Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”)

Hatályos: 2019. november 01. napjától

A 40 Old Building Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 13, cégjegyzékszám: 01-09-331486, adószám: 26548463-2-41, továbbiakban: “The Other WorkSpace”,​ vagy​ “TOWS”​) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az ÁSZF, az Eseti Szerződés, és az Adatkezelési Tájékoztató, vagy egyéb a TOWS-al kötött Szerződés részét képező dokumentum alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni.

 • Adatkezelési Tájékoztató: a TOWS által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/); a Honlapon illetve a máshol elhelyezett verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/gdprinfo/) megtalálható Adatkezelési Tájékoztató szövege irányadó. 
 • Adatok: a TOWS-al Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatai valamint Cégadatairól (amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet), valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatai. 
 • Adatkezelő: az a személy, aki a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő más jogi és/vagy természetes személy.
 • Adatkezelés: Személyes Adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés).
 • Adatkezelési Hozzájárulás: az Érintett Személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett Személy nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Ár vagy Árak vagy Árjegyzék: a TOWS által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon (https://theotherworkspace.com/price/); a Honlapon illetve a máshol található verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon (https://theotherworkspace.com/price/) megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak. 
 • ÁSZF: az ÁSZF ezen dokumentum és mellékleteit megnevezése; a TOWS és Ügyfelei közötti Coworking Szolgáltatás keretében és a Coworking Szolgáltatások kiegészítéseként kért Egyéb Szolgáltatások keretében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek; az ÁSZF első oldalán megjelölt dátummal lép hatályba; az aktuálisan hatályos ÁSZF a TOWS Honlapján érhető el, a  https://theotherworkspace.com/aszf/ webcímen. 
 • Bankszámla: a 40 Old Building Kft. mindenkori hatályos cégjegyzékében feltüntetett bármely bankszámla. 
 • Cégadat: az Eseti Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatok, amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, email cím, képviselő neve, a cégkivonat másolata, törvényes képviselő aláírási címpéldánya másolata, és kapcsolattartó meghatalmazása (ha a kapcsolattartó nem törvényes képviselő).
 • Coworker: a TOWS-al, mint a Szolgáltatás nyújtójával Eseti Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Coworking Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az Eseti Szerződés megkötésekor ezen Fél által a Coworking Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek). 
 • Coworking Szolgáltatás: a TOWS VH Coworking irodai tér és infrastruktúra az érvényes ÁSZF szerinti megosztott használata más Coworkerekkel.
 • Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja: az Eseti Szerződésben meghatározott nap, amely kezdetével Coworker a TOWS Coworking Szolgáltatásait – esetenként Egyéb Szolgáltatásokkal kiegészítve – igénybe veszi; az automatikusan újrakötött Eseti Szerződésben a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja lesz.
 • Eseti Szerződés: jelenti a Coworker Adatlapot, és bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről a TOWS, másrészt az Ügyfél megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás specifikus feltételeiről; továbbá amelyekben a TOWS és az Ügyfél megállapodnak a TOWS által bérelt vagy a TOWS tulajdonában lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatáról és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában; a TOWS és az Ügyfél között létrejövő jogviszony.
 • Egyéb Szolgáltatások: a TOWS által az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.
 • Érintett Személy: bármely kezelt adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy; egy személy akkor azonosítható ha a kezelt adat a közvetlen vagy közvetett módon (különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) lehetőséget nyújt az azonosítására.
 • Fél vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a TOWS mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybevevője.
 • Havi Fix Asztal Használat: a TOWS és az Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján az Ügyfél mint Coworker vagy az Ügyfél által megjelölt Coworker(ek) jogosult(ak) a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Lejárati Napjáig valamennyi naptári napon 0:00 és 24:00 óra között igénybe venni; a Havi Fix Asztal Használat a Szerződés Lejárati Napján szűnik meg amennyiben a Szerződés nem újul meg. 
 • Házirend: a TOWS VH Coworking és az Irodaház használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz. 
 • Honlap: a TOWS által üzemeltetett, https://theotherworkspace.com címen elérhető internetes oldal. 
 • Irodaház: az Alfa V.H. Office Center elnevezésű irodaház amely az ingatlan-nyilvántartásban 25459/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. alatti ingatlant jelenti/jelöli.
 • Lejárati Nap: az Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontját követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjának; amennyiben ilyen nap nincs, a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját követő hónap utáni hónap első napja; ha az Eseti Szerződés automatikus újrakötésére kerül sor, a Lejárati Nap számításához az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja helyettesíti az eredeti Eseti Szerződésben megállapított Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját.
 • Próbaidőszak: a Szerződő Ügyfél és a TOWS által kötött Eseti Szerződésben meghatározott Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjával kezdő – a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napját beleszámítva – 5 (öt) naptári napot jelenti.
 • Személyes Adat: a természetes személy, az Ügyfél, illetve amennyiben egy Szolgáltatás igénybe vevőjeként szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, email cím, telefonszám, valamint a természetes személy személyazonosító okmányának (személyi igazolvány és/vagy útlevél és/vagy lakcímkártya)  másolata; valamint az Adatkezelési Tájékoztató keretében, az Érintett Személyre vonatkozó bármely információ, amennyiben ezen információ az Érintett Személy azonosítására felhasználható; az Adatkezelés szempontjából az anonimizált vagy aggregált információ már nem Személyes Adat.
 • Szerződés, vagy Szerződések: a TOWS mint Szolgáltatás nyújtója, és az Ügyfél mint Szolgáltatás igénybe vevője, által megkötött Eseti Szerződés(ek), azok bővítményei és mellékletei, valamint az Eseti Szerződéseket kiegészítő megállapodások a TOWS és a Szerződő Ügyfél között.
 • Szerződő Ügyfél, vagy Ügyfél: a TOWS-al szerződő Fél, legyen az természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet; aki az Eseti Szerződés keretében mint Ügyfél kerül azonosításra; aki a TOWS-tól mint a Szolgáltatás nyújtójával lép Szerződésbe mint Szolgáltatás igénybevevője és/vagy jogosultja; a Coworker amennyiben az Eseti Szerződés keretében az Ügyfél természetes személyként kerül azonosításra.
 • Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a TOWS által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).
 • TOWS VH Coworking: a TOWS által az Irodaházban bérelt irodák.

II. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

Érvényes Szerződés hiányában a TOWS VH Coworking irodák használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. A TOWS VH Coworking olyan közösségi iroda ahol költséghatékonyan, jó körülmények között végezhetik a Coworkerek munkájukat. Magyar és külföldi szabadúszók, induló vállalkozások, kis csapatok, és nonprofitok részére próbáljuk létrehozni az ideális munkavégzéshez megfelelő körülményeket.

1. Eseti Szerződések megkötése

A Felek közötti szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a TOWS és a Szerződő Ügyfél aláírták az Eseti Szerződést, amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

 • Szerződő Ügyfél azonosítása
 • Coworker(ek) azonosítása (amennyiben a Coworker nem azonos a Szerződő Ügyféllel)
 • Felek megjelölik a kiválasztott Szolgáltatást és azért fizetendő Díjat
 • Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót

A szerződéskötés során az Ügyfél köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges Személyes Adatokat, illetve Cégadatokat, továbbá nyilatkoznia kell a regisztráció napján hatályos ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadásáról. Amennyiben az Ügyfél a TOWS által kért dokumentumok átadását, bemutatását, és/vagy esetleges másolat készítését megtagadja, a TOWS a szerződéskötéstől valamint a Szerződéstől bármikor elállhat. A szerződéskötéshez során az Ügyfél köteles teljes és valós információkat megadni.

A jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworkert – valamint a Szerződő Ügyfelet; illetve természetes személy esetén a Szerződő Ügyfelet; a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik. Jogi személyek nevében csak a képviseletükre feljogosított természetes személy járhat el.

2. Egyéb Szolgáltatások

A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Eseti Szerződések rendelkező Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

3. Adatszolgáltatási Kötelezettség

A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait (a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél Személyes Adatait ellenőrzésétől függővé tenni, és szükség esetén a személyazonosító okmányról másolatot készíthet, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását).

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg mint Ügyfél, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – azaz a Coworker vagy Coworkerek.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

Amennyiben az Ügyfél több Coworker részére köti meg a Szerződést, úgy a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában köteles teljes felelősséget vállalni értük a TOWS-al szemben, valamint a Coworker(ek) által okozott károkért.

