti Szolgáltatásokat nyújtja a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés keretében a Coworkereknek.

Az Ügyfél harmadik személy(ek) részére nem közvetítheti a Szolgáltatásokat.

1. Havi Fix Asztal Használat

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés alapján a Coworker a Szerződés határozott időtartamán belül az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • TOWS VH Coworking iroda, az iroda közös terei, és a TOWS VH Coworking-ben található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel
 • Vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata
 • A Coworker által a szerződés megkötésekor kiválasztott munkaállomás (íróasztal és szék)  kizárólagos használata
 • Az Irodaházban található konyhák és mosdók használata

A TOWS – különös tekintettel a hálózatot üzemeltető szolgáltatónál vagy egyéb harmadik személyeknél esetlegesen fellépő problémákra, hibákra – nem garantálja, hogy az internet hozzáférés minden időszakban a megadott sebességgel működik. Esetleges probléma, hiba felmerülése vagy internet kimaradás esetén a TOWS – különösen az internetszolgáltató megkeresésével – minden tőle telhetőt megtesz a hiba, probléma, leállás mielőbbi elhárítása érdekében.

A Coworker köteles a TOWS által rendelkezésre bocsátott internet hozzáférést rendeltetésszerűen használni, köteles tartózkodni a hálózat túlterhelésétől, irreálisan nagy adatforgalom bonyolításától, valamint bármilyen büntetőjogi következménnyel fenyegető cselekménytől. Továbbá a Coworker nem használhatja az internetet felnőtt tartalom, valamint egyéb közszeméremsértés, vagy megbotránkozás kiváltására alkalmas, vagy bűncselekménnyel összefüggő tartalom megtekintésére, letöltésére stb. Kizárólag a Szerződő Ügyfél felelős valamennyi általa megjelölt Coworker az internet nem szabályszerű használatából eredő következményért.

2. Egyéb Szolgáltatások

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosíthatja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében: 

 • Zárható irattárolók használata
 • Nyomtatás, szkennelés lehetősége
 • Vendégjegy váltásának lehetősége

Amennyiben a TOWS és a Szerződő Ügyfél között előzetes írásos Szerződés jön létre, az ÁSZF-ben nem feltüntetett, egyéb Szolgáltatásra, az egyedileg megállapított árazás – amelyet Felek a Szerződésbe foglalnak – kifizetését követően, és ezen ÁSZF keretein belül, a TOWS teljesíthet.

3. 0-24 órás belépési lehetőség

A TOWS lehetőséget biztosít arra, hogy Coworkerek az őket érintő Szerződés által, és ezen ÁSZF szerint, megjelölt Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjától a Szerződésük Lejárati Napjáig, hozzáférhessenek a TOWS VH Coworking irodáihoz az általuk megkötött Szerződés igénybevételi napjain bármely időpontban (azaz 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek. Ez azt értelmezi, hogy a TOWS-t képviselő személyek nem mindig fognak az Irodaházban tartózkodni; így a Coworkernek egyedül kell az Irodaház területén közlekedni és a TOWS VH Coworking-be bejutni.

A TOWS VH Coworking irodái-ba való bejutáshoz szükséges kulcsot – és/vagy ujjlenyomatos belépési jogosultságot, és/vagy elektronikus kulcsot – a TOWS a Szerződés megkötésével, egyidejűleg bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Coworker a jelen pont szerinti 0-24 órás belépés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, és annak során nem jogosult más Coworkert, vagy egyéb harmadik személyt az Irodaház valamint a TOWS VH Coworking területére beengedni. A jelen pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Szerződő Ügyfél teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szerződő Ügyfél több Coworker részére köti meg az Eseti Szerződést, úgy az Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

Jelenleg a TOWS VH Coworking irodái-ba való 0-24 órás belépési lehetőséghez a TOWS az irodákhoz kulcsot ad – 1 (egy) kulcs Coworkerenként. A kulcs(ok) átvételét az Eseti Szerződés aláírásával a Szerződő Ügyfél elismeri. A kulcs esetleges elvesztését a Szerződő Ügyfélnek és/vagy Coworkernek azonnal jelenteni kell személyesen vagy a [email protected] email címen. A Szerződő Ügyfél és a TOWS közötti jogviszony megszűnése esetén – Szerződés felmondása bármely Fél által, vagy a szerződés automatikus újrakötésének hiánya – a Szerződő Ügyfél köteles minden általa átvett kulcsot a TOWS-nak visszaadni a jogviszony megszűnésének napján.

Amennyiben a Szerződő Ügyfél az általa átvett kulcsokat elveszíti – azaz a TOWS és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnése napján nem tudja visszaszolgáltatni a TOWS részére; és/vagy a TOWS és az Ügyfél által kötött Szerződés megkötésének napja és a jogviszony megszűnése között az Ügyfél a TOWS felszólítására 7 naptári napon belül nem tudja felmutatni – úgy a TOWS korlátlanul, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a kaució összegét felhasználni a hiányos számú kulcsok pótlásáért, valamint a zárcsere fedezésére.

IV. EGYÉB FELTÉTELEK

1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a TOWS további Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni. A Coworkerek kötelesek betartani a TOWS személyzete által adott utasításokat és a Házirendet.

2. Rendeltetésszerű használat

A Coworkerek kötelesek valamennyi technikai felszerelést, bútort, továbbá a helyiségeket és az épület(ek) belső és külső részeit azok állágát megóvva használni. Helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A Coworkereknek a munkaállomásokat azok használatát követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban kell elhagyni. Jelen bekezdésben foglaltak megszegésével okozott károkat a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker után köteles megtéríteni.

3. Ujjlenyomatos beléptetés

A TOWS a Coworkerek számára lehetőséget biztosít ujjlenyomatos azonosítás alkalmazásával működő beléptető-rendszer díjmentes használatára bizonyos irodákban. A használat feltétele, hogy az Ügyfél a saját, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek), beléptető-rendszer használatához szükséges adatait (az ujjlenyomatról a biometrikus azonosításhoz használt speciális felvevő eszközzel készített képeket) hiánytalanul a TOWS rendelkezésére bocsássa. Ezen adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett kifejezetten hozzájárul azok TOWS általi kezeléséhez.

4. Kaució

Szerződő Ügyfelek a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés ÁFA mentes havi szolgáltatási díjának 1.5 (egy és fél) szeresének megfelelő összeget – készpénzben, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján – köteles a TOWS részére megfizetni. Amennyiben a kauciót a Szerződő Ügyfél banki átutalás útján fizeti ki, úgy a közlemény rovatában a “Kaució” szót is fel kell tüntetnie.

A TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A Szerződő Ügyfél az általa mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével, okozott kárért felelős. Amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy egyéb szervezet, az Ügyfél a valamennyi általa megjelölt Coworker – aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik és az általa/általuk mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban okozott kárért, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével okozott kárért, felelős. A károkért a TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A kaució fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS által küldött értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució jelen ÁSZF szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj növekedése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució módosított szolgáltatási díj szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj csökkenése a Szerződő Ügyfél által már megfizetett kaució összegét nem érinti. A TOWS az alapul szolgáló Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kaució összegének a Szerződő Ügyféllel szembeni követelése kielégítésére fel nem használt részét a Szerződő Ügyfél részére hiánytalanul megfizetni. A TOWS a kaució összege után kamatot nem fizet.

5. Szolgáltatások felfüggesztése

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyféllel szemben is jogosult a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben a Szerződő Ügyfél a TOWS-al szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. A TOWS a Szolgáltatások jelen pont szerinti felfüggesztéséről minden esetben email útján értesíti a Szerződő Ügyfelet, az értesítésben megjelölve a felfüggesztés okát. A jelen pont szerinti felfüggesztés az arra okot adó lejárt fizetési kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik.

6. TOWS VH Coworking területén készült kép- és videofelvételek marketing célú felhasználása

Szerződő Ügyfél, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a TOWS VH Coworking területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TOWS a Szerződő Ügyfélről a TOWS VH Coworking területén kép-, és videofelvételt rögzítsen, és azokat a TOWS által nyújtott Szolgáltatások reklámozása céljából, további korlátozás nélkül felhasználja. A fentiek szerinti kép-, illetve videofelvétel jelen pont szerinti tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Használati és szolgáltatási díjak

Ügyfél az Eseti Szerződésben meghatározott Szolgáltatások igénybevételéért az Eseti Szerződésben (az Eseti Szerződés II.3.-as pontjában) meghatározott szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Amennyiben az Eseti Szerződés ezen pontja nem határoz meg használati illetve szolgáltatási díjat, az Ügyfél a Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok igénybevételekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. Számlázás

Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően a TOWS haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.

Havi Fix Asztal Használati Szerződés megkötése esetén a számla teljesítésítésének napja a Szerződés megkötésének napjával egyezik az első Havi Fix Asztal Használati Szerződésnél; míg a Szerződés automatikus újrakötése után a számla teljesítésítésének napja az ujrakötés napjával egyezik. A TOWS valamennyi elszámolási időszak első napjától jogosult kiállítani az adott elszámolási időszakra vonatkozó számláját.

A TOWS számláit elektronikus számlaként állítja ki, és elektronikus módon küldi el Szerződő Ügyfeleinek az Eseti Szerződésben megadott email címre.

3. Fizetési határidők és módok

A Szerződő Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szerződés aláírása napján a TOWS házipénztárába történő befizetéssel, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján köteles kiegyenlíteni.

Szerződés automatikus újrakötése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a szolgáltatási díjat a számla keltétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, online bankkártyás fizetés által, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalással kiegyenlíteni.

4. Fizetési kötelezettség teljesítése

A Szerződő Ügyfél köteles a TOWS által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

Online bankkártyás fizetés esetén Szerződő Ügyfél az online bankkártyás alkalmazására vonatkozó igényét az Eseti Szerződés aláírása előtt kell, hogy jelezze. Online bankkártyás fizetés esetén a TOWS – a szamlazz.hu fiókján keresztül – emailben küldd értesítést a Szerződő Ügyfél számára. Az emailben található linkre kattintva az Ügyfél megtekintheti a részére kiállított számlát, és azonnal végrehajthatja az online fizetést is.

Az online bankkártyás fizetést választó Ügyfél a bankkártyás fizetést lehetőségét biztosító szolgáltató, az OTP SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft., székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42) által üzemeltetett internetes felületre lesz irányítva. Ezen felületen keresztül tudja Szerződő Ügyfél a fizetését rendezni. Az online bankkártyás fizetési mód alkalmazásának feltétele, hogy Szerződő Ügyfél elfogadja az annak kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató által megállapított szerződéses feltételeket, illetve adatvédelmi tájékoztatót.

A TOWS nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés alkalmazásából eredő esetleges károkért. Az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés igénybevétele kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját szerződési feltételeit kell alkalmazni, az azokhoz szükséges adatok kezelésére pedig az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a TOWS Bankszámláján sor kerül.

Fizetési késedelem esetén a TOWS minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. Minden megkezdett nap teljes naptári napot jelent.

Fizetési késedelem esetén a TOWS megtagadhatja a Szerződő Ügyfél illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek) – Coworker(ek) – a TOWS VH Coworking-be való belépését; és felfüggesztheti a Szolgáltatások nyújtását; a számla kiegyenlítéséig. A használattól független díjak – így különösen a Havi Fix Asztal Használat ára – megfizetésének kötelezettsége továbbra is fennáll a Szolgáltatások felfüggesztésére tekintet nélkül.

A TOWS az Ügyfél részére egyszeri összegű 50’000 (ötvenezer) forint kötbért jogosult kiszámlázni 30 (harminc) napon túli késedelmes fizetés esetén. Ez nem zárja ki az ezt meghaladó károk, költségek iránti igények érvényesítését.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Havi Fix Asztal Használati Szerződés lejárta

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés a II.6. pontban részletezett feltételek esetén – a korábbival megegyező újabb határozott időtartamra – új Szerződésként automatikusan ismét létrejön. A határozott időtartamon belül a Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben (VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE) foglalt okokból és módon kerülhet sor.

2. Eseti Szerződés Próbaidőszakon belüli felmondása

A Szerződő Ügyfél jogosult az általa megkötött első Havi Fix Asztal Használati Eseti Szerződés Próbaidőszakán belül, indokolás nélkül, írásban azonnali hatállyal felmondani az általa kötött első Havi Fix Asztal Használati Szerződést.

A Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondásra csak az Ügyfél és a TOWS közötti első Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnél jogosult. Ha a TOWS és az Ügyfél között a múltban már létrejött Coworking Szolgáltatás céljából kötött akármilyen Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződés, a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet. A Szerződés automatikus újrakötésével – jelen ÁSZF II.6.-os pontja szerinti automatikus újrakötés – az újrakötött Szerződés nem minősül első TOWS-al Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnek. Automatikusan újrakötött Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet.

Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a TOWS az Eseti Szerződés szerinti szolgáltatási díj Szerződő Ügyfél általi tényleges használattal érintett arányos részére jogosult, azzal, hogy a Szerződő Ügyfél által már megfizetett esetleges többlet összegét köteles az Eseti Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni. Az Eseti Szerződések jelen pont szerinti felmondása esetén a TOWS részére fizetendő, illetve általa visszatartható szolgáltatási díjak összege az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj harmincad része szorozva a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával – amely számoláskor minden megkezdett napot teljes naptári napnak számolunk – de legalább az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj 2 (két) harmincad része.

3. Szerződésszegés miatti felmondás

A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettségét nem tartotta be, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható. 

A TOWS különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esett
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS-nak, akár a TOWS más Szerződő Ügyfelének, akár az Irodaház üzemeltetőjének, akár az Irodaház ügyfelének kárt okoz
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS munkatársának, akár más Coworkernek munkáját felszólítás – szóbeli vagy írásos – után is akadályozza
 • A Szerződő Ügyfél – valamint amennyiben az Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt Coworker(ek) – a Szerződés – beleértve ezen ÁSZF-et valamint a Házirendet – alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget
 • A Szerződő Ügyfél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult

A Coworkerek a Szolgáltatásokat kizárólag ezen ÁSZF-ben meghatározott célokra és módon használhatják fel. Az ettől eltérő felhasználáshoz a TOWS előzetes, és kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezen előírás megszegése esetén a TOWS jogosult a Szerződés azonnali hatályú megszüntetésére.

A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja
 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg

A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS jogosult a Szerződés szerinti teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.

A Szerződő Ügyfél által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét – az azonnali felmondás napja és a szerződés Lejárati Napja közötti időre – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét.

4. Közös Megegyezés szerinti felmondás

Amennyiben a Szerződő Ügyfél és a TOWS a Szerződés felmondásában állapodnak meg, a Felek közötti Közös Megegyezés kizárólag írásban érvényes, jelen ÁSZF IX.1.-es pontjában meghatározottak szerint. A Közös Megegyezésben nem meghatározott kötelezettségének és jogokat a jelen ÁSZF határozza meg.

5. Az ÁSZF módosítása miatti felmondás

Az ÁSZF módosításával kapcsolatos szerződésbontás jelen ÁSZF IX.3.-as pontjában meghatározottak szerint történik. 

6. Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtti felmondás

A TOWS a Szerződés megkötése és a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja közötti időszakban, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles az Ügyfél által kifizetett használati illetve szolgáltatási díjjat – amennyiben az Ügyfél a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtt a TOWS részére számláját kiegyenlítette – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni.

VII. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltatások és Szerződés

A TOWS kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget.

A harmadik személy(ek) közreműködésével nyújtott (és/vagy közvetett) szolgáltatások kapcsán a TOWS vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a TOWS szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A Szolgáltatások egy részét a TOWS közvetített szolgáltatásként nyújtja (például, de nem kizárólag: WIFI biztosítása). Ezen szolgáltatások feltételeiről a TOWS az érintett Ügyfelet tájékoztatja. Ebben az esetben a közvetített szolgáltatásokért a TOWS nem vállal felelősséget.

2. Tárgyak, vagyontárgyak

A TOWS nem vállal felelősséget a Coworker által a TOWS VH Coworking területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért. Az Coworkerek felelőssége a saját, illetve általuk használt eszközök felügyelete. A TOWS nem felel az eltűnt tárgyakért, és nem vállal felelősséget a TOWS VH Coworking-ben elhelyezett ruházatért és tárgyakért. A TOWS felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az értéktárgyaikat ne hagyják az Irodában őrizetlenül.

A TOWS az Ügyfélnek javasolja az Irodaháznak, a TOWS VH Coworking területének, munkaállomás(ok)nak, és az egyéb felszereléseknek alapos vizsgálatát a Szerződés megkötése előtt. Az alkalmazandó díjszabástól függően adott esetben a munkaállomás nagyobb, nyílt térben helyezkedhet el, és ezért külön nem zárható. Az Ügyfél tudomásul veszi e körülményeket, és azt, hogy semmilyen, a használati díj fentiekből eredő csökkentésére irányuló igény nem érvényesíthető. A TOWS nem biztosítja, hogy egy bizonyos munkaállomás, iroda, tárgyaló állapota a Szerződés időtartama alatt folyamatosan kifogástalan lesz. A Szerződés megkötésével az Ügyfél elismeri, hogy a munkaállomás, a TOWS VH Coworking, és az Irodaház a Szerződésben írt összes felszereléssel el van látva.

3. Harmadik személy

A TOWS a TOWS VH Coworkinget használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A TOWS a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. A TOWS nem felel a Coworkerek által egymásnak vagy harmadik személyeknek okozott kárért.

VIII. VIS MAIOR

A TOWS mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a TOWS a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a TOWS haladéktalanul értesíti az érvényes Szerződéssel rendelkező Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. 90 (kilencven) napot meghaladó vis maior esetén a Szerződő Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj időarányos része visszajár.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Kapcsolattartás

Felek elsősorban elektronikus levelezés (email) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési (email) címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére. A TOWS elektronikus elérhetősége: [email protected] . Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott email címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni.

Az email értesítés írásbeliség követelményének való megfelelőségét e tekintetben az Ügyfél ezúton kifejezetten elismeri.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pont szerinti módon akár a Szerződést módosító, vagy megszüntető jognyilatkozatok közlésének is helye lehet.

Felek bármelyike jogosult bármely nyilatkozatát vagy értesítését a fentiek szerinti elektronikus út helyett tértivevényes postai küldemény útján közölni. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni levelezési címét, és ott a postai elérhetőségét folyamatosan biztosítani, továbbá köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére.

A TOWS postai elérhetősége: 40 Old Building Kft., 1056 Budapest, Molnár utca 13. A másik Fél részére postai úton küldött – a fentieknek megfelelően megcímzett – nyilatkozatokat és értesítéseket a tértivevényen feltüntetett átvétel időpontjában, átvétel hiányában pedig a sikertelen kézbesítési kísérlet napjától számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek kell tekinteni.

2. ÁSZF közlése

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a TOWS, a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról az elektronikus levelezési címről (email cím) ahova az általa előzetesen megismert, és a Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF, szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását elektronikus formátumban kéri.

3. ÁSZF módosítása

A TOWS bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF az első oldalán – valamint a TOWS Honlapján (https://theotherworkspace.com/aszf/) – megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételének napja.