Ha a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a TOWS saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

4. Tájékoztatási kötelezettség

Amennyiben az Ügyfél jogi személy, vagy egyéb szervezet, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglaltakról, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról.

5. Ügyfelek nyilvántartása, Adatkezelés

A TOWS jogosult a vele Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól valamint amennyiben a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatairól nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől – Coworkerektől – megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen Adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak következményeiért a Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a TOWS Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza (az Adatkezelési Tájékoztató a következő oldalon elérhető: https://theotherworkspace.com/gdprinfo/).

A TOWS az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 3 (három) évig jogosult kezelni. A TOWS az Adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át.

A TOWS a számlázással, fizetéssel, és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

A TOWS az Irodaházba és a TOWS VH Coworkingbe való belépés biztosítás érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a TOWS-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani, a lehető legkisebb mennyiségű adat átadásra törekedve.

Az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a TOWS köteles az Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) héten belül törölni – a következő kivételével. Azon adatok amelyeket megőrzésére jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi a TOWS-ot legkésőbb a jogszabály által meghatározott idő után 2 hónappal lesznek törölve.

Az Irodaház területén vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Coworker, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy az Irodaház területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Irodaház üzemeltetője kép-, hang-, illetve videofelvételt rögzítsen, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon tárolja és felhasználja.

6. Havi Fix Asztal Használat - szerződés automatikus újrakötése

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződést megkötő Ügyfél legkésőbb szerződése Lejárati Napja előtt 1 (egy) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát, úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre – a következő kivételével.

Kivétel: A Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfélnek az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt legalább 3 (három) héttel kell, legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát jeleznie.

Amennyiben a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés első automatikus újrakötését követően a Szerződő Ügyfél legkésőbb az automatikusan újrakötött Szerződés Lejárati Napja előtt 3 (három) héttel nem jelzi legalább email útján a TOWS részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát úgy a Felek között a Szerződés Lejárati Napján automatikusan a korábbival megegyező típusú új Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés jön létre.

A TOWS a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés automatikus újrakötésével ellentétes szándékát a szerződés megkötésének napjától a Lejárati Napjáig jelezheti legalább email útján, a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

III. SZOLGÁLTATÁSOK

A TOWS – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – a jelen fejezet szerinti Szolgáltatásokat nyújtja a Havi Fix Asztal Használatát tartalmazó Eseti Szerződés keretében a Coworkereknek.

Az Ügyfél harmadik személy(ek) részére nem közvetítheti a Szolgáltatásokat.

1. Havi Fix Asztal Használat

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés alapján a Coworker a Szerződés határozott időtartamán belül az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • TOWS VH Coworking iroda, az iroda közös terei, és a TOWS VH Coworking-ben található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel
 • Vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata
 • A Coworker által a szerződés megkötésekor kiválasztott munkaállomás (íróasztal és szék)  kizárólagos használata
 • Az Irodaházban található konyhák és mosdók használata

A TOWS – különös tekintettel a hálózatot üzemeltető szolgáltatónál vagy egyéb harmadik személyeknél esetlegesen fellépő problémákra, hibákra – nem garantálja, hogy az internet hozzáférés minden időszakban a megadott sebességgel működik. Esetleges probléma, hiba felmerülése vagy internet kimaradás esetén a TOWS – különösen az internetszolgáltató megkeresésével – minden tőle telhetőt megtesz a hiba, probléma, leállás mielőbbi elhárítása érdekében.

A Coworker köteles a TOWS által rendelkezésre bocsátott internet hozzáférést rendeltetésszerűen használni, köteles tartózkodni a hálózat túlterhelésétől, irreálisan nagy adatforgalom bonyolításától, valamint bármilyen büntetőjogi következménnyel fenyegető cselekménytől. Továbbá a Coworker nem használhatja az internetet felnőtt tartalom, valamint egyéb közszeméremsértés, vagy megbotránkozás kiváltására alkalmas, vagy bűncselekménnyel összefüggő tartalom megtekintésére, letöltésére stb. Kizárólag a Szerződő Ügyfél felelős valamennyi általa megjelölt Coworker az internet nem szabályszerű használatából eredő következményért.