A módosításokat – az alábbi kivételekkel – a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződések automatikus újrakötése kerül sor, és amennyiben az újrakötésre kerülő Szerződés ideje alatt az ÁSZF tartalma változott, úgy a Szerződések automatikus újrakötése előtt a TOWS köteles az ÁSZF módosított szövegét emailben, mellékleteként – vagy egy figyelmeztető emailben a Honlapon található ÁSZF-hez vezető linket (https://theotherworkspace.com/aszf/) és az ÁSZF változásáról értesítő szöveget – elküldeni az érintett Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre – a módosítások hatályba lépését követő első újrakötés napját megelőzően.

Az első kivétel a Házirend Azonnali Hatályú módosítása. A Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles a Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

A második kivétel az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása. Az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított ÁSZF rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén az ÁSZF módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított ÁSZF hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. Az Ügyfél és/vagy Coworker által javasolt vagy alkalmazott feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a TOWS alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik.
A TOWS ezúton kifejezetten felhívja a Szerződő Ügyfél figyelmét arra, hogy az ÁSZF módosításával kapcsolatos kifogását írásban, és az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül teheti meg. Kifogás esetén a Szerződés a Szerződés Lejárati Napjával vagy az érintett hónap utolsó napján szűnik meg (a kettő közül az a nap, amelyik naptárilag előbb következik be).

4. Adatvédelem és Adatkezelési Tájékoztató

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót is.

5. Infrastruktúra Karbantartása és Takarítás

A TOWS jogosult az épület, az irodai infrastruktúra vagy a munkaállomás fenntartásához vagy bővítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentéséhez vagy károk helyreállításához szükséges javítások, felújítások és strukturális változtatások elvégzésére az Ügyfelek megfelelő értesítése mellett. Közvetlenül fenyegető kár bekövetkezése esetén az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az általa használt munkaállomás rendelkezésre bocsátására, és – amennyiben szükséges – annak azonnali elhagyására. Ha az Ügyfél e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebből eredő károk és költségek viselésére. Szükséges és ésszerű javítások esetében az Ügyfél nem jogosult a használati díj csökkentésére és kárai érvényesítésére, kivéve, ha a munkaállomást ésszerűtlenül hosszú ideig nem használhatja.

A TOWS jogosult az TOWS VH Coworking irodákban a munkaállomások elmozdítására, valamint az irodai bútorok, felszerelések, és a TOWS egyéb berendezési elemei helyének változtatására, az TOWS VH Coworking irodák átrendezésére. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy az átrendezés keretében a Coworkerek az Irodában tartott dolgait a TOWS elmozdítsa. Az átrendezés keretében az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. A TOWS hétköznap reggel 07:00 előtt és/vagy este 19:00 után, valamint hétvégén takarítja és karbantarthatja a TOWS VH Coworking-et. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a takarítás, illetve hibaelhárítás érdekében, a Coworker(ek) az Irodában tartott dolgait adott esetben a TOWS elmozdítsa, majd visszahelyezze.

6. Magatartás és Etika

Az Irodaházba történő belépés és a Szolgáltatások igénybevétele kizárólag érvényes Szerződéssel, és az szerződéskötéskor átadott kulcs birtokában lehetséges. A Coworkerek a kulcsot nem adhatják át harmadik személyek részére. A TOWS VH Coworking-ből, a TOWS kizárhatja a Szerződő Ügyfélet illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – etikátlan, helytelen vagy kárt okozó, a rendes üzletmenetet zavaró magatartás, tevékenység vagy a Házirend be nem tartása miatt.

7. Szellemi Alkotások Joga

A TOWS nem felelős a Coworkerek munkájára vonatkozó szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok harmadik személyek általi megsértéséért, továbbá az adatátvitelből vagy adathordozók meghibásodásából eredő jogsértésekért. A Szerződő Ügyfél köteles biztosítani, hogy a versenyjogi, szerzői jogi, védjegy, adatvédelmi és egyéb jogsértések ne vezethessenek a TOWS felelősségének megállapításához. Amennyiben ilyen jogsértés a TOWS tudomására jut, az Ügyfél Szerződése azonnali hatállyal felmondásra kerül. Bármilyen jogsértés esetén az Ügyfél köteles mentesíteni a TOWS-et harmadik személy bármilyen igénye alól. Amennyiben a TOWS ellen harmadik személy pert indít fenti jogsértésből eredően, a Szerződő Ügyfél a jogszabályban írt módon köteles megtéríteni az ügyvédi költségeket is.

8. Érvénytelen Előírások

Amennyiben ezen ÁSZF vagy a Felek közötti Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó.

9. Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, a Felek közötti jogviszonyban az utóbbit kell alkalmazni. Az Ügyfél köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.

10. Illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.

11. ÁSZF pontjai és struktúrája

Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.

12. Nyelv

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Jelen ÁSZF angol nyelvű változata kizárólag fordításnak tekinthető. Ha az angol nyelvű és a magyar nyelvű változat között értelmezési vagy nyelvi eltérések adódnak, valamint bármilyen más az magyar és angol változat közötti eltérés esetén, jelen ÁSZF magyar nyelvű változata irányadó.

Budapest, 2019 November 01

X. MELLÉKLETEK

1. Házirend

a. Az TOWS VH Coworking házirendje

Kérjük figyelj Te is a rendre és távozáskor, ha Te vagy az utolsó a TOWS VH Coworking iroda részben akkor ne felejtsd el a villanyokat lekapcsolni és az iroda ajtajait kulcsra zárni – abban a részben ahol Te szoktál ülni!

Azért tudunk ilyen áron felajánlani szolgáltatásainkat, mert a Coworkerek magukat szolgálják ki és figyelnek az eszközök rendeltetésszerű használatára, ez pedig nagyfokú bizalomra épül. Hiszünk benne, hogy a közösségünk tudja és akarja becsülettel működtetni ezt.

Távozáskor arra kérünk, hogy pakolj el mindent magad után; ha állandó tárolóra van szükséged, akkor bérelhetsz zárható szekrényeket.

A TOWS VH Coworking a közös munkahelyünk, ezért kérjük, hogy másokra tekintettel végezd munkádat! Mindent szabad, ami másokat nem zavar! Így például figyelj rá, hogy a telefonod ne csörögjön túl hangosan, hogy a telefonbeszélgetéseket a folyosón folytasd, hogy meleg és finom illatú ételeket ne az irodán belül / asztalodnál fogyaszd el, hogy kedvenc zenéidet csak Te hallgasd – a szomszédodnak ne kelljen!

Kérünk, hogy mosogass el magad után, hogy Te is mindig tiszta eszközöket találj, amikor szükséged van rá.

A TOWS-ba azért szeretünk járni, mert figyelünk egymásra és együttműködünk a hatékony munkavégzés érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy egymás munkáját végezzük, hanem figyelünk egymásra és arra, hogy egy csendes, nyugodt munkakörnyezetünk legyen a TOWS-ban. Ezért a többi Coworker-re való tekintettel kérünk, hogy ami a többiekett valószínűleg zavarni fogja, azt ne a TOWS VH Coworking irodán belül folytasd, a közös folyosókon és a konyhában nyugodtan lebonyolíthatod hívásaidat, beszélgetéseidet, és a tobbit!

Nálunk mindenki választhat saját helyet amíg a TOWS-ban tölti az idejét, ez a szerződés megkötésekor történik. Kérjük ne foglald el azt a helyet amit nem Te választottál. Sokan szeretik a megszokott helyüket megtartani, ezért nálunk ezt meg is tehetik, a helyet amit Te vagy más választ amikor szerződünk akár a szerződés végéig megtarthatod/megtarthatják! Más munkaállomáshoz lehet ülni, ha nem választotta ki senki, vagy ha Veled elcseréli a helyét! Kérünk, ne feledd Te sem, hogy ahol a Te helyed vége van, ott kezdődik Más-é.

b. Az Irodaház házirendje

Ezen pont az Irodaház házirendjének nagy vonalait összegzi. Itt az egész Irodaház használatának alapvető elveit találhatod meg, mint például, hogy nem kezdhetsz neki átfesteni az épületet, a rongálásokért felelős vagy, vagy hogy nem engedhetsz be harmadik személyt az épületbe.

Coworker köteles az Irodaház közlekedőtereit, a menekülő útvonalait szabadon hagyni. Az azokon való közlekedést, menekülést sem Coworker, sem Coworker az Irodaházban ideiglenesen tartózkodó látogatói és / vagy szállítói még ideiglenesen sem akadályozhatják.

A TOWS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a közös használatú területen nem helyezhető el cégtábla, névtábla, sem reklámtábla. TOWS engedélye kiterjed a cégtábla, névtábla, reklámtábla és valamennyi egyéb hirdetőeszköz tartalmának és külső megjelenéséhez való hozzájárulásra.

A Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjától a Lejárati Napig:

 • Coworker köteles a TOWS VH Coworking irodát jó állapotban tartani.
 • A TOWS VH Coworking irodán belüli falakon, azok maradandó sérülését okozó módon képeket és/vagy egyéb tárgyakat elhelyezni nem megengedett. A jelen rendelkezés megszegése következtében  megrongálódott falelemek cseréjének és/vagy javításának költségei Szerződő Ügyfél terhelik. 
 • Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker és/vagy megbízottjai és/vagy alvállalkozói és/vagy szállítói és/vagy látogatói nem helyezhetnek el semmiféle hulladékot az Irodaház közös területein.
 • Állatot, kutyát csak TOWS előzetes írásbeli engedélyével szabad az épületbe hozni (kivételt képeznek a vakvezető kutyák, rendőrségi kutyák).

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker, alkalmazottai, megbízottjai valamint bármilyen látogatói kötelesek az irodaházban az írott és íratlan szabályok figyelembe vételével a csendet betartani, illetve betartatni. A Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker köteles az általános együttélési szabályok betartásával eljárni, harmadik személyek nyugalmát, életét, egészségét, testi épségét és vagyontárgyait nem veszélyeztetheti.