2. Egyéb Szolgáltatások

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosíthatja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében: 

 • Zárható irattárolók használata
 • Nyomtatás, szkennelés lehetősége
 • Vendégjegy váltásának lehetősége

Amennyiben a TOWS és a Szerződő Ügyfél között előzetes írásos Szerződés jön létre, az ÁSZF-ben nem feltüntetett, egyéb Szolgáltatásra, az egyedileg megállapított árazás – amelyet Felek a Szerződésbe foglalnak – kifizetését követően, és ezen ÁSZF keretein belül, a TOWS teljesíthet.

3. 0-24 órás belépési lehetőség

A TOWS lehetőséget biztosít arra, hogy Coworkerek az őket érintő Szerződés által, és ezen ÁSZF szerint, megjelölt Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjától a Szerződésük Lejárati Napjáig, hozzáférhessenek a TOWS VH Coworking irodáihoz az általuk megkötött Szerződés igénybevételi napjain bármely időpontban (azaz 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek. Ez azt értelmezi, hogy a TOWS-t képviselő személyek nem mindig fognak az Irodaházban tartózkodni; így a Coworkernek egyedül kell az Irodaház területén közlekedni és a TOWS VH Coworking-be bejutni.

A TOWS VH Coworking irodái-ba való bejutáshoz szükséges kulcsot – és/vagy ujjlenyomatos belépési jogosultságot, és/vagy elektronikus kulcsot – a TOWS a Szerződés megkötésével, egyidejűleg bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Coworker a jelen pont szerinti 0-24 órás belépés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, és annak során nem jogosult más Coworkert, vagy egyéb harmadik személyt az Irodaház valamint a TOWS VH Coworking területére beengedni. A jelen pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Szerződő Ügyfél teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szerződő Ügyfél több Coworker részére köti meg az Eseti Szerződést, úgy az Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

Jelenleg a TOWS VH Coworking irodái-ba való 0-24 órás belépési lehetőséghez a TOWS az irodákhoz kulcsot ad – 1 (egy) kulcs Coworkerenként. A kulcs(ok) átvételét az Eseti Szerződés aláírásával a Szerződő Ügyfél elismeri. A kulcs esetleges elvesztését a Szerződő Ügyfélnek és/vagy Coworkernek azonnal jelenteni kell személyesen vagy a [email protected] email címen. A Szerződő Ügyfél és a TOWS közötti jogviszony megszűnése esetén – Szerződés felmondása bármely Fél által, vagy a szerződés automatikus újrakötésének hiánya – a Szerződő Ügyfél köteles minden általa átvett kulcsot a TOWS-nak visszaadni a jogviszony megszűnésének napján.

Amennyiben a Szerződő Ügyfél az általa átvett kulcsokat elveszíti – azaz a TOWS és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnése napján nem tudja visszaszolgáltatni a TOWS részére; és/vagy a TOWS és az Ügyfél által kötött Szerződés megkötésének napja és a jogviszony megszűnése között az Ügyfél a TOWS felszólítására 7 naptári napon belül nem tudja felmutatni – úgy a TOWS korlátlanul, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a kaució összegét felhasználni a hiányos számú kulcsok pótlásáért, valamint a zárcsere fedezésére.

IV. EGYÉB FELTÉTELEK

1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a TOWS további Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni. A Coworkerek kötelesek betartani a TOWS személyzete által adott utasításokat és a Házirendet.

2. Rendeltetésszerű használat

A Coworkerek kötelesek valamennyi technikai felszerelést, bútort, továbbá a helyiségeket és az épület(ek) belső és külső részeit azok állágát megóvva használni. Helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A Coworkereknek a munkaállomásokat azok használatát követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban kell elhagyni. Jelen bekezdésben foglaltak megszegésével okozott károkat a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker után köteles megtéríteni.

3. Ujjlenyomatos beléptetés

A TOWS a Coworkerek számára lehetőséget biztosít ujjlenyomatos azonosítás alkalmazásával működő beléptető-rendszer díjmentes használatára bizonyos irodákban. A használat feltétele, hogy az Ügyfél a saját, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek), beléptető-rendszer használatához szükséges adatait (az ujjlenyomatról a biometrikus azonosításhoz használt speciális felvevő eszközzel készített képeket) hiánytalanul a TOWS rendelkezésére bocsássa. Ezen adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett kifejezetten hozzájárul azok TOWS általi kezeléséhez.