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker, a TOWS előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult az Irodaházon és/vagy TOWS VH Coworking irodán belül kialakított közműveket, azok vezeték rendszerét, érintő munkálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, azokat bármilyen módon átalakítani. Ezen kikötés értelemszerűen vonatkozik az Irodaházon és/vagy a TOWS VH Coworking irodán belüli villamoshálózatra, víz-és egyéb vezetékekre, valamint a telefonhálózatra egyaránt.

Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek) köteles a TOWS együttműködni és TOWS-ot segíteni illetve támogatni az Irodaházban és/vagy TOWS VH Coworking irodában keletkező károsodások megelőzésében (kárenyhítési kötelezettség). Szerződő Ügyfél és a Coworker(ek) köteles haladéktalanul jelezni a TOWS felé minden olyan körülményt, ami a TOWS VH Coworking irodát, az Irodaházat vagy harmadik személyek életét, testi épségét, vagyontárgyait veszélyezteti.

Szerződő Ügyfél és Coworker(ek) nem jogosult(ak) az Irodaházat és TOWS VH Coworking irodát a Szerződésben megállapodott és rögzített tevékenységen kívül más tevékenységet folytatni a TOWS előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek) az Irodaház területén nem tárolhat éghető, tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagokat még ideiglenes jelleggel sem.

A TOWS VH Coworking irodát senki nem használhatja szálláshely céljára, még ideiglenes jelleggel sem.

Szerződő Ügyfél és Coworker nem építhet be étel-ital automatákat sem az Irodaházba, sem a TOWS VH Coworking irodába közhasználatú üzleti céllal. Saját konyha, ebédlő vagy egyéb hasonló létesítmény üzemeltetése az Irodaházban és/vagy a TOWS VH Coworking irodában csak a TOWS előzetes írásos beleegyezésével történhet.

Zárat csak a TOWS cserélhet. A TOWS a portaszolgálatnak és az Irodaház üzemeltetőjének megadja a Szerződő Ügyfél telefonszámát és nevét, amelyen szükség (vészhelyzet) esetén értesíthető(k) a Szerződő Ügyfél és/vagy Coworker(ek). A megadott telefonszám helyességéért a Szerződő Ügyfél felel, a telefonszám helytelensége miatt keletkezett károkat a Szerződő Ügyfél köteles viselni.

Lifthasználat: a személy lifttel bútorok és egyéb terhek nem szállíthatóak.

Az új jogszabály és/vagy rendelet értelmében az Ingatlan teljes területén, valamint az Ingatlan bejárattól számított öt (5) méteren belül dohányozni tilos.

A Házirend szabályainak megszegésével okozott valamennyi kárt a szabályszegő Szerződő Ügyfél; és/vagy a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megjelölt szabályszegő Coworker(ek) útán a Szerződő Ügyfél; köteles megtéríteni.

Ez lenne az ÁSZF-ünk

amennyiben további kérdéseid merülnének fel, írj bátran

General Terms and Conditions (later mentioned as “GTC”)

Effective as of: November 01st, 2019

Pursuant to Section 6:77(1) of Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code (hereinafter “Civil Code”), the general terms and conditions of contracts entered into by 40 Old Building Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: 1056 Budapest, Molnár utca 13, company registration number: 01-09-331486, tax number: 26548463-2-41, hereinafter “The Other WorkSpace” or “TOWS”) on and after the date from which these general terms and conditions of contracts enter into effect (as mentioned above), the following General Terms and Conditions of Contract (hereinafter “GTC” or “GTCs”) are applicable to all Contracts on Services set out hereunder as follows:

I. DEFINITIONS

For the purpose of the GTC, the Specific Agreement, and the Privacy Policy, or any other document complementing an Agreement between TOWS and a Client, capitalised terms used shall have the following meanings.
 • Privacy Policy: a guide to the privacy and privacy practices of TOWS in relation to the Personal Data of individuals. The currently effective Privacy Policy is available on the Website (https://theotherworkspace.com/gd
  prinfo/); in the event of any discrepancy between the versions on the Website or elsewhere, the text of the Privacy Policy located on the Website (https://theotherworkspace.com/gd
  prinfo/) shall prevail.
 • Data: Personal Data and Company Data (if the Customer is a legal entity or other organisation) of the Customer who entered into a Contract with TOWS, and of any natural person designated to use the Services – Coworkers – Personal Data.
 • Controller: the person who determines the purposes and tools used in the processing of Personal Data by themselves or with others.
 • Processor: any natural or legal person that processes Personal Data in the name of the Controller, but that is not the Controller.
 • Data Processing: any of the automated or manual operations or combination of operations relating to Personal Data or dataset (including but not limited to: collection, recording, filing, filing, storing, transforming, altering, retrieving, accessing, using, communicating, transmitting, distributing, making available, coordination, linking, limiting, deleting, destroying).
 • Contribution To Data Processing: a voluntary, explicit and unambiguous statement of the Data Subject’s will, which the Data Subject indicates, by way of a statement or act of unambiguous confirmation, that he or she is consenting to the processing of the Personal Data concerning him or her.
 • Personal Data Breach: a breach of security that results in the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or unauthorized access to any Personal Data transmitted, stored or otherwise processed.
 • Price or Prices or Price List: a list of the prevailing prices for the services and usage of the Services provided by TOWS under these GTCs. The prevailing Price List is continuously available on the Website (https://theotherworkspace.com/pri
  ce/); in the event of any discrepancy between versions on the Website (https://theotherwork
  space.com/price/) or elsewhere, the price list information on the Website shall prevail.
 • GTC: is the name of this document and its annexes; the General Terms and Conditions applicable to the Coworking Services between TOWS and its Clients and to any Services requested in addition to the Coworking Services; shall enter into force on the date indicated on the first page of the GTC; the current GTC is available on the TOWS Website at https://theotherworkspace.com/aszf/. 
 • Bank Account: any bank account listed in the current company register for 40 Old Building Kft. .
 • Company Data: information that the Client must provide at the conclusion of the Specific Agreement if the Client is a legal person, or other organisation, such as the name of the Client, registered office, registration number, tax number, email address, representative’s name, copy of the Company Statement, copy of the legal representative’s signature, and authorization by the legal representative.
 • Coworker: a natural person who enters into a Specific Agreement with TOWS – TOWS being the provider of the Services, or if the Customer who enters into a Specific Agreement with TOWS – TOWS being the provider of the Services – is a legal person, or other organisation, then the Coworker is (or Coworkers are) the natural person(s) designated by the Client to use the Coworking Services.
 • Coworking Service: shared use of the TOWS VH Coworking office space and infrastructure with other Coworkers in accordance with the GTCs.
 • Starting Date of the Coworking Service: the date set out in Specific Agreement from which the Coworker is eligible to the Coworking Services provided by TOWS – sometimes complemented by Additional Services; upon the automatic renewal of the Specific Agreement, the Starting Date of the Coworking Service in the automatically renewed Specific Agreement will be the date of the automatically renewal of the Specific Agreement.
 • Specific Agreement: means the Coworker Data-Sheet and any other written document in which TOWS, on the one hand, and Customer, on the other hand, agree to the specific terms of the Coworking Service; in which TOWS and Customer agree to share use of office space and infrastructure leased by or owned by TOWS, and related services; the legal relationship between TOWS and Customer.
 • Additional Services: services provided by TOWS to the Clients in addition to the Services provided under the Agreements referred to in these GTCs, against payment of a special usage or service fee.
 • Data Subject: any natural person identified or identifiable on the basis of any data processed; a person is identifiable if the data being processed can directly or indirectly (in particular, an identifier such as name, number, location, online identification or one or more factors relating to his physical, physiological, genetic, intellectual, economic, cultural or social identity) be used to identify the person.
 • Party or Parties: the parties to the Agreement, namely TOWS as the Services’ provider and any natural or legal person or organisation as the Services’ user or purchaser.
 • Monthly Fix Desk Contract: the Contract entered into by TOWS and the Client pursuant to which the Client as the Coworker, or the Coworker(s) designated by the Client, is entitled to the Services mentioned in this GTC, from the Starting Date of the Coworking Service as set forth in the Specific Agreement – and described in this GTC, especially regarding the automatic renewal of the Specific Agreement – to the  Expiration Date, between 00:00 and 24:00 on any calendar day; the Monthly Fix Desk Contract is terminated on the Expiration Date if the Contract is not renewed. 
 • House Rules: the rules governing the detailed terms and conditions of use of the TOWS VH Coworking and the Office Building as contained in Annex 1 to these GTC.
 • Website: the internet page operated by TOWS, available at https://theotherworkspace.com . 
 • Office Building: the office building named Alfa V.H. Office Center, which is registered in the real estate registry under the number 25459/2, as has its physical address at 1132 Budapest, Victor Hugo street 11.
 • Expiration Date: the day of the month following the Starting Date of the Coworking Service as set forth in the Specific Agreement which corresponds to the Starting Date of the Coworking Service based on its number; if no such day exists, the first day of the month following the month of the Starting Date of the Coworking Service; in the event of an automatic renewal of the Specific Agreement, the date of the automatic renewal of the Specific Agreement will replace the Starting Date of the Coworking Service set forth in the original Specific Agreement.
 • Trial Period: the 5 (five) calendar day period that begins on (and includes) the Starting Date of the Coworking Service set in the  Specific Agreement between the Client and TOWS.
 • Personal Data: personal information of the natural person, personal information of the Customer, or in case the Customer is a legal person, or other organisation, personal information of the natural person(s) designated by the Customer to use the Service(s), as required at the time of conclusion of the Contract such as the name, place and date of birth, mother’s birth name, address, email address, telephone number, and copy of the natural person’s identity document (ID and/or passport and/or address card); in the context of the Privacy Policy, any information relating to the Data Subject, provided that such information may be used to identify the Data Subject; anonymized or aggregated information is no longer considered to be Personal Data for the purposes of Data Processing.
 • Contract or Agreement or Contracts or Agreements: the Specific Agreement(s) entered into by TOWS as the Service’s – or Services’ – provider and Customer as the Service’s – or Services’ – User, such contract’s annexes and attachments, and any agreements between TOWS and the Client that come as complements or amendments to the Specific Agreement(s).
 • Customer or Client or Contracting Client: any Party entering into an agreement with TOWS, be it a natural person, a legal entity, or any other organization; any natural person, legal entity, or any other organization which is identified as a Client in the Specific Agreement; any natural person, legal entity, or any other organization which enters into a contract with TOWS as the user, purchaser, or beneficiary of TOWS’ Services’; the Coworker if the Client is identified as a natural person in the Specific Agreement.
 • Service or Services: any service provided by TOWS to a Client under or in connection with any Agreement as described in these GTC.
 • TOWS VH Coworking: the offices rented by TOWS in the Office Building.