4. Kaució

Szerződő Ügyfelek a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés ÁFA mentes havi szolgáltatási díjának 1.5 (egy és fél) szeresének megfelelő összeget – készpénzben, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján – köteles a TOWS részére megfizetni. Amennyiben a kauciót a Szerződő Ügyfél banki átutalás útján fizeti ki, úgy a közlemény rovatában a “Kaució” szót is fel kell tüntetnie.

A TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A Szerződő Ügyfél az általa mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével, okozott kárért felelős. Amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy egyéb szervezet, az Ügyfél a valamennyi általa megjelölt Coworker – aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni – vonatkozásában teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik és az általa/általuk mind a TOWS VH Coworking irodájában mind az Irodaházban okozott kárért, valamint az ÁSZF-ben vagy Eseti Szerződés-ben kikötött szabályok megszegésével okozott kárért, felelős. A károkért a TOWS korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani.

A kaució fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS által küldött értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució jelen ÁSZF szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj növekedése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a TOWS értesítési email – az Eseti Szerződésben az Ügyfél által megadott email címre – küldésétől számított 5 (öt) napon belül a kaució módosított szolgáltatási díj szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj csökkenése a Szerződő Ügyfél által már megfizetett kaució összegét nem érinti. A TOWS az alapul szolgáló Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kaució összegének a Szerződő Ügyféllel szembeni követelése kielégítésére fel nem használt részét a Szerződő Ügyfél részére hiánytalanul megfizetni. A TOWS a kaució összege után kamatot nem fizet.

5. Szolgáltatások felfüggesztése

A TOWS az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyféllel szemben is jogosult a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben a Szerződő Ügyfél a TOWS-al szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. A TOWS a Szolgáltatások jelen pont szerinti felfüggesztéséről minden esetben email útján értesíti a Szerződő Ügyfelet, az értesítésben megjelölve a felfüggesztés okát. A jelen pont szerinti felfüggesztés az arra okot adó lejárt fizetési kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik.

6. TOWS VH Coworking területén készült kép- és videofelvételek marketing célú felhasználása

Szerződő Ügyfél, valamint a TOWS Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a TOWS VH Coworking területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TOWS a Szerződő Ügyfélről a TOWS VH Coworking területén kép-, és videofelvételt rögzítsen, és azokat a TOWS által nyújtott Szolgáltatások reklámozása céljából, további korlátozás nélkül felhasználja. A fentiek szerinti kép-, illetve videofelvétel jelen pont szerinti tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Használati és szolgáltatási díjak

Ügyfél az Eseti Szerződésben meghatározott Szolgáltatások igénybevételéért az Eseti Szerződésben (az Eseti Szerződés II.3.-as pontjában) meghatározott szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Amennyiben az Eseti Szerződés ezen pontja nem határoz meg használati illetve szolgáltatási díjat, az Ügyfél a Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok igénybevételekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. Számlázás

Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően a TOWS haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.

Havi Fix Asztal Használati Szerződés megkötése esetén a számla teljesítésítésének napja a Szerződés megkötésének napjával egyezik az első Havi Fix Asztal Használati Szerződésnél; míg a Szerződés automatikus újrakötése után a számla teljesítésítésének napja az ujrakötés napjával egyezik. A TOWS valamennyi elszámolási időszak első napjától jogosult kiállítani az adott elszámolási időszakra vonatkozó számláját.

A TOWS számláit elektronikus számlaként állítja ki, és elektronikus módon küldi el Szerződő Ügyfeleinek az Eseti Szerződésben megadott email címre.

3. Fizetési határidők és módok

A Szerződő Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szerződés aláírása napján a TOWS házipénztárába történő befizetéssel, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalás útján köteles kiegyenlíteni.

Szerződés automatikus újrakötése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a szolgáltatási díjat a számla keltétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, online bankkártyás fizetés által, vagy a TOWS bankszámlájára történő banki átutalással kiegyenlíteni.

4. Fizetési kötelezettség teljesítése

A Szerződő Ügyfél köteles a TOWS által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

Online bankkártyás fizetés esetén Szerződő Ügyfél az online bankkártyás alkalmazására vonatkozó igényét az Eseti Szerződés aláírása előtt kell, hogy jelezze. Online bankkártyás fizetés esetén a TOWS – a szamlazz.hu fiókján keresztül – emailben küldd értesítést a Szerződő Ügyfél számára. Az emailben található linkre kattintva az Ügyfél megtekintheti a részére kiállított számlát, és azonnal végrehajthatja az online fizetést is.