II. CONCLUSION OF CONTRACTS

Without a valid Contract, TOWS VH Coworking Offices and the Services are not available. TOWS VH Coworking is a community office where Coworkers can do their job cost-effectively and in good conditions. We are trying to create the ideal conditions for Hungarian and foreign freelancers, start-ups, small teams, and nonprofits.

1. Conclusion of Specific Agreement

An agreement between the Parties for the Coworking Service shall be entered into after the TOWS and the Contracting Client have signed the Specific Agreement, with a minimum content of:

 • Identifying a Contracting Client
 • Identification of Coworker (s) (if Coworker is not the Contracting Client)
 • The Parties will indicate the selected Service and the Fee to be paid for it
 • Customer agrees to be bound by these GTC and the Privacy Policy

During the conclusion of the contract, the Client is obliged to provide the Personal Data and the Company Data required for the conclusion of the contract, and to declare the acceptance of the provisions of the GTC and the Privacy Policy effective on the day of registration. If Client refuses to provide, present and / or copy any documents requested by TOWS, TOWS may at any time refuse to enter into the Contract and the Contract. The Customer is required to provide complete and accurate information at the time of entering into the contract.

In the case of a legal person or other entity, the natural person (s) designated by the Contracting Client to use the Services – Coworker – and the Contracting Client; or, in the case of a natural person, the Contracting Client; during the performance of the Contract, from the commencement of the actual use of the Service, you have the rights and obligations under these GTC. Only natural persons authorized to represent them may act on behalf of legal persons.

2. Other services

The Agreement for the Use of Other Services under this GTC may be concluded verbally or by implication, subject to the terms and conditions set forth in the Price List effective on the date of the Agreement. Only Customers with valid Specific Agreement shall be entitled to use the Other Services upon payment of the usage or service fees for the Other Service to be used.

3. Disclosure of Information

Prior to entering into the Contract, the Contracting Client – if the Client is a natural person – is required to provide Personal Data to TOWS. TOWS retains the right to make the signature of the Contract and the providing of Services subject to the verification of the Client’s Personal Data and may make a copy of the ID you consent by signing the copy, at TOWS’ sole discretion and without being required to state the justifications for doing so. 

If the Agreement is entered into by a Customer which is a legal entity or other organisation, such Contracting Customer shall provide Company Information prior to entering into the Agreement and, together with the applicable Personal Data, identify the natural person(s) – Coworker or Coworkers – who are entitled to use the Service(s) under the Contract(s) entered into by the Contracting Client. 

If the Customer enters into an Agreement with more than one Coworker, then the Customer shall pay the full amount of the respective Agreement to each Coworker designated by it. 

If the Client enters into an Agreement with more than one Coworker, then the Client shall be fully liable to TOWS for all Coworker designated by it and for any damage caused by the Coworker(s). 

If the Customer is a Legal Entity or other entity, TOWS may, at its sole discretion, make the conclusion of the Contract conditional upon proof of the right of representation of the person acting on behalf of the Customer, without giving any reason. In such cases, proof of the right of representation shall be furnished, in particular, by supplying the original or a certified copy of a certified company signature (notarial signature or specimen countersigned by a lawyer) and verifying the identity of the person acting ( the person concerned gives his consent by signing the copy).

4. Obligation to inform

If the Customer is a legal entity or other entity, the Customer is obliged to inform the Coworker (s) designated to use the Services of this GTC and the Privacy Policy prior to entering into the Agreement.

5. Customer’s registration, Data Processing

TOWS has the right to keep a record of the Personal Data and Company Data of the Customer who has entered into the Agreement and, if the Contracting Customer is a Legal Entity or other entity, a natural person designated to use the Services – Coworkers – Personal Data. By entering into the Agreement, the Contracting Client agrees to the management of the Data in accordance with these Terms and Conditions and further declares that he/she is duly authorized to use such Services by the natural persons designated by him / her – Coworkers. Should the latter statement prove to be false, the Customer shall be fully liable for the consequences thereof. Further provisions on the handling of Personal Data are contained in the TOWS Privacy Policy (the Privacy Policy is available at https://theotherworkspace.com/gdprinfo/).

TOWS has the right to manage the data management for 3 (three) years from the date of the agreement. TOWS is responsible for the proper protection of the data in the course of data processing and may not use them for purposes other than the Contract, unless otherwise provided by law or regulatory authority without the consent of the data subject.

TOWS shall have the right to pass on the Data of Customers and natural persons designated to use the Services to third parties providing such services to TOWS in order to meet its billing, payment, and accounting obligations.

TOWS is authorized to transfer the Data of Customers and individuals designated to use the Services to any third party providing such services to TOWS in order to secure access to the Office Building and TOWS VH Coworking, with a minimum of data transmission.

The Client is also entitled to request in writing the deletion of the record prior to the expiration of the above term, in which case TOWS shall delete the Client Data immediately, but no later than 2 (two) weeks, except for the following. Data that is required to be retained by law or regulatory authority will be deleted by TOWS no later than 2 months after the statutory deadline.

Act CXXXIII of 2005 on the Rules of Personal and Property Protection and Private Investigation for the Protection of Property in the Office Building Act operates an electronic surveillance system (closed-circuit camera system) in accordance with the provisions of Act IV. Coworker and the natural person using the TOWS Services on the basis of a Guest Ticket expressly consent to the use of the Office Building Operator’s Image, Audio or Video recordings, and as provided by applicable law, by expressive consent and stores and uses it.

6. Monthly Fix Desktop Usage - auto-renew contract

Unless the Customer concludes a Specific Agreement containing the Monthly Fixed Desktop Agreement at least one (1) week prior to the Expiration Date, notifies TOWS of its intention not to renew the Agreement at any time, the Parties shall automatically A Monthly Fixed Desktop Use Agreement will be entered into, with the exception of the following.

Exception: Following the first automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the Customer must notify TOWS, at least by email, at least 3 (three) weeks prior to the expiration date of the automatically renewed Agreement, of its intention not to re-conclude the Agreement.

If, after the first automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the Client does not notify TOWS, at least by email, at least 3 (three) weeks prior to the automatically renewed Agreement, of its intention to re-enter the Agreement, On the day, a Specific Agreement with the same type of new Monthly Fixed Desktop will automatically be created.

TOWS may indicate its intention, contrary to the automatic re-conclusion of the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, from the date of conclusion of the Agreement to the Expiration Date, at least by email to the email address provided by the Contracting Client in the Specific Agreement.

III. SERVICES

Except as otherwise provided in this GTC, TOWS will provide the Services under this section to Coworkers under a Specific Agreement for the use of the Monthly Fixed Desktop.

Customer may not distribute the Services to third parties.

1. Monthly Fixed Table Usage

Pursuant to the Monthly Fixed Desktop Use Agreement, Coworker is entitled to the following Services for a specified term of the Agreement:

 • Use of TOWS VH Coworking Office, Common Areas of the Office, and Office Furniture in TOWS VH Coworking (primarily for work) under the terms of this GTC
 • Wireless Internet (WIFI) access and use of electricity
 • Exclusive use of workstation (desk and chair) selected by Coworker 
 • Use of kitchens and toilets in the office building

In particular, TOWS does not guarantee that Internet access will operate at the specified speed at all times, particularly with regard to any problems that may occur with your network service provider or other third parties. In the event of a potential problem, error or internet outage, TOWS will, in particular by contacting your ISP, make every effort to resolve the error, problem, or downtime as soon as possible.

Coworker is required to use the internet access provided by TOWS for its intended purpose, to refrain from overloading the network, engaging in unreasonably large amounts of data traffic, and not to engage in any criminal activity. In addition, Coworker may not use the Internet to view, download, download, etc. content that is intended to induce adult or other content that is offensive or defamatory, or is offensive. The Customer shall be solely responsible for any and all Coworker(s) designated by it as a consequence of improper use of the Internet.

2. Other Services

TOWS may provide the Contracted Customers with a valid Contract with the following Other Services in return for payment of the Service Fees specified in the Price List: 

 • Using lockable cabinets
 • Possibility of printing and scanning
 • Possibility to change guest ticket

In the event of a prior written agreement between TOWS and the Contracting Client, the TOWS may perform any other Service not specified in the GTC, upon payment of the individually determined price that the Parties include in the Agreement.

3. 0-24 hour entrance

TOWS shall provide Coworkers with access to the TOWS VH Coworking Offices at any time during the Contract (ie 0:00 and 24:00) on the Coworking Offices specified in this Agreement and in accordance with this GTC, from the Starting Date of the Coworking Service to the Expiration Date of their Agreement. : 00 hours). This means that TOWS representatives will not always be in the Office Building; so Coworker has to travel alone in the Office Building and enter TOWS VH Coworking.

The key to access TOWS VH Coworking Offices – and / or fingerprint access and / or electronic keys – will be provided to you by TOWS upon conclusion of the Agreement. Coworker may exercise the 0-24 hour entry right under this clause only in person and shall not be allowed to enter any other Coworker or any third party into the Office Building or TOWS VH Coworking. In the event of any breach of any obligation under this clause, the Customer shall have full and unlimited liability for damages. If the Customer concludes this Specific Agreement with more than one Coworker, Customer shall be fully and indefinitely liable for any and all Coworkers designated by it.

Currently, the TOWS VH Coworking office has a 0-24 hour entry time to TOWS office key – 1 (one) key per Coworker. The Contracting Client acknowledges receipt of the key (s) by signing the Specific Contract. Any loss of key must be immediately reported to the Customer and/or Coworker personally or to [email protected]. In the event of termination of the legal relationship between the Contracting Client and TOWS – termination of the Agreement by either Party or failure to automatically renew the Agreement – the Client shall return to the TOWS any keys it has received on the date of termination of the legal relationship.

In the event that the Client loses the keys it has taken over – ie, is unable to return it to TOWS on the Expiration Date of the relationship between TOWS and Client; and/or between TOWS and Customer at the date of the conclusion of the Agreement and termination of the legal relationship within 7 calendar days upon TOWS’ request, TOWS shall have the right to use the security at any time in its sole discretion and without obligation to replace keys and to cover lock replacement.

IV. OTHER CONDITIONS

1. Proper use of law

Customer shall exercise its rights under this Agreement in full compliance with the law and the provisions of this Policy, in accordance with the requirements of lawful exercise, with due regard to the legitimate interests of other TOWS Clients. Coworkers are required to comply with the instructions given by TOWS staff and the Policy.

2. Intended use

Coworkers are required to use all technical equipment, furniture, and rooms and interior and exterior parts of the building (s) to protect their condition. Misuse, improper use and damage is prohibited. Coworkers must leave workstations in a clean condition suitable for their intended use after use. Damages caused by breach of this paragraph shall be indemnified by the Client for each Coworker designated by it.

3. Fingerprint Entry

TOWS gives Coworkers the ability to use a fingerprint authentication access system free of charge in certain offices. It is a condition of use that Customer’s data (images of the fingerprint using the special biometric identifier captured by the fingerprint) required to use the access system, including those of the natural person(s), Coworker(s) designated to use the Service, are fully make it available to you. By providing this data, the data subject expressly consents to their processing by TOWS.

4. Deposit

Contracting Clients shall pay to TOWS as a deposit 1.5 (one-and-a-half) times the amount corresponding to the VAT-free monthly service charge for the services requested in the Contract. The deposit should be paid at the same time as the first fee is paid by the Client. The Deposit can be paid to TOWS either in cash or by bank transfer. If the Client chooses to pay the deposit by bank transfer, the Client should include in reference of the transfer the word “Kaució”.

TOWS shall have the unrestricted right to use the Deposit Amount directly to satisfy any overdue claim against the Contracting Client.

The Customer shall be liable for any damage caused by the breach of the terms and conditions it has caused both in its TOWS VH Coworking office and in its office building as well as in the GTC or specific contract. If the Customer is a legal entity or other entity, Customer will receive full and unlimited compensation for any Coworker he/she is entitled to under the Contract(s) entered into by the Customer, shall be liable and liable for any damage caused by him/her both to TOWS VH Coworking’s office and to the Office Building and to any breach of the terms and conditions of the GTC or specific contract. For damages, TOWS shall have the unlimited right to use the deposit for the direct satisfaction of any overdue claim against the Customer.

If the deposit is used – in whole or in part – as described above, the Client shall be obliged to supplement the deposit to reach the total amount due to be held in deposit within 5 (five) days of the email notification sent to the Client – to the email address provided by the Client in the Specific Agreement – by TOWS. In the event of an increase in the fees relating to the Services based on which the deposit was calculated, the Client shall be obliged to supplement the deposit to reach the total amount due to be held in deposit within 5 (five) days of the email notification sent to the Client – to the email address provided by the Client in the Specific Agreement – by TOWS. The reduction of the service fee on which the deposit is calculated does not affect the amount of the deposit already deposited by the Client. Within 15 (fifteen) days of the termination of the underlying Agreement, TOWS shall pay back to the Client any portion of the deposit that was not used to satisfy any claim against the Contracting Client. TOWS does not pay any interest on the deposit.

5. Suspension of Services

TOWS shall also have the right to unilaterally suspend the provision of the Services under this Agreement to any Contracting Client who has a valid Agreement if the Contracting Client fails to meet its payment obligations to TOWS under any due payment terms. In any event, TOWS will notify the Client of any suspension of the Services under this section by email, stating the reason for the suspension. The suspension under this section shall automatically terminate upon payment of the due payment due. 

6. Marketing use of TOWS VH Coworking images and videos

By entering into the TOWS VH Coworking area, the Contracting Client, the Coworker, and any natural person using the TOWS Services expressly consent to the TOWS recording and video recording of the Coworker in the TOWS VH Coworking Area to promote the Services provided by TOWS without further limitation. The recorded person shall not be entitled to any royalties or other monetary or other compensation for the usage of the images or video recordings under this clause. 

V. PAYMENT TERMS

1. Usage and service charges

The Customer shall pay for the use of the Services specified in the Specific Contract (point II.3 of the Specific Contract) for using the Services specified in the Specific Agreement. Unless this clause of the Occasional Agreement specifies a usage or service fee, the Customer shall pay the usage or service fees in accordance with the Price List in effect at the time of concluding the Agreement. For the use of other Services, you are required to pay usage and service fees in accordance with the Price List in effect at the time of your use. The prices listed in the Price List do not include the value added tax. 

2. Invoicing

Upon receipt of a request to use the Service (verbally or by implication), TOWS will promptly issue a bill to Customer for the Services or Other Services to be used.

In the case of a Monthly Fixed Desktop Use Agreement, the date of completion of the invoice shall be the same as the date of the first Monthly Fixed Desktop Use Agreement; whereas, after the automatic re-conclusion of the Agreement, the date of completion of the invoice shall be the date of re-conclusion. TOWS is entitled to issue an invoice from the first day of each accounting period for that accounting period.

TOWS issues its invoices as electronic invoices and sends them electronically to its Contracting Clients to the email address provided in the Specific Agreement.

3. Payment terms and methods

The Client shall pay the Service Fee on the date of signing the Agreement by depositing it in TOWS’s cashier, using an online bank card payment, or by bank transfer to TOWS’s bank account.

In the event of an automatic re-conclusion of the Agreement, the Customer shall pay the Service Fee within 5 (five) days of the date of invoice in cash, by online bank card payment or by bank transfer to TOWS’s bank account.

4. Fulfillment of payment obligation

The Contracting Client shall pay the invoice duly issued by TOWS within the applicable payment term in Hungarian Forints. In the case of performance in other currencies, the additional costs resulting from the conversion shall be borne by the Contracting Client.

In the case of online bank card payments, the Contracting Client must indicate his / her request for the use of online bank card before signing the Specific Agreement. In the case of online credit card payment, TOWS shall notify the Contracting Client via email at szamlazz.com. By clicking on the link in the email, the Customer will be able to view the invoice issued to them and make an online payment immediately.

The Customer who chooses to pay by credit card online is the service provider of OTP SimplePay (OTP Mobile Services Ltd., registered office: 1743 Budapest, Hungária krt. 17-19. 42) will be directed to the web interface operated by you. Through this interface the Contracting Client can settle his payment. The use of the online credit card payment method is subject to acceptance by the Contracting Client of the contractual terms and conditions and the privacy statement of the service provider providing the possibility of online credit card payment.

TOWS shall not be liable for any damages resulting from the use of online credit card payment or associated recurring payment. The use of online credit card payment or recurring payment related thereto shall be subject to the terms and conditions of the service provider of the online bank card payment service and the information provided by the online bank card payment service provider in its privacy policy.

If a bank transfer payment is selected, the Contracting Client’s payment obligation shall be deemed to have been discharged on the date when the amount involved is credited to TOWS’ Bank Account.

In the event of late payment, the TOWS shall, for each day of delay, be a natural person Contracting Client, in accordance with the Civil Code. 6:48. Of the Civil Code, while in the case of a legal person or other organization Contracting Client, the Civil Code. 6: 155th Shall be entitled to default interest. Each day you start means a full calendar day.

In the event of late payment, TOWS may refuse to enter into the TOWS VH Coworking the Client or any natural person (s) designated by it to use the Service – Coworker (s); and suspend the provision of the Services; until the bill is cleared. The obligation to pay non-usage fees, in particular the Monthly Fixed Desktop Use Price, shall continue to apply regardless of the suspension of the Services.

TOWS is entitled to invoice Customer a lump sum of 50’000 (fifty thousand) Forints in the event of late payment beyond 30 (thirty) days. This does not preclude claims for damages or costs exceeding this.

VI. TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. Monthly Fixed Desktop Use Agreement Expiration

The Monthly Fixed Desktop Use Agreement is provided in Section II.6. shall be automatically renewed in the form of a new Contract for the same fixed term as the above. Termination of the Contract within the fixed term shall be for the sole reasons and in the manner set forth in this Chapter (VI. TERMINATION OF THE AGREEMENT). 

2. Termination of Special Agreement during Trial Period

The Customer shall have the right to terminate the first Monthly Fixed Desktop Usage Agreement without undue delay during the trial period of its first Monthly Fixed Desktop Use Agreement.

The Client is only entitled to terminate this Agreement with respect to the first Coworking Service Agreement between Client and TOWS. If any Coworking Service Agreement has been entered into between TOWS and Customer for any Coworking Service that has been concluded in the past, the Customer may not terminate this Section. By automatically re-concluding the Agreement – the automatic re-conclusion pursuant to Section II.6.6 of these GTC – the re-concluded Agreement shall not be considered as the first TOWS Agreement for the Coworking Service. In the case of an automatically re-concluded Contract, the Contracting Client may not terminate this Section.