Az online bankkártyás fizetést választó Ügyfél a bankkártyás fizetést lehetőségét biztosító szolgáltató, az OTP SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft., székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42) által üzemeltetett internetes felületre lesz irányítva. Ezen felületen keresztül tudja Szerződő Ügyfél a fizetését rendezni. Az online bankkártyás fizetési mód alkalmazásának feltétele, hogy Szerződő Ügyfél elfogadja az annak kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató által megállapított szerződéses feltételeket, illetve adatvédelmi tájékoztatót.

A TOWS nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés alkalmazásából eredő esetleges károkért. Az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés igénybevétele kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját szerződési feltételeit kell alkalmazni, az azokhoz szükséges adatok kezelésére pedig az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a TOWS Bankszámláján sor kerül.

Fizetési késedelem esetén a TOWS minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. Minden megkezdett nap teljes naptári napot jelent.

Fizetési késedelem esetén a TOWS megtagadhatja a Szerződő Ügyfél illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek) – Coworker(ek) – a TOWS VH Coworking-be való belépését; és felfüggesztheti a Szolgáltatások nyújtását; a számla kiegyenlítéséig. A használattól független díjak – így különösen a Havi Fix Asztal Használat ára – megfizetésének kötelezettsége továbbra is fennáll a Szolgáltatások felfüggesztésére tekintet nélkül.

A TOWS az Ügyfél részére egyszeri összegű 50’000 (ötvenezer) forint kötbért jogosult kiszámlázni 30 (harminc) napon túli késedelmes fizetés esetén. Ez nem zárja ki az ezt meghaladó károk, költségek iránti igények érvényesítését.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Havi Fix Asztal Használati Szerződés lejárta

A Havi Fix Asztal Használati Szerződés a II.6. pontban részletezett feltételek esetén – a korábbival megegyező újabb határozott időtartamra – új Szerződésként automatikusan ismét létrejön. A határozott időtartamon belül a Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben (VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE) foglalt okokból és módon kerülhet sor.

2. Eseti Szerződés Próbaidőszakon belüli felmondása

A Szerződő Ügyfél jogosult az általa megkötött első Havi Fix Asztal Használati Eseti Szerződés Próbaidőszakán belül, indokolás nélkül, írásban azonnali hatállyal felmondani az általa kötött első Havi Fix Asztal Használati Szerződést.

A Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondásra csak az Ügyfél és a TOWS közötti első Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnél jogosult. Ha a TOWS és az Ügyfél között a múltban már létrejött Coworking Szolgáltatás céljából kötött akármilyen Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződés, a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet. A Szerződés automatikus újrakötésével – jelen ÁSZF II.6.-os pontja szerinti automatikus újrakötés – az újrakötött Szerződés nem minősül első TOWS-al Coworking Szolgáltatás céljából kötött Szerződésnek. Automatikusan újrakötött Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti felmondást nem tehet.

Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a TOWS az Eseti Szerződés szerinti szolgáltatási díj Szerződő Ügyfél általi tényleges használattal érintett arányos részére jogosult, azzal, hogy a Szerződő Ügyfél által már megfizetett esetleges többlet összegét köteles az Eseti Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni. Az Eseti Szerződések jelen pont szerinti felmondása esetén a TOWS részére fizetendő, illetve általa visszatartható szolgáltatási díjak összege az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj harmincad része szorozva a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontjának napjától a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával – amely számoláskor minden megkezdett napot teljes naptári napnak számolunk – de legalább az Eseti Szerződésben megállapított fizetendő szolgáltatási díj 2 (két) harmincad része.

3. Szerződésszegés miatti felmondás

A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettségét nem tartotta be, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható. 

A TOWS különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esett
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS-nak, akár a TOWS más Szerződő Ügyfelének, akár az Irodaház üzemeltetőjének, akár az Irodaház ügyfelének kárt okoz
 • A Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(ek), Coworker(ek) – magatartásával (vagy magatartásukkal) akár a TOWS munkatársának, akár más Coworkernek munkáját felszólítás – szóbeli vagy írásos – után is akadályozza
 • A Szerződő Ügyfél – valamint amennyiben az Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt Coworker(ek) – a Szerződés – beleértve ezen ÁSZF-et valamint a Házirendet – alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget
 • A Szerződő Ügyfél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult

A Coworkerek a Szolgáltatásokat kizárólag ezen ÁSZF-ben meghatározott célokra és módon használhatják fel. Az ettől eltérő felhasználáshoz a TOWS előzetes, és kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezen előírás megszegése esetén a TOWS jogosult a Szerződés azonnali hatályú megszüntetésére.