In the event of immediate termination by a Client pursuant to this clause, TOWS shall be entitled to a proportion of the Service Fee under the Agreement, proportional to its actual use by the Client, subject to payment of any excess already paid by the Client within 15 (fifteen) days of termination. within Customer’s refund. The amount of service charges payable to or withheld by TOWS in the event of termination under this clause shall be equal to one-thirty times the service charge payable to TOWS multiplied by the number of days running from the Starting Date of the Coworking Service to but not less than 2 (two) thirtieths of the service charge payable under the Specific Agreement.

3. Termination for breach of contract

The innocent Party is entitled to terminate this Agreement with immediate effect in writing if the other Party has failed to fulfill an essential contractual obligation, or has committed a serious breach of contract, or has acted in a manner which would not reasonably be expected to continue the Contract. 

In particular, TOWS may, but not exclusively, terminate this Agreement with immediate effect under this clause if:

 • The Customer has been overdue for more than 5 (five) days with any payment obligation
 • The conduct (or behavior) of the Contracting Client, or the natural person(s) Coworker(s) designated to use the Services, to either TOWS or any other TOWS Contracting Client, the Office Building Operator or the Office Building Client cause
 • The Contracting Client – or any natural person(s) designated by him to use the Services, Coworker(s) – will or may not obstruct the work of TOWS or any other Coworker, upon request, either verbally or in writing.
 • The Contracting Client – and if the Client is a Legal Entity or other Coworker(s) designated to use the Services – will not fulfill any of its obligations under this Agreement, including these GTC and the Policy
 • Bankruptcy, liquidation or winding-up proceedings have been initiated against the Contracting Client

Coworkers may use the Services solely for the purposes and in the manner specified in this GTC. Any other use requires the prior and express written consent of TOWS. In the event of a breach of this provision, TOWS shall be entitled to terminate this Agreement with immediate effect.

In particular, but not exclusively, the Contracting Client is entitled to terminate the Contract with immediate effect under this clause if:

 • TOWS will not provide the Services under the Contract for a period exceeding 48 (forty-eight) hours unless there is good reason or external circumstance to justify this
 • TOWS will not, within a reasonable time or external circumstance, take steps to remedy the Services within 48 (forty-eight) hours if there are serious grounds or external circumstances preventing or disabling the provision of the Services under the Agreement

In the event of termination by TOWS with immediate effect under this section, TOWS shall be entitled to full use and service fees under the Agreement and may claim compensation for any loss suffered by it.

In the event of immediate termination by the Client pursuant to this clause, TOWS shall reimburse the proportional portion of the use or service fee under this Agreement within 15 (fifteen) days of the termination of the Agreement, from the date of immediate termination to the Client may claim compensation for the damage suffered, provided that such compensation does not exceed the amount of the consideration specified in the Specific Agreement entered into and terminated by the Client.

4. Termination by Common Understanding

Unless the Contracting Client and TOWS agree to terminate the Contract, the Common Understanding between the Parties shall be effective only in writing as set forth in Section IX.1 of this GTC. The obligations and rights not specified in the Common Understanding are defined in these GTC.

5. Termination due to modification of GTC

The termination of the contract related to the modification of the GTC shall be as specified in Section IX.3 of this GTC.

6. Termination of the Coworking Services prior to the Starting Date of the Coworking Service

TOWS retains the right to terminate the Agreement with immediate effect, at its sole discretion, and without any obligations, between the date of the conclusion of the Agreement and the Starting Date of the Coworking Service set out in the Specific Agreement. In the event of immediate termination by TOWS pursuant to this clause, TOWS shall reimburse Customer for any use or service fee paid to Customer by TOWS within 15 (fifteen) days of termination of the Agreement, provided the Customer has made a payment to TOWS for the Coworking Services prior to the Coworking Service Start Date.

VII. RESPONSIBILITY

1. Services and Contract

TOWS is solely responsible for the quality and standard of the Services that it provides directly, in accordance with these GTC.

For services provided (and / or indirectly) through third party(s), TOWS undertakes to promptly, upon notice by the Contracting Client, take steps to resolve any issues regarding the availability or quality of the service. If the third party contributor fails to remedy the above problem within a reasonable time, or the frequency of occurrence of the same problem renders the use of the service concerned impossible, TOWS will, if necessary, employ another contributor to provide the service.

Some of the Services are provided by TOWS as an intermediate (including, but not limited to, WIFI). The TOWS will inform the Customer concerned of the terms of these services. In this case, TOWS assumes no responsibility for the mediated services.

2. Items, property

TOWS assumes no liability for any damage to Coworker’s property or other assets brought into or stored in the TOWS VH Coworking area by Coworker. It is the responsibility of the Coworkers to oversee their own devices and the devices they use. TOWS is not responsible for any lost items and is not responsible for any clothing or items placed in TOWS VH Coworking. TOWS warns Customers not to leave their valuables unattended in the Office.

TOWS recommends that Customer thoroughly examine the Office Building, TOWS VH Coworking Area, Workstation (s), and other equipment prior to entering into the Contract. Depending on the applicable tariff, the workstation may, where appropriate, be located in a larger open space and therefore cannot be locked separately. Customer acknowledges these circumstances and states that no claim for a reduction of the User Fee as a result of the above shall be enforceable. TOWS does not warrant that a particular workstation, office, meeting room will be in good standing throughout the duration of the Contract. By entering into the Contract, Customer acknowledges that the workstation, TOWS VH Coworking, and the Office Building are provided with all equipment provided in the Contract.

3. Third person

TOWS is not responsible for the behavior of third parties using TOWS VH Coworking. TOWS will apply legal consequences under this GTC to Contracting Clients who violate the terms of their Agreement or Policy. TOWS is not responsible for any damage caused by the Coworkers to one another or to third parties.

VIII. VIS MAIOR

TOWS shall be exempt from legal consequences arising from failure to perform or late fulfillment of its obligations under this Agreement if such failure or delay is the result of vis maior.

Vis maior shall mean any extraordinary event occurring after the conclusion of the Contract which TOWS could not foresee or prevent in its own interest and which is not due to its own fault or negligence; such events include, but are not limited to, war, revolution, strike, fire, flood, epidemic, natural or elemental disaster, earthquake.

In the event of vis maior rendering the performance of the Contracts impossible, TOWS shall promptly notify Customers with a valid Contract of the vis maior, its cause and expected duration. In the event of vis maior, the time limits laid down in the Agreement shall be automatically extended by such duration. In the event of vis maior exceeding 90 (ninety) days, the Contracting Client shall be entitled to terminate the Contract, in which case the proportion of the usage or service fee already paid by him shall be refunded.

IX. MIXED PROVISIONS

1. Relations

The parties communicate primarily by electronic mail (email). The Client shall indicate in the Contract the electronic mail (email) address at which its availability is permanently provided and shall notify TOWS thereof immediately. Electronic contact information for TOWS: [email protected]. In the event of electronic communication between the Parties using the email addresses given above, any statements or notices sent in writing shall be deemed to be in writing and communicated on the date of successful delivery.

The compliance of the email notice with the written requirement is hereby expressly acknowledged by Customer.

The Parties expressly state that, as set out in this clause, they may be the place of notice of any modification or termination of this Agreement.

Either of the Parties is entitled to send any statement or notice by postal receipt instead of by electronic means as described above. The Contracting Client shall indicate in the Contract his / her mailing address and keep his / her postal address there and notify TOWS of any change thereof without delay.

TOWS mail contact: 40 Old Building Ltd., 1056 Budapest, Molnár utca 13. Statements and notices sent to the other Party, duly addressed as above, at the time of receipt indicated on the acknowledgment of receipt and, failing receipt, shall be deemed to have been communicated on the 5 (fifth) working day.

2. Communication of the GTC

By entering into the Contract, the Contracting Client declares that by publishing the effective text of these GTC on the Website, TOWS has enabled the Client to become acquainted with the contents of the GTC prior to entering into the Contract.

When concluding the Contract, the Contracting Client shall declare the electronic mail address (email address) to which he / she knows in advance and expressly accepts the GTC text valid at the time of conclusion of the Contract.

3. Modification of the GTC

TOWS may at any time unilaterally amend the provisions of these GTC. The revised GTC shall enter into force on the date indicated on its first page – and on the TOWS Website (https://theotherworkspace.com/aszf/), however, not earlier than the date of publication of the amended GTC on the Website.

The amendments shall apply to contracts entered into after their entry into force, with the following exceptions. If the Contracts are automatically re-concluded and if the content of the GTC has changed during the time of the re-conclusion of the Contracts, the TOWS shall, prior to the automatic restatement of the Contracts, (https://theotherworkspace.com/aszf/) and notice of changes to the GTC – to be sent to the Contracting Clients – to the email address provided by the Specific Agreement – before the date of the first re-issue of the amendments.

The first exception is the Immediate Change Policy. In the event of a modification of the Policy with immediate effect, the provisions of the modified Policy shall apply to the Contracts already concluded. Accordingly, TOWS shall, in the event of an immediate change to the Policy, electronically send the revised text of the Policy to the Contracting Clients in effect on the date of entry into force of the revised Policy.

The second exception is the Immediate Amendment of the GTC. In case of immediate amendment of the GTC, the provisions of the modified GTC shall also apply to the Contracts already concluded. To this end, TOWS shall, in the event of an immediate change to the GTC, send electronically the revised GTC to Contracting Clients valid on the date of entry into force of the modified GTC – electronically – as specified by the email address.

The present GTC can only be modified in writing, other modifications are invalid. The terms proposed or applied by Customer and / or Coworker shall not apply unless TOWS expressly objects to their use.
TOWS hereby expressly draws the attention of the Contracting Client to its written objection to the amendment of the GTC and within 8 (eight) days after the notification. In the event of an objection, the Contract shall terminate on the Contract Expiration Date or on the last day of the month concerned (whichever is the earlier).

4. Privacy and Privacy Policy

All data protection regulations can be found in the Privacy Policy available on the Website. By accepting these GTC, the Client also accepts the Privacy Policy.

5. Infrastructure Maintenance and Cleaning

TOWS has the right to make repairs, renovations and structural changes to maintain or expand the building, office infrastructure or workstation, and to reduce risks or restore damage, subject to appropriate notice to Customers. Prior notice to the Customer is not required in the event of imminent damage. In this case, Customer is required to provide the workstation he / she is using and, if necessary, to leave it immediately. Should the Customer fail to comply with this obligation, he shall be liable for any resulting damages and costs. If necessary and reasonable repairs are made, Customer shall not be entitled to reduce the user charge and to claim damages, unless you are unable to use the workstation for an unreasonably long period of time.

TOWS has the right to move workstations in the TOWS VH Coworking Offices and to reposition office furniture, equipment and other TOWS fixtures, and to rearrange the TOWS VH Coworking Offices. The Contracting Client acknowledges and agrees that, in the course of the reorganization, the Coworkers’ business at the Office will be moved by TOWS. Prior notice to the Customer is not required in the event of a rearrangement. TOWS cleans and maintains TOWS VH Coworking on weekdays before 7am and / or after 7pm and on weekends. The Contracting Client acknowledges and agrees that, for cleaning or troubleshooting purposes, Coworker(s) may, if necessary, move and replace TOWS any work held in the Office.

6. Behavior and Ethics

Access to the Office Building and use of the Services is only possible with a valid Contract and with the key provided at the time of conclusion of the Contract. Coworkers may not pass the key on to third parties. TOWS may exclude the Contracting Client or any natural person(s) designated by the Client to use the Services – Coworker(s) – from TOWS VH Coworking for unethical, inappropriate or harmful conduct, and any activity or policy that is not compliant with the GTC and Agreements with the Client.

7. Intellectual Property Law

TOWS shall not be liable for any third party infringement of any intellectual property rights in the Coworkers’ work, nor for any breach of data transmission or media failure. The Contracting Client is responsible for ensuring that violations of competition, copyright, trademark, privacy and other laws do not result in the liability of TOWS. If such violation is brought to the attention of TOWS, Customer’s Agreement will be terminated immediately. In the event of any breach, Customer shall release TOWS from any third party claim. If TOWS is sued by a third party for such infringement, the Contracting Client shall also be liable for the costs of attorneys in the manner prescribed by law.

8. Invalid Requirements

Should any provision of this GTC or the Agreement between the Parties prove to be invalid, the other provisions shall not be affected. Any provision which is invalid in whole or in part shall be replaced by that which is closest to it and takes the utmost account of the intentions of the Parties.

9. Applicable law

The provisions of Hungarian law shall apply to the present GTC and to the individual Contracts and to the matters not regulated therein. In the event of any difference between any provision of these GTC and any provision of the Contract, the latter shall prevail in the legal relationship between the Parties. Customer is responsible for complying with all applicable local, national, EU and international laws and regulations, particularly Hungarian law, and for reporting any breach of the law.

10. Competence clause

The Buda Central District Court shall have sole jurisdiction over any dispute concerning the creation, validity, interpretation, performance, termination, breach of any of the Contracts under this GTC and the rights and obligations of the Parties arising therefrom, . Disputes falling within the jurisdiction of the Tribunal shall be decided by the courts in accordance with the general rules of the Civil Code in force at any given time. 

11. Points and structure of the GTC

The numbering of the GTC paragraphs, sub-paragraphs and paragraphs is intended solely for the purpose of clarity of the GTC and does not affect the structure and interpretation of the GTC.

12. Language

This GTC is published in Hungarian and English. The English language version of this GTC shall be considered as a mere translation only. In the event of any differences of interpretation or language between the English and Hungarian versions, or any other differences between the Hungarian and English versions, the Hungarian version of these General Terms and Conditions shall prevail.

Budapest, 2019 November 01

X. ANNEXES

1. House Rules

a. House Rules of TOWS VH Coworking

Please keep an eye out for order and if you are the last person in TOWS VH Coworking when leaving, please be sure to turn off the lights and lock the office doors!

We are able to offer our services at such a great price because we operate on a high level of trust and Coworkers are self-servicing themselves in the office and are dedicated to the proper use of the TOWS VH Coworking offices and devices. We believe that our community of Coworkers operates with utmost integrity.

When you leave, we ask you to pack your tools and devices and leave a clean and orderly office behind yourself; if you need permanent storage, you can rent lockers.

TOWS VH Coworking is our common workplace, so please do your work with consideration for others! You are free to do anything that is legal and that doesn’t bother others! So, for example, make sure your phone doesn’t ring too loudly, keep phone conversations in the hallway, don’t eat your hot and delicious meals inside the office space / at your desk, and don’t force your fellow Coworkers to listen to your favorite songs!

Please clean the utensils (glasses, etc.) that you used, so that we all find them clean when we need them.

We love to go to TOWS because we look out for each other and we go there to work together and motivate each other to work efficiently. This does not mean that we do each other’s work, but we look out for each other and keep the place a quiet, relaxed working environment. So with the other Coworkers in mind, we ask you not to do anything that would be likely to bother the rest of the Coworkers, you can safely handle your calls, conversations, and more in the common corridors and in the kitchen!

With us, everyone can choose their own seat while they spend their time at TOWS, this is done when the first Specific Agreement is signed. Please do not occupy the place you did not choose. Many people like to keep their usual place, which is why we want them to be able to do it here. The place you or others choose when you sign your contract is yours until the end of your contract! You can sit at another workstation if no one has chosen it, or if you exchange your seat with another person! Please do not forget that where your place ends is where someone else’s begins.

b. House Rules of the Office Building

This section summarizes the major elements in the House Rules of the Office Building. Here you will find the basic principles for using the entire Office Building (such as not repainting the building, the responsible for the damage done, or regarding the prohibition on allowing third parties to enter the building).

The Coworkers are obliged to leave the corridors of the Office Building and it’s escape routes free of blockage. Neither the Coworker nor the Coworkers’ visitors and/or delivery personnel can temporarily block the escape routes of the Office Building.

Without the prior written consent of TOWS, no sign, nameplate or advertising board may be placed in the common areas of the Office Building, this includes the content and appearance of the signboard, nameplate, billboard and all other advertising media.

From Starting Date of the Coworking Service to Expiration Date:

 • Coworker is required to keep TOWS VH Coworking in good condition.
 • It is not allowed to place pictures and/or other objects on the walls of the TOWS VH Coworking office as they will permanently damage them. The cost of replacing and/or repairing wall elements damaged as a result of a breach of this provision shall be borne by the Customer. 
 • The Contracting Client and/or Coworker and/or its agents and/or subcontractors and/or suppliers and/or visitors may not dispose of any waste in common areas of the Office Building.
 • Animals and dogs may only be brought into the building with the prior written permission of TOWS (except guide dogs, police dogs).

The Contracting Client and/or Coworker, its employees, agents and any visitors to the office building are required to observe to written and unwritten rules, and keep the Office Building silent and calm. The Client and/or Coworker shall comply with the general rules of cohabitation and shall not endanger the peace, life, health, physical integrity or property of third parties.

The Client and/or Coworker, without the prior written permission of TOWS, is not authorized to perform or alter any part of the Office Building, alter or modify the Office Building, its wiring system, or any part of the Office Building and/or TOWS VH Coworking Office. This clause applies, mutatis mutandis, to the electrical network, water and other plumbing within the Office Building and/or TOWS VH Coworking office, as well as the telephone network.

The Contracting Client and/or Coworker(s) shall cooperate with and assist TOWS in preventing damage to the Office Building and/or TOWS VH Coworking (indemnification obligation). The Contracting Client and the Coworker(s) shall promptly notify TOWS of any circumstances that endanger the life, physical integrity, or property of TOWS, the Office Building or any third party.

The Client and the Coworker(s) shall not be authorized to engage in activities, in the Office Building and in the TOWS VH Coworking office, other than those agreed upon and recorded in the Agreement without the prior written permission of TOWS.

The Contracting Client and/or Coworker(s) may not store flammable or explosive materials, even on a temporary basis, in the Office Building.

It is strictly forbidden to use the TOWS VH Coworking office for lodging, even temporarily.

Contracting Customer and Coworker may not install food and beverage vending machines either in the Office Building or in the TOWS VH Coworking Office for public business purposes. Operation of your own kitchen, dining room or similar facilities in the Office Building and/or the TOWS VH Coworking Office is subject to the prior written consent of TOWS.

Only TOWS can replace the locks. TOWS will provide the concierge service and the Office Building Operator with the Client’s telephone number and name, the Office Building Operator may contact the Client and/or Coworker(s) in case of an emergency. The Client shall be responsible for the correctness of the telephone number provided, and be liable for any damage caused by incorrect telephone number.

Elevator usage: furniture and other loads cannot be carried by a person in the elevator.

Under the new law and/or regulations, smoking is prohibited throughout the Office Building and within five (5) meters of the entrance to the Office Building.

All damage caused by breaching the House Rules by the breaching Client; and/or through the breaching Coworker(s) specified by the Contracting Client in the Specific Agreement; are the sole responsibility of the Client.

This sums up our GTC

for any further questions, don't hesitate to reach out

Ez lenne az Ászf-ünk

amennyiben további kérdéseid merülnének fel, írj bátran

This sums up our GTC

for any further questions, don't hesitate to reach out

We just want to let you know that we use cookies and plugins to provide visitors of our website with the best possible experience.

We just want to let you know that we use cookies and plugins to provide visitors of our website with the best possible experience. ​