A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja
 • A TOWS a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg

A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS jogosult a Szerződés szerinti teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.

A Szerződő Ügyfél által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét – az azonnali felmondás napja és a szerződés Lejárati Napja közötti időre – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét.

4. Közös Megegyezés szerinti felmondás

Amennyiben a Szerződő Ügyfél és a TOWS a Szerződés felmondásában állapodnak meg, a Felek közötti Közös Megegyezés kizárólag írásban érvényes, jelen ÁSZF IX.1.-es pontjában meghatározottak szerint. A Közös Megegyezésben nem meghatározott kötelezettségének és jogokat a jelen ÁSZF határozza meg.

5. Az ÁSZF módosítása miatti felmondás

Az ÁSZF módosításával kapcsolatos szerződésbontás jelen ÁSZF IX.3.-as pontjában meghatározottak szerint történik.

6. Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtti felmondás

A TOWS a Szerződés megkötése és a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja közötti időszakban, saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A TOWS által jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a TOWS köteles az Ügyfél által kifizetett használati illetve szolgáltatási díjjat – amennyiben az Ügyfél a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja előtt a TOWS részére számláját kiegyenlítette – a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni.

VII. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltatások és Szerződés

A TOWS kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget.

A harmadik személy(ek) közreműködésével nyújtott (és/vagy közvetett) szolgáltatások kapcsán a TOWS vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a TOWS szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A Szolgáltatások egy részét a TOWS közvetített szolgáltatásként nyújtja (például, de nem kizárólag: WIFI biztosítása). Ezen szolgáltatások feltételeiről a TOWS az érintett Ügyfelet tájékoztatja. Ebben az esetben a közvetített szolgáltatásokért a TOWS nem vállal felelősséget.

2. Tárgyak, vagyontárgyak

A TOWS nem vállal felelősséget a Coworker által a TOWS VH Coworking területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért. Az Coworkerek felelőssége a saját, illetve általuk használt eszközök felügyelete. A TOWS nem felel az eltűnt tárgyakért, és nem vállal felelősséget a TOWS VH Coworking-ben elhelyezett ruházatért és tárgyakért. A TOWS felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az értéktárgyaikat ne hagyják az Irodában őrizetlenül.

A TOWS az Ügyfélnek javasolja az Irodaháznak, a TOWS VH Coworking területének, munkaállomás(ok)nak, és az egyéb felszereléseknek alapos vizsgálatát a Szerződés megkötése előtt. Az alkalmazandó díjszabástól függően adott esetben a munkaállomás nagyobb, nyílt térben helyezkedhet el, és ezért külön nem zárható. Az Ügyfél tudomásul veszi e körülményeket, és azt, hogy semmilyen, a használati díj fentiekből eredő csökkentésére irányuló igény nem érvényesíthető. A TOWS nem biztosítja, hogy egy bizonyos munkaállomás, iroda, tárgyaló állapota a Szerződés időtartama alatt folyamatosan kifogástalan lesz. A Szerződés megkötésével az Ügyfél elismeri, hogy a munkaállomás, a TOWS VH Coworking, és az Irodaház a Szerződésben írt összes felszereléssel el van látva.

3. Harmadik személy

A TOWS a TOWS VH Coworkinget használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A TOWS a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. A TOWS nem felel a Coworkerek által egymásnak vagy harmadik személyeknek okozott kárért.

VIII. VIS MAIOR

A TOWS mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a TOWS a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a TOWS haladéktalanul értesíti az érvényes Szerződéssel rendelkező Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. 90 (kilencven) napot meghaladó vis maior esetén a Szerződő Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj időarányos része visszajár.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Kapcsolattartás

Felek elsősorban elektronikus levelezés (email) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési (email) címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére. A TOWS elektronikus elérhetősége: [email protected] . Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott email címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni.

Az email értesítés írásbeliség követelményének való megfelelőségét e tekintetben az Ügyfél ezúton kifejezetten elismeri.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pont szerinti módon akár a Szerződést módosító, vagy megszüntető jognyilatkozatok közlésének is helye lehet.

Felek bármelyike jogosult bármely nyilatkozatát vagy értesítését a fentiek szerinti elektronikus út helyett tértivevényes postai küldemény útján közölni. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni levelezési címét, és ott a postai elérhetőségét folyamatosan biztosítani, továbbá köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a TOWS részére.

A TOWS postai elérhetősége: 40 Old Building Kft., 1056 Budapest, Molnár utca 13. A másik Fél részére postai úton küldött – a fentieknek megfelelően megcímzett – nyilatkozatokat és értesítéseket a tértivevényen feltüntetett átvétel időpontjában, átvétel hiányában pedig a sikertelen kézbesítési kísérlet napjától számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek kell tekinteni.

2. ÁSZF közlése

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a TOWS, a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról az elektronikus levelezési címről (email cím) ahova az általa előzetesen megismert, és a Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF, szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását elektronikus formátumban kéri.

3. ÁSZF módosítása

A TOWS bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF az első oldalán – valamint a TOWS Honlapján (https://theotherworkspace.com/aszf/) – megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételének napja.

A módosításokat – az alábbi kivételekkel – a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződések automatikus újrakötése kerül sor, és amennyiben az újrakötésre kerülő Szerződés ideje alatt az ÁSZF tartalma változott, úgy a Szerződések automatikus újrakötése előtt a TOWS köteles az ÁSZF módosított szövegét emailben, mellékleteként – vagy egy figyelmeztető emailben a Honlapon található ÁSZF-hez vezető linket (https://theotherworkspace.com/aszf/) és az ÁSZF változásáról értesítő szöveget – elküldeni az érintett Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre – a módosítások hatályba lépését követő első újrakötés napját megelőzően.

Az első kivétel a Házirend Azonnali Hatályú módosítása. A Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles a Házirend Azonnali Hatályú módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

A második kivétel az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása. Az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított ÁSZF rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a TOWS köteles az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén az ÁSZF módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított ÁSZF hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. Az Ügyfél és/vagy Coworker által javasolt vagy alkalmazott feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a TOWS alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik.
A TOWS ezúton kifejezetten felhívja a Szerződő Ügyfél figyelmét arra, hogy az ÁSZF módosításával kapcsolatos kifogását írásban, és az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül teheti meg. Kifogás esetén a Szerződés a Szerződés Lejárati Napjával vagy az érintett hónap utolsó napján szűnik meg (a kettő közül az a nap, amelyik naptárilag előbb következik be).

4. Adatvédelem és Adatkezelési Tájékoztató

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót is.

5. Infrastruktúra Karbantartása és Takarítás

A TOWS jogosult az épület, az irodai infrastruktúra vagy a munkaállomás fenntartásához vagy bővítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentéséhez vagy károk helyreállításához szükséges javítások, felújítások és strukturális változtatások elvégzésére az Ügyfelek megfelelő értesítése mellett. Közvetlenül fenyegető kár bekövetkezése esetén az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az általa használt munkaállomás rendelkezésre bocsátására, és – amennyiben szükséges – annak azonnali elhagyására. Ha az Ügyfél e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebből eredő károk és költségek viselésére. Szükséges és ésszerű javítások esetében az Ügyfél nem jogosult a használati díj csökkentésére és kárai érvényesítésére, kivéve, ha a munkaállomást ésszerűtlenül hosszú ideig nem használhatja.

A TOWS jogosult az TOWS VH Coworking irodákban a munkaállomások elmozdítására, valamint az irodai bútorok, felszerelések, és a TOWS egyéb berendezési elemei helyének változtatására, az TOWS VH Coworking irodák átrendezésére. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy az átrendezés keretében a Coworkerek az Irodában tartott dolgait a TOWS elmozdítsa. Az átrendezés keretében az Ügyfél előzetes értesítése nem kötelező. A TOWS hétköznap reggel 07:00 előtt és/vagy este 19:00 után, valamint hétvégén takarítja és karbantarthatja a TOWS VH Coworking-et. A Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a takarítás, illetve hibaelhárítás érdekében, a Cowork